When women are vulnerable

Geweld – Wanneer vroue weerloos is

Die mishandeling van vroue is vandag, meer as ooit tevore, in die kollig. Hoewel dit nog altyd deel van die samelewing was, was dit as ’n private gesinsprobleem beskou en nie iets waaroor daar sommer openlik gepraat word nie. Vandag word daar egter veel meer publisiteit daaraan gegee en praat vroue baie makliker daaroor. Dié groter openheid help vroue om makliker hulp te kry en dit help ander om vinniger die waarskuwingstekens te sien.

Daar word beweer dat een uit elke vier vroue op ’n stadium deur hulle lewensmaat mishandel word. Mishandeling ken geen sosio-ekonomiese grense nie. Vroue van alle rasse-, klasse-, kultuur-, en taalgroepe word deur hulle man of vriend mishandel.

Wat is mishandeling?

Mishandeling is enige soort gedrag waarmee ’n ander persoon beheer word, fisiese leed aange-doen of met vrees vervul word. Mishandeling gebeur ook wanneer ’n persoon gedwing word om teen sy/haar sin dinge te doen of verhinder word om te doen.

Mishandeling kan verbaal (deur woorde), emosioneel (gevoelens), fisies (liggaamlik) seksueel, materieel (deur goedere) of finansieel (deur geld) van aard wees. Mishandelde vroue ervaar gewoonlik veelvuldige tipes mishandeling.

Tipes mishandeling:

Fisiese Mishandeling

Fisiese mishandeling sluit die volgende in:
• As jou man of vriend jou klap of met die vuis slaan of met ’n voorwerp soos ’n leerband, ’n sambok of stomp voorwerp slaan.
• As jy geskop, rondgeruk en gestamp word.
• As hy jou krap of byt en met ’n voorwerp gooi met die doel om jou te beseer.
• Om jou te dreig of om jou aan te rand.
• Om te weier om jou te help wanneer jy beseer, siek of swanger is.

Seksuele mishandeling

• Om jou te dwing om klere te dra of seksuele dinge te doen wat teen jou wil is en wat jou ongemaklik laat voel.
• Om druk op jou uit te oefen en om jou te dwing om seksuele gedrag te openbaar.
• Om jou te dwing om seksueel te verkeer.
• Om jou te verkrag of te dreig om jou te verkrag.
• Om jou te dwing om met ander mense seksueel te verkeer.

Seksuele mishandeling kan ook buite die verhou-ding plaasvind, byvoorbeeld wanneer jy seksueel by die werk geteister word deur op- en aanmer-kings of onwelvoeglike voorstelle wat teenoor jou gemaak word of as jy teen jou sin betas word.

Emosionele mishandeling

• Om jou te beledig en te verneder.
• Jou as onnosel uit te kryt en waardeloos te laat voel.
• Jou oortuigings bespotlik te maak.
• Jou in die openbaar te verneder.
• Jou bloot te ignoreer.
• Jou te intimideer en te treiter.
• Oormatig jaloers en besitlik op jou wees.
• Jou sonder enige bewyse van ontrouheid te beskuldig.
• Jou van jou familie en vriende weg te hou.
• Jou te verhoed om werk of skool toe te gaan.
• Jou kinders of troeteldiere aan te val.
• Dreig om jou te vermoor, jou te verlaat of om jou uit die huis te verjaag.
• Om te dreig om selfmoord te pleeg of om van sy verstand af te gaan as jy hom wil verlaat en jy nie wil doen wat hy sê nie.
• Finansiële en materiële mishandeling
• Sonder jou toestem­ming jou geld neem en te spandeer.
• Jou verhinder om te gaan werk.
• Jou besittings te neem en te vernietig;
• Om die meeste van die inkomste op hom- of haarself te spandeer en jou slegs ’n klein en niksbeduidende toe­laag te gee.
• Van jou verwag om rekenskap van elke sent te gee of om meer as wat moontlik is met die geld uit te voer.
• Te weier om aan jou inligting te gee oor julle gesamentlike fi-nansiële situasie.

Wat sê die Bybel hieroor?

Paulus bespreek in Efesiërs 5:21-33 die verhouding tussen man en vrou. Hy stel dit duidelik dat ’n man sy vrou so behoort lief te hê soos sy eie liggaam. Wie sy vrou liefhet, het homself lief.

Om dié punt duidelik te maak wys hy daarop dat niemand sy eie liggaam haat nie, maar voed en versorg soos Christus sy kerk versorg. Christus het sy lewe afgelê vir sy kerk. Net so moet die man bereid wees om sy lewe af te lê vir sy vrou.

In die Christelike huwelik word die vrou nes die man as beelddraer van God gesien en is daarom gelyk aan die man. Hierdie waarheid kom baie sterk na vore in die skeppingsverhaal. Genesis 1:27 – “God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep.”

Soos die man is die vrou God se verteenwoor­diger in hierdie wêreld. Soos die man is sy as beeld van God geskep. Die vrou is dus in God se oë nie minder waardig as die man nie. Volgens God is die vrou die man se gelyke in alle opsigte. As die vrou dus sonder respek en met min­agting behandel en geweld aangedoen word, druis dit in teen die bedoeling wat God vir haar het. Vir God is die vrou, nes die man, sy verteenwoordiger in hierdie wêreld. Om iemand te verteenwoordig beteken om namens die persoon op te tree. Die vrou verdien daarom om met respek behandel
te word.

Nadat die vrou volgens die Genesis-verhaal uit die ribbebeen van die man geskape is, het Adam hom soos volg uitgelaat: “Toe sê die mens: ”Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy ‘vrou’ genoem word, sy uit die man geneem” (Genesis 2:23). Die vrou is van dieselfde stof as die man gemaak en moet dus gelykwaardig behandel word. Sy verdien sy beskerming, koestering en liefde.

Die mishandeling van enige vrou is in stryd met God se wil; dit is onchristelik, verwerplik en sonde in die oë van God. Christus versag ook nie dat enige vrou mishandeling gelate moet aanvaar nie. Oral waar Hy met vroue te doen gekry het, is hulle met die grootste respek en waardigheid behandel. Mishandeling van enige vrou skend die beeld van God asook haar menswaardigheid.

Moet dus nooit, ooit dink jy verdien wat met jou gebeur nie. Jy is nie ’n slaansak of daar om die ontvanger van jou man of vriend se woede-uitbarstings te wees nie. Jy is ’n mens in eie reg, geskape na God se beeld en behoort met respek en agting behandel te word.

Waar kan jy hulp kry?

Moenie daaroor swyg nie, gaan soek die ondersteuning van vriende en familie.
Gaan vir berading – dit is nie ’n skande nie. Soek hulp by ’n maatskaplike werker, jou predikant of huweliksberader.
Gaan na die plaaslike polisiestasie en lê ’n klag teen hom.
Kry ’n interdik gebaseer op Die Wet op Voorkoming van Gesinsgeweld.
Trek tydelik uit die huis na ’n skuiling vir mishandelde vroue of soek ander verblyf waar jy veilig sal wees.
Maak kontak met organisasies soos die Nasionale Netwerk oor Geweld teen vroue, Nicro, Gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings eenheid van SAPD en Kinder- en Gesinsorgwelsynsorganisasies. (Kontaknommers vir elke streek in jou plaaslike telefoongids.)©

Share this post