Ungahamba noNkulunkulu!

Uthi bewazi…?

Kunamagama amaningi esi-Hebhelu mayelana nensindiso kanti futhi ebe esho “kabanzi  ngo-kwasezweni”, “ngokuzisiza”, “nangokukhululeka ekuzikhuphuleni”.

“Insindiso” ingabonakala njengempilo entsha kuJesu, “okukuba sikhululekile ekuzikhuphuleni” kuJesu njengabantu.

Kunokungakhululeki kahle kuwowonke amadoda kunye nabesifazane ngoNkulunkulu  emhlabeni. “Umuntu ungumuntu ngokwazi ngobubanzi bukaNkulunkulu” kithina. Umuntu uyazi ukuthi, lapho kunobunzima nokuhlukumezeka kumele uNkulunkulu abe khona kuze kube phakade, Okunguyena ongefani nakokonke okunye okuphelayo. Umuntu uyazi ukuthi, uNkulunkulu ukhona.

Kunokungaqondi kahle ngesimo somuntu kithina sonke. Umuntu,ngumuntu ngokwazi ngokubaluleka kunye nezidingo zethu ezinqala: Isidingo soku-hlangana noNkulun­kulu, ukuba noxhumano Naye, uphenduke, zandiswe izinsuku zakho kanti futhi uthole nothando lukaNkulunkulu lwaphakade.

Ungangena ebunzimeni balomhlaba ungebina-kwesaba. UNkulunkulu uyakumema ukuba uhambe naye…

UNkulunkulu uyakubiza

UJesu uthi, akuyona impilo kodinga udokotela, kodwa ukugula. Angeke ngeza ukuzobiza abanezenzo ezinhle, kodwa izoni ukuba ziphenduke (ngokukaLuke 5: 31-32 ). Wozani kimi, nina nonke enikhatheleyo nibe nithwele nakanzima, … ngizoniphumuza (ngokukaMathewu 11:28). UMoya oNgcwele nenkazimulo uthi, “Woza!” Yenza yena ozwayo athi, “Woza.” Yilowo owonyiweyo, makeze; kunye nalowo onezifiso, menze athathe izipho zamanzi empilo
(Isambulo 22:17).

UNkulunkulu uyakuthanda

Indlela uNkulunkulu alithanda ngalo izwe wanikela ngeNdodana yakhe eyodwa neyokugcina, ukuba yilowo nalowo okholelwa kuyo angaseyukufa kodwa abe nempilo yaphakade (ngokukaJohane 3:16).

Singabuza kahle, “Kungani uNkulunkulu asithanda? Kungani angithanda mina? Alungifanele uthando lwakhe mina.” Umbuzo obalulekile lo. Alusifanele uthando lukaNkulunkulu.

UNkulunkulu usithanda ngoba Yena uluthando (1 ngokukaJohane 4:8).

UNkulunkulu unika labo abafanelwe ukuphila naye impilo engenamnqamuko

UNkulunkulu ufuna ukuba, wena ube nempilo engeyukuphela. UJesu uthi, Ngikutshela iqiniso, yena okholwayo unempilo ende (ngokukaJohane 6:47).  NoJesu Chrestu naye usho ngaphandle kokungabaza, Ngiyindlela neqiniso kunye nempilo. Akekho oyokuza kuBaba ngaphandle kwami (ngokukaJohane 14:6). Incazelo isobala. Akekho omunye uMsindisi. Ngokombhalo ngoJesu … kubhaliwe ukuthi ungakholelwa ekuthenini uJesu unguChrestu, iNdodana kaNkulunkulu, nokuthi ngokukholelwa, ungaba nempilo ngegama lakhe (ngokukaJohane 20:31).

INsindiso ayitholakali ndawo, kulapho lingekho elinye igama lasezulwini elanikwa umuntu ukuba sivikelwe ngalo (Izenzo 4:12).

Izenzo zakho zingaba, “Kodwa ngiyisoni.”

UNkulunkulu uyazi ukuthi Uyisoni

Ibhayibheli lithi, Bonke labo abaphendukile endleleni kaNkulunkulu, abayukuba lutho; akukho namunye owenza okuhle, akukho namunye  (kwabaseRoma 3:12). Asivikelwa ngesinakho. Kodwa sivikelwa ngomusa.

UNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe ukuba ibheke kanti futhi isindise izoni

Ngokwengane yeNdoda eyeza ukuzobheka ivikele lokho okwabe kulahlekile, (ngokukaLuka 19:10).

Uma sizisho izono zethu, Ungothembekile kanti futhi uzovese asixolele izono zethu abese esihlanza kukokonke okungalungile ebesikwenza (1 ngokukaJohane 1:9).

Ungadangali. Ungangabazi. “Woza manje, yenza senze izizathu sindawonye, wothi, Nkosi! Nakuba izono zakho zikhanya ububomvu, ziyoba mhlophe njengeqwa; nakuba zibomvu okujulile, ziyofana newuli” (ngokukaIsaiah 1:18).

Wonke umuntu uyisoni. Kodwa izoni kumele ziziveze izono zazo. Uma siziveza izono zethu, uNkulunkulu uzosizwela. Izono zethu ziyakuxolelwa. Lo ngumlayezo wesebhayibhelini. Lo ngumlayezo kaNkulunkulu kuwena. Lo ngubuhle bothando. Umuntu akakufanele ukuxolelwa lokhu anikwa kona uNkulunkulu, kodwa uyasinika uxolo sonke ngokufanayo.

UNkulunkulu angazixolela zonke izono zakho:

Izono zangayizolo, ezanamuhla nakusasa ~ Ufuna Ukukwenza ukhululeke

Ibhayibheli lithi, ngegazi likaJesu, iNdodana Yakhe, liyasihlanza kuzozonke izono. (1 ngokukaJohane 1: 7). Kumele wazi ukuthi akubanga ngobuhle begolide kunye besiliva ukuba wena uphendulwe ezindleleni ezingenanzuzo zempilo owazithola koyihlo abangasekho, Kodwa ngegazi likaJesu, iMvu engenasici (1 ngokukaPetru 18-19).

UNkulunkulu uyakufuna ukuba uzalwe kabusha ~ uMoya wakhe oyiNgcwele ungakugcwalisa lokhu okungakholakali empilweni yakho

UJesu Chrestu, iNdodana kaNkulunkulu, unomlayezo ovela kuNkulunkulu wethu sonke, ngikutshela iqiniso, akekho oyokubona umbuso {isigodlo} kaNkulunkulu ngaphandle kokuba abe ngozelwe kabusha, (ngokukaJohane 3: 3). NguMoya oyiNgcwele kuphela ongagcwalisa lesimangaliso. Umoya uvunguza noma ikuphi lapho udingeka khona. Uzwa imvungo yawo, kodwa ngeke washo ukuthi iqhamuka ngaphi okukanye ishona ngaphi. Ngakho ke kungaye wonke umuntu ozelwe ngokoMoya (ngokukaJohane 3:8).

Ukushinstha akholelwe kuJesu akukona ukuqala impilo entsha empilweni. Ukumukela impilo entsha kuNkulunkulu ozoqala ngayo. Empilweni yakho, ubungofile ekugcineni imithetho kunye nasekwenzeni izono … Kodwa ngothando lakhe olukhulu lwethu, uNkulunkulu onomusa usenza siphile no Jesu nakuba sabe singabafileyo ekubeni ziphulamthetho ngokozwelo ugciniwe, (kwabaseEfisia 2:1, 4.5 ).

Izoni zigcinwa ngomusa kaNkulunkulu.

Ukuze sivikeleke, kumele size kuNkulunkulu njengabaceli. Asinakupha lutho. Asinakuvikeleka ngesinakho okukanye ngosikwenzile, futhi nangobuhle esibenzile. Ukunikela ngezisinhliziyo zethu kuNkulunkulu akusivikeli.

Share this post