Une HIV ngabe kuzokwenzekani?

Washaqeka kakhulu ngesikhathi uthola ukuthi une-HIV (iSandulelaNgculazi). Kusukela ngalelo langa ubuphila zonke izinsuku negciwane le-HIV nako konke okuhambisana nalo – ukuxineka kwemizwa, ukungabi nalo iqiniso ngekusasa, kanye mhlawumbe nokucwaswa.

Imicabango elandelayo iyehla iyenyuka emqondweni wakho: Ngabe likhona ithemba ngami? Bazocabangani abantu uma sebazi? Wubani engingamethemba ukuze ngixoxe naye ngalokhu? Kuzokwenzekani uma ngilahlekelwa wumsebenzi? Ngabe sisekhona isizathu sokuqhubeka nokuphila? Ngabe ukhona esengimthelele ngaleli gciwane ngingazi?

UNkulunkulu ufuna ukukududuza

KwabaseRoma 8:31-39 uzothola umyalezo ongawufunda kaninginingi, “Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe iNdodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke – kungaba-kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Ngubani ozomangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungolungisisayo. Ngubani olahlayo na? UKristu uJesu, owafayo – yebo impela, owavuswa kwabafileyo – ongakwesokunene sikaNkulunkulu, nguyena osinxuselayo. Ngubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhamba-ze, noma ingozi, noma inkemba, na? …Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo.”

KuJesu Kristu unalo ithemba. Yena usekunqobile ukufa futhi wase eyakukhulula. Uma unikela impilo yakho kuyena, ukufa akube kusaba wukuphela kwendaba – likhona ithemba lempilo entsha, manje nangale kokufa.

Ngeke usiphindise emuva isimo sakho se-HIV, kodwa ungaqhubeka nekhwalithi yempilo yakho. Okunye ongakwenza wukusebenzisa isimo okuso nolwazi onalo ukukhuluma nabanye usindise izimpilo. Ungaya kwa-ATICC (AIDS Training, Information and Counseling Centre, noma isiZinda sokuQeqesha, Ulwazi neZeluleko nge-AIDS) ngakini. Xoxa nomeluleki emtholampilo oseduze nawe, uthisha omethembayo noma umfundisi. Umfundisi angakusiza unikele impilo yakho kuNkulunkulu, uthole nokuthi yikuphi afuna ukukwenza ngempilo yakho, bese uphilela yena. Zonke lezizinhlangano nabantu bangakusiza ukulawula ukugula kwakho bese uphila usuku nosuku ngokuzethemba.

Ngingayifaka kanjani inhloso empilweni yami?

Ithemba lisemqoka kakhulu ukuze uphile ngokukhululeka. Ithemba likusiza ukuba uzinakekele.

Yenza okuthile okuzothakaselwa isikhathi eside – kunika impilo yakho inhloso.

Yakha ubungani obusha futhi uzihluphe ngokugcina ubudlelwane onabo manje buphilile.

Yiba nomoya omuhle kuwena nakwabanye.

Yamukela futhi unikeze uthando lokomzimba nolwemizwa.

Zijabulise nabangani nomndeni.

Thola izeluleko futhi ukhulume ngemizwa yakho – noma ngabe uzizwa udiniwe, udangele, unethemba noma uzwa sengathi ungagxeka abanye. Lokhu kuzokusiza uhlale usimeme futhi unomoya omuhle phezu kwesimo okusona.

Gxila ekukhuleni ngokomoya nangokwemizwa futhi ubeke eceleni isikhathi nomdlandla ozosiza ngako abanye.

 Phatha isimo okuso ngokufanelekile ngokwenza okulandelayo

Iya kudokotela noma emtholampilo, ikakhulu uma uqala ukungenwa yizifo ezifana ne-bronchitis (ukucinana kwemithanjana yamaphaphu), thrush (amalovula) noma izilonda esikhunjeni. Njalo  uma ungenwa wukugula okuthile, amasosha avikela umzimba aya ngokuba buthaka.

Yidla ukudla okunomsoco, thola ubuthongo obenele futhi ungavumi ukuba ukhathale ngokweqile.

Gwema ukubhema noma ukuphuza utshwala, ngoba lokho kwehlisa amandla amasosha omzimba okulwa nezifo.

Zivocavoce ngendlela engagqilazi ngokweqile, kodwa ezokusiza uhlale uwumqemane.

Qhubeka nokusebenza isikhathi eside ngokusemandleni.

Zigcine umatasa ngokuthile okukhonzile (hobby), ezobuciko (art) noma umsebenzi wezandla okuzokusiza unciphise ukuxineka kwemizwa.

Njalo sebenzisa ikhondomu uma uya ocansini nalowo oshade naye, ngisho noma nobabili nine-HIV. Lokhu kuzovimba ukukhulelwa nokuthelelana ngezinye izifo zocansi ezingahle ziqhubeke nokucekela phansi amasosha enu avikela umzimba.

Iqiniso lokufa

Igciwane le-HIV lingabulala umzimba wakho kangangoba ukufa kuyasondela kakhulu. Leso-ke kuzoba-yisikhathi esihle sokuqala ukunaka izinto ezilandelayo:

Zimisele ukwamukela iqiniso lokuthi ukufa kuzofika, futhi wamukele iqiniso lokuthi kuzofika isikhathi lapho odokotela bengeke besakwazi ukukwenzela okutheni.

Qinisekisa ukuthi abathandiweyo bakho bayonakekelwa emva kokufa kwakho nokuthi sebekwamukele ukuthi usuzobashiya.

Yazi ukuthi awuwedwa kulokhu kwesaba onakho nokuthi kunabantu abakuthandayo.

Baxolele abanye abantu ngalokho abakwenzile kuwena, bese nawe uyazixolela ngalokho okwenzile kwabanye.

Qinisekisa ukuthi izifiso zakho zizohlonishwa nokuthi, ngokusemandleni, uyonikezwa ukuzikhethela mayelana nempilo yakho nangalokho okuzokwenzeka kuyo ekugcineni.

Qinisekisa ukuthi ngeke ukhohlwe-ke nokuthi impilo yakho izoba nenhloso engaphezu kwaleyo oyicabanga manje.

IsAmbulo 21:3-4 sikhuluma ngezulu elisha nomhlaba omusha: “…babe-ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe-nabo,. azesule izinyembezi zonke emehlweni abo; ukufa akusayikuba-khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayikuba-khona…” Kwivesi 5 Uthi, “Bheka, ngenza konke kube-kusha!”

 Impilo inenhloso uma uqonda:

Ukuthi ungubani (emndenini wakho wasemhlabeni nowomoya).

Ukuthi ungokabani (ungumntwana kaNkulunkulu).

Ukuthi yikuphi okwazile ukukwenza ngomusa kaNkulunkulu (2 Cor 12:9, “Umusa wami wenele kuwe … “; 1 Sam 16:7: “INkosi ayibheki izinto ezibhekwa wumuntu”).

Ukuthi uyokhunjulwa kanjani.

Intombi yami/isoka lami noma omunye womndeni une-HIV

Uma unentombi/isoka noma omunye womndeni one-HIV, lowomuntu uzodinga lonke uthando lwakho nokwesekwa. Uzizwa enokwesaba okukhulu, akanalo iqiniso ngekusasa, futhi kungenzeka nokuthi uzizwa enecala. Musa ukumlahla. Wena qobo kungenzeka ukuthi uzizwa unokwesaba, udiniwe futhi awunalo iqiniso ngekusasa. Kusemqoka ukukhuluma nomunye ongakusiza ubhekane nemizwa yakho.

Kumele ngihlalisane kanjani nomuntu one-HIV?

Kuphephile ukuhlala nomuntu one-HIV. Ningadla ndawonye, nigibele ndawonye ezintweni zokuthutha futhi niwashe izingubo zenu ndawonye. Ungamthinta lowomuntu umkhombise uthando. Ukuphela kwesikhathi lapho okufanele uzivikele khona, yilapho uthintana noketshezi lomzimba wakhe – igazi nembewu yowesilisa.

Msize lowomuntu aphile impilo enekhwalithi ngokumamukela nokumnika uthando. Khuluma naye mayelana nemizwa yakhe nokwesaba kwakhe. Xoxa futhi ngezinhloso nangamaphupho akhe umsize enze okuthile ngalokho ukuze akufeze. Qiniseka ukuthi lowomuntu uthola ukudla okunomsoco futhi angakutholi ukuxineka kwemizwa okweqile nokungabi nalo iqiniso mayelana nekusasa. Uma esasebenza, msekele ukuze awugcine umsebenzi wakhe isikhathi eside ngokusemandleni. Ngamafuphi, msize ukuba aphile ne-HIV ne-AIDS futhi singambulali lesisifo.

Uma lowomuntu egula noma eba-buthaka, mphathe ngothando nangesithunzi. Msize abe-ngozimele, futhi azenzele izinto, isikhathi eside ngokusemandleni. Xoxa naye mayelana nenhloso yempilo yakhe nangokufa. Msize athole ukuthula futhi abuyisele ubudlelwane bakhe noNkulunkulu kanye nabanye.

Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe iNdodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke – kungaba-kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Ngubani ozomangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungolungisisayo. Ngubani olahlayo na? UKristu uJesu, owafayo – yebo impela, owavuswa kwabafileyo – ongakwesokunene sikaNkulunkulu, nguyena osinxuselayo. Ngubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhamba-ze, noma ingozi, noma inkemba, na? …Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo.”

KwabaseRoma 8:31-39.

 

Not available as a hard copy.

Share this post