UMthendeleko oNgcwele

Etafilene neNkosi yethu

UMthendeleko oNgcwele yinto eyodwa. Yeyona nkonzo ibaluleke kakhulu ezicaweni ezininziKwamanye amabandla amancinanana idla ngokuba lelona lokunqula xa umfundisi echo. Yiyo loo nto amalungu ecawe ezama kangangoko malunga noMthendeleko oNgcwele. Ayazilungiselela, anxibe ezona mpahla zakha zantle, abekele bucala imali yokubulela.

Izimvo ezahlukileyo neendlela ezahlukileyo zokuwenza

UMthendeleko waziwa ngeendlela ezahlukileyo, yaye wenziwa ngeendlela ezahlukileyo. Ezinye iicawe uMthendeleko ziwenza ngeCawe nganye, kanti ke ezinye aziwenzi njalo. Kwezinye iicawe lixesha elizukileyo elinezifundo ngezicwangciso neendlela eziqhelekileyo zokuwenza. Kanti kwezinye lixesha lokujikajika umzimba ngokukhululekileyo kubhiyozwa ngengoma nangomdaniso emsithweni.

Ukubaluleka okukodwa okunikwa iwayin nesonka nako kuyahluka. Kwicawe yaseRoma inkolo yeyokuba isonka newayin yomthendeleko eneneni ziba ngumzimba negazi likaYesu, idini lasemnqamlezweni liyaphindwa ngaloo ndlela. KwiiCawe zama-Afrika eziZimeleyo inkolo yeyokuba isonka namanzi zisebenza njengeyeza zizise impilo, ubutyebi nobomi.

IICawe zikwasebenzisa imiqondiso eyahlukileyo. Iwayin nesonka yeyona isetyenziswayo. Ezinye iicawe zikhetha ijusi yomdiliya okanye ijusi enombala. Kukho neecawe ezisebenzisa ukutya okusetyenziswayo imihla ngemihla. Umzekelo: ikeyiki encinane eyenziwe ngomgubo wombona, itapile okanye ibhanana namanzi okanye ubusi. Xa wayesungula uMthendeleko oNgcwele, uYesu wasebenzisa isonka newayin, izinto eziqhelekileyo entlalweni yakhe. Kwimiqondiso ngokunokwayo akukho nto ikhethekileyo, kodwa ngendlela ebhadlileyo kufuneka ibonise umzimba negazi lakhe.

Ezicaweni kubalulekile okokuba ngubani na onokuthabatha inxaxheba eMthendelekweni oNgcwele. Maxawambi ngumpriste kuphela osebenzisa iwayin egameni lebandla. Kwezinye iicawe ukwabelana ngomthendeleko yinto esekubeni ube ngumfundisi. Ngumfundisi yedwa onokuyiqhuba inkonzo yawo. Kodwa iya isanda into yokuba naliphi na ikholwa njengotata wekhaya awutyise uMthendeleko.

Zininzi iindlela zokuwulungiselela uMthendeleko. Inkoliso yeecawe inenkonzo eyodwa yokuzilungiselela eba kwiCawe eyandulela eyoMthendeleko. Injongo kukuchaza okokuba kutheni uMthendeleko oNgcwele ubaluleke kangaka, yaye amalungu ecawe akhuthazwa okokuba ahlole ubomi bawo ngononophelo. AmaZiyoni alindeleke okokuba azithobe phambi koThixo. Kufuneka avume izono phambi kobhishophu okanye esidlangalaleni. Kuba amalungiselelo angqingqwa kakhulu, amanye amalungu akathabathi nxaxheba eMthendelekweni oNgcwele. Aziva engafanelekanga yaye engemsulwa. Ngelishwa, ezinye iicawe uMthendeleko oNgcwele zijika ziwenze into kamthetho. Zicinga okokuba uMthendeleko wenzelwe kuphela abantu abangenasono yaye bawenza isixhobo sokohlwaya. Okokuba wenze into engalunganga okanye akusihlawulanga isishumi akuwamkeliswa uMthendeleko oNgcwele.

Yinto elusizi le yokuba izimvo ezahlukileyo ngoMthendeleko kumaxa amaninzi zidala unxunguphalo neyantlukwano ezicaweni, kanye kanye le nto uYesu wayengazimiselanga ukuba yenzeke ngeSidlo seNkosi.

IBhayibhile isifundisa ntoni ngoMthendeleko oNgcwele?

IIvangeli ezintathu zokuqala zisixelela ngokusungulwa koMthendeleko (Matewu, 26:17-30, Marko 14:12-26, Luka 22:7-23). Ngobusuku obandulela ukungcatshwa nokunikelwa kwakhe ukuba axhonywe emnqamlezweni wamisela uMthendeleko oNgcwele ngokwakhe. Waxelela abalandeli bakhe ukuba bakholose ekusihloneleni “Isidlo seNkosi.” Kwivangeli ngokubhalwa nguYohane oNgcwele kukho into ethetha ngokuqhekezwa kwesonka (Yohane 6:25-59) ngokuthi kuchazwe uYesu Krestu ngokuthi “sisonka sobomi.” KuLuka 24:13-35 sixelelwa ngokuvulwa kwamehlo kwabahambeli base-Emawusi ukuze babone iNkosi evukileyo yakuba ibaqhekezele isonka.

KwiZenzo sifunda ngebandla lokuqala elaliqokeleleka njalo emakhayeni ngokutshintshisana emva kokuhla kukaMoya oyiNgcwele ngenjongo yokuza kwenza imbeko kwisidlo ekwahlulelwana ngaso (iZenzo 2:42). Kanti ke nangamanye amaxesha isonka sasiqhekezwa (iZenzo 20:7; 27:35). Phambili phaya ecaweni inkonzo yoMthendeleko oNgcwele, eyona nkonzo ibalulekileyo ngeeCawe, kwakusithiwa “kukuqhekezwa kwesonka” okanye “ubudlelwane”. Sisidlo ekwakwabelwana ngaso yaye amakholwa ehleli etafileni ayephulaphula kunye ekufundweni nasekufundisweni, yaye ethandaza kunye.Isidlo sasiphela ngokuthi kuphindaphindwe izenzo zikaYesu ngexesha leSidlo Sokugqibela. Le nto yayisenzelwa ukukhumbula ukufa nokuvuka kukaYesu. Ukubonga nokubulela kwakubalulekile ekunquleni kwabo ngelixa lezi nkonzo. Isidlo ngokunokwaso saphelelwa kwaza ukuqhekezwa kwesonka nokusela iwayin kwayeyona miqondiso ibalulekileyo.

Eyona nkcazelo ipheleleyo yokumiselwa nokuqhuba inkonzo yoMthendeleko oNgcwele siyifumana kwincwadi kaPawulos kwabaseKorinte. INkosi yethu uYesu Krestu ngokunokwayo yamisela ukusetyenziswa kwesonka newayin. Lo myalezo siwufumana kwi-1 Korinte 11:23-26. Ufundeka ngolu hlobo, “ Kaloku le mfundiso ndaninika yona, mna ndayamkela kuyo iNkosi: Le yokuba iNkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathatha isonka, yabulela yasiqhekeza, yathi: ‘Ngumzimba wam lo; thathani. Ze nenjenje ke ukundikhumbula.’ Kwangokunjalo yayithatha nayo indebe emva kokuba kutyiwe , yathi: ‘Le ndebe ingumnqophiso omtsha osungulwa ngokuphalala kwegazi lam. Ngamaxesha onke niyisela mayinikhumbuze ngam.’” Le nto ithetha ukuthi qho xa usitya esi sonka usela kule ndebe uvakalisa ukufa kweNkosi de ibuye.

KwiSidlo seNkosi sibhiyozela ubudlelwane bethu noKrestu (1 Korinte 10:16) ovukileyo. Silinde ngomdla ukumanyana naye ngokuzeleyo xa ubukumkani bakhe buzaliseka ngokupheleleyo. Esi Sidlo sikwabonisa ubudlelwane phakathi kwethu. Ngenxa kaKrestu sidityaniswe mzimbeni mnye. Kwi-1 Korinte 14:16 kugxilwe ekubuleleni, kubongwa uThixo ngesipho sokuhlangulwa ngoYesu Krestu.

Ziziphi iingcambu zoMthendeleko oNgcwele?

Iingcambu zoMthendeleko zilandwa emva kwimbali kaSirayeli xa AmaSirayeli ayengamakhoboka eJiphethe. Kuba uFaro wala ukuba uMosisi akhokele AmaSirayeli awase enkululekweni, iNkosi yohlwaya iJiphethe ngezibetho. Ngobusuku besibetho sokugqibela unyana olizibulo kwikhaya ngalinye eJiphethe wabhubha. Kodwa ngomyalelo kaThixo AmaSirayeli axhelela ikhaya ngalinye itakane aza igazi lalo alityabeka emigubasini. Ingelosi yokufa yayingenakungena emakhayeni apho kukho igazi elityatyekwe emigubasini. Yayiza kuyitsiba. Lo msitho kwakusithiwa yi-“Pesach”, igama elithetha “ukutsiba.” AmaSirayeli “i-Pesach” okanye iPasika ayeyibhiyozela minyaka le ekhumbula ubusuku bokutsitywa kukufa aza akhululwa ebukhobokeni eJiphethe. IPasika le yayikwahlola ukufa kukaYesu Krestu, iMvana kaThixo. Ngegazi lakhe bonke abantu babeza kufumana ukuhlangulwa kwakunye nobomi.

Kukuthini ukuthi uMthendeleko yisakramente engcwele?

ICawe yama-25 ukuya kweyama-28 yeKatikesi yaseHeidelberg ichaza ukuthi uKrestu wamisela iisakramente ezimbini: “ubhaptizo olungcwele” ne-“sidlo esingcwele.”

Ezi sakramente yimiqondiso neziqinisekiso ezakhethwa nguThixo ngokwakhe. Ngale miqondiso ibonakalayo uMoya oyiNgcwele usinceda ekubeni sikholwe yaye siyive ivangeli. Kodwa ke, asiyomiqondiso nje le. Ziziqinisekiso zokuba sinesabelo kwizenzo zikaKrestu zokuhlambulula. Iisakramente azigxininisi kwizinto esizenzela iNkosi okanye nakuliphi na idini esilenzela yona. Zigxila ngokupheleleyo kwinto iNkosi yasenzela yona. Loo nto kukuzenza idini esenzela thina.

Siwenza njani umthendeleko?

Ngexesha loMthendeleko oNgcwele sikhumbula isivumelwano okanye umnqophiso kaKrestu nebandla lakhe. Qho xa sisenza uMthendeleko umnqophiso uyavuselelwa.

UMthendeleko oNgcwele sisidlo sesikhumbuzo. Xa iNkosi yayimisela uMthendeleko yathi: “Kwenzeni oku ukundikhumbula” (Luka 22:19). Ukubona indlela esiqhekezwa ngayo isonka nendlela iwayin egalelwa ngayo endebeni kusikhumbuza idini likaKrestu emnqamlezweni, indlela umzimba wakhe waphulwa ngayo negazi lakhe laphalala ngayo. Sikhumbula indlela awava kakhulu ngayo iintlungu.  Zonke ezo ntlungu zakhe waziva ngenxa yethu.

UMthendeleko oNgcwele sisiqinisekiso. Yiyo loo onto uYesu athi: “Lo ngumzimba wam,” aphinde athi, “Eli ligazi lam” (Matewu 26:26, 28). Njengoko singaqiniseka ngobunyaniso bokuqhekezwa kwesonka phambi kwethu kwanokugalelwa kwewayin, njengoko siqiniseke ngokuchukumisa, ukusezela nokungcamla isonka newayin – njengoko ezi zinto sizingqina ngomzimba wethu wonke – singaqiniseka kananjalo ngesabelo ekufeni nasekuvukeni kukaKrstu. Esi siqinisekiso asigungqi. Kuba ngathi esi sohlwayo ngenxa yezono zethu silapha emagxeni ethu ngokwethu. Olu lwazi alusekwanga phezu kwemvakalelo yethu okanye oko siqiniseke ngako. NguThixo ngokwakhe onika isiqinisekiso.

UMthendeleko oNgcwele usikhumbuza ukumanyana kwethu noKrestu ophilayo kwanokumanyana kwethu. UMthendeleko usinceda ekubeni sihlale simanyene noYesu Krestu. NgoMoya oyiNgcwele uKrestu ophilayo naye unathi. Ngaphezu koko, kwangaloMoya mnye nokokuba asifani kangakanani na simanywe ngothando njengamalungu omzimba omnye kaKrestu (1 Korinte 10:17).

UMthendeleko oNgcwele uvakalisa oko sikulindeleyo okokuba kuza kuza. NgoMthendeleko siqinisekiswa ngokuba kufutshane kakhulu. kobukho kweNkosi evukileyo ebomini bethu. Kambe ke ibandla likwalinde ngomdla ukuza okwesibini kukaKrestu. UMthendeleko uqinisa ithemba lethu. Sazi ngokuqinisekileyo okokuba xa esiza kwakhona uza kwenza yonke into ntsha negqibekileyo. Oko kuquka izulu nehlabathi kwakunye nathi. UThixo “uza kulawula konke” (1 Korinte 15:28). Ngokwenza uMthendeleko oNgcwele, icawe njengomtshakazi kaKrestu ilangazelela umsitho womtshato neMvana. Oko kuvakala kumazwi eNguqulelo yeeNdaba eZilungileyo athi ngoloyiso siza kusela “iwayin entsha” noKrestu ebukumkanini bukaYise (Matewu 26:29).

UMthendeleko oNgcwele ngumsitho wovuyo. Noxa iimpawu zikhomba entlungwini nasekufeni kukaYesu Krestu, idini lomzimba wakhe nokuphalala kwegazi lakhe, uMthendeleko asosiganeko sibuhlungu. Ngumsitho wovuyo! Ngumsitho apho iNkosi yabelana nathi ngeziqhamo zentlungu zayo, ukufa nokuvuka kwayo. Loo nto iyenza ngaphandle kwemiqathango, ngobabalo nesisa sakhe kuphela. Ngaphezu koko esi sipho sobabalo singasamkela sabelane ngaso nabanye. UMthendeleko usikrobisa emsithweni wasemazulwini ozayo.

Ngoko ke uMthendeleko oNgcwele ukwangumsitho wokubulela. UMoya oyiNgcwele ngemiqondiso yesonka newayin usiqinisekisa ngosindiso lwethu kuKrestu. Senza uMthendeleko ngentliziyo enombulelo yaye asinakuyibaleka into yokubulela yonke imihla yobomi bethu.

Ngubani onelungelo lokwamkela uMthendeleko oNgcwele?
Simele ukuza njani etafileni?

ICawe yama-30 eKatikesi yaseHeidelberg isifundisa okokuba ngubani onelungelo lokuza etafileni yoMthendeleko. Abanelungelo loko ngabo baziyo ukuba bangaboni, abazivumayo izono zabo nabakholelwa ukuba uYesu wabaxolela izono zabo. Ngamanye amazwi, ngabo bakwamkela ngombulelo novuyo ukuhlangulwa kwabo nguKrestu.

I-1Korinte 11:17-34 ne-2 Korinte 13:5 isifundisa ukuba wonke umntu makahlole intliziyo yakhe phambi kokuba athabathe inxaxheba eMthendelekweni oNgcwele. Oku kuzihlola kunamacandelo amathathu angala alandelayo.

Mandisivume isono sam. Mandisidanele ndizithobe phambi kukaThixo.

Ndingabambelela elukholweni nakwinkolelo yaye ndinyanzelekile, zinto zithi zonke izono zam zixolelwe ngenxa kaKrestu.

Mandizixelele ukuba ndiza kumlandela yaye ndimthande uYesu ndimbulele ubomi bam bonke. Usuku ngalunye malube lusuku lokubulela ukusindiswa nguye.

UMthendeleko oNgcwele kulapho imihla ngemihla siba nomahluko khona

UMthendeleo oNgcwele unentsingiselo enkulu nenzulu kuMaKrestu. Kufuneka siwenze phantse njalo sizinikele ngokungagungqiyo. Ngundoqo wokunqula. Kulapho sidibana khona noYesu Krestu owabelana nathi ngemiqondiso yokuhlangulwa. EMthendelekweni simanywa naye nabakholwa nathi kuKrestu, imiphefumlo yethu iyondliwa yaye ithuthuzelwe. Xa sisuka enkonzweni yoMthendeleko sithunyelwa elizweni ukuze sabelane ngemiqondiso yobabalo lukaThixo ngamazwi nangezenzo zethu. UMthendeleko oNgcwele ngumsitho wokwenziwa ngovuyo. Kaloku iSidlo seNkosi ngumsitho owonganyelwa yiyo ngokwayo.

Share this post