Umntwana onesisifo se-FAS ujongeka njani? Ngaba mhlawumbi ukhulelwe? Hayi? Ngaba nyhani uqinisekile?

Uyasela? Ngaba uyayazi into enokwenziwa yiglasi enye nje yesiselo esinxilisayo elusaneni lwakho olungekazalwa?

Okokuba uyasela ukhulelwe unokwenza usana lwakho oluza kuzalwa lugule sisifo esibizwa i-Foetal Alcohol Syndrome ngesiNgesi (i-FAS xa sinqunyulwa). Oko kukuthi, iimpawu ezinobungozi eziqinisekileyo ngoselo lwesiselo esinxilisayo ezibonakala kuloo nto ithwelweyo ingekazalwa.

Isiselo esinxilisayo singanobungozi kusana olungekazalwa. I-FAS ligama elisetyenziswa xa kuchazwa iziqhamo neempawu ezifunyanwa kubantwana abathile abathe oomama babo basisebenzisa kakubi isiselo esinxilisayo, okanye basuka nje basisela bekhulelwe.

Umntwana onesisifo se-FAS ujongeka njani?   

Khawuqaphele nje ujonge okunokwenzeka emntwaneni wakho xa usela ukhulelwe.

Kumaxa amaninzi ubuchopho bosana buba buncinanana.

Lusenokuvela sele lubhubhile.

Iintsana ezine-FAS zizalwa zinobunzima obuphantsi kunobo babantwana abangachaphazelekanga sesi sifo. Xa zikhula zihlala zincinanana njalo kunezentanga zazo.

Iintsana ezinesisifo zidla ngokuzalwa zinentloko encinane, impumlo encinane esibaca, iindlebe ezincinane namehlo aqaqeleneyo kakhulu.

Umntwana onaso anganaso nesifo sentliziyo, angeva kakuhle ngeendlebe abe nazo nezinye iingxaki.

Aba bantwana bakhala kakhulu, nokokuba bakhathaleleke kangakanani na.

Badla ngokungafani nabanye. Iimpumlo zabo zincinanana, zisicaba, iintloko zincinane. Amehlo neendlebe aqaqelene kakhulu.

Okokuba uyasela xa ukhulelwe uza kwenza umntwana wakho abe sisidalwa.

I-FAS ingathintelwa?

Ewe! Okokuba uyakuzila ukusela isiselo esinxilisayo xa ukhulelwe umntwana wakho akanakuzalwa ene-FAS. Loo nto ithetha ukuthi nokokuba akuqinisekanga ukuba ukhulelwe kuyafuneka ungasondeli etywaleni.

Ngamanye amaxesha uyasela kuba ucinga ukuba akukhulelwanga,  kanti sele ukhulelwe kodwa awazi. Loo nto yenza umonakalo wanaphakade elusaneni lwakho. Okokuba ufuna ukuba ngumama omhle, musa ukusela konke-konke ukuba unako okanye ukuba ufuna ukukhulelwa.

Okokuba ubusela ukhulelwe yaye nomntwana avele engenanto engaguli, loo nto ayithi xa uphinde wakhulelwa, yaye wasela, umntwana lowo wesibini akanakuzalwa egula.

Khumbula, i-FAS ayinyangeki. Akukho yeza linokuyijika.

Iziphumo zokusela ukhulelwe zisenako ukuziveza umntwana sele ekhulile kakhulu. Isiselo esinxilisayo yityhefu kusana olungekazalwa. Kambe nethamo elincinane nje lingenza umonakalo ongenakulungiseka emntwaneni wakho.

Ilizwi likaThixo?

IBhayibhile ithi umzimba womntu yitempile kaThixo ehlala uMoya oyiNgcwele. UThixo usilumkisa ngokucacileyo ngelithi okokuba wonakalisa itempile yakhe uza kukohlwaya. Ngoko ke, okokuba umntu okhulelweyo usisebenzisa kakubi isiselo esinxilisayo wonalisa umzimba wakhe nowomntwana wakhe. Zitempile zikaThixo ke ezo. Umama oselayo wenza umonakalo omkhulu emntwaneni wakhe ongekazalwa. Endaweni yokwenza loo nto, kufuneka aphile exhomekeke ngentobeko kuThixo ngelixa azama ukuphila ubomi obunemplilo ngoncedo lwakhe.

UThixo unikezela lo mntwana elugcinweni lwakho ukuze umkhulisele uBukumkani bakhe. Ukunika ngokukuthemba uxanduva olukhulu okuza kufuneka unike ingxelo ngalo.

Ke ndingayaphi ukuze ndifumane uncedo?

SANCA (wc)-021-945 4080.

BADISA-021 957 7130.

Ndwendwela ikliniki ekufuphi nawe okokuba sele ukhulelwe.

FASfacts – 023 342 7000.

Foundation for Foetal Alcohol Syndrome (FAR)-021 406 6224/8.

Zidibanise ne-Synod’s Social Office kwinombolo 012 342 0092.

CAD – 021 930 4472.

Share this post