Ukukhula emoyeni kuyinto eghubekayo

Ukukhula emoyeni kuyinto eqhubekayo.

Njengesithelo esidlula emabangeni athile ngaphambi kokuba sivuthwe, kunamazinga ahlukene okukhula emoyeni. Ekuqaleni siba nempova, izinga lapho uqala ukwazi ukuthi ulahlekile, nangeGama elilodwa ongasindiswa ngalo nangothando lukaNkulunkulu. Emva kwempova kuqhamuka isithelo esincane. Ngenkathi amaqabunga awempova efa yilaphoke siqala khona ukuhluma isithelo sikhula, usuyafa  umina kulokhu ukukhula emoyeni.

Njengoba impilo yakho iqhubeka iholwa nguMoya oNgcwqele, uyavutwa ngokuya, umoya wakho ubuye ubemuhle, ukwazi ukusetshenziswa kangcono. Umbala wakho nephunga lakho emoyeni kuyajula.

Isithelo sikaMoya-uthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, ubungani, ukulunga, nobumnene, ukuzikhuza – akuphikiseki. Wonke umuntu angabona ukuthi ungokaJesu Kristu ukhule ngoba unezimpande futhi ubambelele kuYena.

I 1,2,3 Ngokukhula emoyeni

Nguwena kuphela noNkulunkulu. Uthi uJesu Kepha wena, nxa ukhuleka, ngena ekamelweni lakho, uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuYihlo osekusithekeni; noYihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza.(NgokukaMathewu 6:6).

Bheka isimo-nesimo esivelayo njengethuba lakho lokuba ukhule. Emhlabeni siyadideka sinezinkinga kepha kwabaseRoma 8:28 iyisibambelelo sethu: Siyazi ukuthi kwabamthandayi uNkulunkulu konke kusebenzelana  kube ngokuhle, kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe.

Funda ulithande iZwi. Ukukholwa kuyilo ulwazi nokwethemba. Ukwethemba sikuthola kuMoya  oyiNgcwele, kodwa ulwazi siluthola ngokulifunda izwi likaNkulunkulu kunye nabanye. Ngokulifunda izwi likaNkulunkulu njalo, siqinisela ukusho kweHubo 119 futhi yilenkathi sibeka ithemba lethu kuNkulunkulu.

Thandaza kuNkulunkulu ukuze uvuselele umqondo wakho. Uyobe usucabanga ngendlela entsha ngabantu, nangamazwi azophuma emlonyeni wakho: ningalingisi leli zwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe ntsha inqondo yenu, (kwabaseRoma 12:2).

Thandaza ‘uBaba wethu’ uma kukuvelela ukungakholwa uphelelwa ukwethemba. Umthandazo kaJesu uyanelisa kuzozonke izimo nokubo bonke ubunzima: Lokhu, manje, indlela okumele uthandaze ngayo: ‘Baba wethu osezulwini, malingcwliswe igama lakho,umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini, usiphe namuhla, isinkwa sethu, semihla ngemihla. Usixolele izono zethu, njengoba nathi sibaxolela, abasonayo thina, ungasingenisi ekulingweni kepha usokhulule ebubini. (ngokukaMathewu 9:13).

Yenza lokhu izwi elikufundisa kona. Hlonipha iZwi kuphela. Ngokuba Izwi likaNkulunkulu liphilile,  linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlu zenhliziyo; (kumaHeberu 4:12).

Phuma kusosonke isono owazi ngaso okuso njengamanje. Sihlale esonweni, ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? (kwabaseRoma 6:1-2).

UKristu umelwe ukukhula yena, nginciphe mina  (ngokukaJohane 3:30).

Thandazisa labo abanesiphiwo sikaMoya esihlukile nokwesakho. Bathwala ngomkhuleko. Umoya uyasixwayisa ukuba singamelani umsebenzi kaMoya oNgcwele. (1 kwabaseThesalonika 5:19). Futhi: okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe, ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo njengokusebenza okulinganisiwe yilelo nalelo lungu, kuhlukaniswe umzimba, ube yisakhiwo othandweni.  (kwabaseEfese 4:16).

Hloma izikhali zokukholwa. U Sathane uzama ukusiphoqa ukuba singakholelwa kuNkulunkulu. Uthi: “Wena awulungi ngokufaneleyo.” “Awuqhuzuki kaningi na?” Ngakho ufanele ukuhloma ngokukholwa izikhali esifunda ngazo kwabasEfese 6:10-18. Ungabo zikhumula futhi.

Ncela Izwi njengengane esand’ ukuzalwa incela kunina. Phila njengo ngenacala noma usukhulile:  “lahlani ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nomhawu, nokuhleba konke.  Njengezingane ezisand” ukuzalwa  langazaleleni ubisi olungokomoya ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa. (1Petru 2:1-2).

Hlonipha iNkosi ngobuwena bonke. UNkulunkulu uyakhalima abantu abangakwenzi lokho. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha izinhliziyo yaso sikude nami;  (ngokukaMathewu 15:8).

Fakaza ngoJesu Kristu nangayo insindiso asenzele yona. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo.  (1 kaPetru 2:9).

Kholelwa emandleni egazi leMvana. Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika; baphuza kuso bonke. Wathi kubo: Lokhu kuyigazi lami lwesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi (ngokukaMarku 14:23-24).  Fakaza ngamandla egazi likaJesu Kristu. Kanjalo wena unqoba kaningi emayeni. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi leWundlu nangewi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni.  (Isambulo 12:11).

Gijima emjahweni womoya. Gxila kuKristu kuphela. Gijimani kanjalo ukuze niwuthole (umklomelo) (1 kwabaseKorinte 9:24).

Funa uthole inkinga uma ulahlekelwa inkuthazo kaMoya. Funda kwabaseKolose 3. Lapho uyothola isono empilweni yakho lesi esibanga ukungathintani noMoya.

Yenza yonke imizamo ukuze uthole ubungcwele nokuthula. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa, ongeyakho angeyibone iNkosi; niqaphelisise kungabikho osilelayo emseni kaNkulunkulu, funa kumile impande imbe ebabayo kungcoliswe abaningi yiyo.(kumaHeberu 12:14-15).

Khetha ubungcwele. Ukukhula emoyeni kudinga isinqumo esithathwe ngengqondo ukuba uhlanzeke ngokwenhliziyo kanti futhi ukuvikela imicabango nomoya wakho.  Elokugcina, bazalwane, konke okuyiqiniso konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho; enakufunda, nakwamukela, nakuzwa, nakubona kimi, kwenzeni lokho; khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. (kwabaseFiliphi 4:8-9).

Phila ekukhanyeni. Lahla zonke izinhlelo ezifihliweyo; Phila ngokuthembeka phambi kukaNkulunkulu nakubantu. UNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama akukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni, sinamanga, asenzi iqiniso; kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokho yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu iNdodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke.  (1 ngokukaJohane 1:5-7).

Phila ekunqobeni kukaJesu Kristu. Kwamukele ukuthi impilo izogcwala izinkinga, kodwa kholwa ukuthi uJesu Kristu unawe ngoMoya oyiNgcwele, lapho imoto yakho ima ingasahambi, lapho ubheka imoto yakho engenazivikela masondo. Lokhu ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe.(ngokukaJohane 16:33).

Phila othandweni lukaNkulunkulu wena, phila impilo kaJesu Krestu. Ncoma ukhuthaze nabanye. Yeka ukugxeka nokwahlulela. Buyisa uthando kuwe ngokuheha uthando nobubi ngokulunga. Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi; nakani okuhle phambi kwabantu bonke; uma kungenzeka, ngokwenu hlalisanani ngukuthula nabantu bonke; ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka, ngokuba kulotshiwe ukuthi: “Ngokwami ukuphindisela, ngiyakubuyisela mina,” isho iNkosi. (kwabaseRoma 12:17-19).

Yenza isiqiniseko ukuthi uhlele kahle ukuthi kuyini okubalulekile. Yenza isiqiniseko sokuthi nawe ungasho njengoPawulu: Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela, ..ukumazi uKristu Jesu iNkosi yami, ngikushaya izibi, ukuze ngizuze uKristu, …ukuze ngimazi yena, namandla okuvuka kwakhe, nokuhlanganyela ezihluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, … kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho engabanjelwa khona nguKristu Jesu.Kepha kunye engikwenzayo: ngikhohlwa okungasemuva, ngizelulela kokungaphambili, ngijonge emgomeni, emklomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu.(kwabaseFiliphi 3:7-14).

Hlonipha imfundiso kaJesu Krestu. Uma umuntu engithanda, uyakugcina  ilizwi lami; uBaba uyakumthanda; siyakuza kuye, sihlale naye.  (ngokukaJohane 14:23).

Khumbula futhi udumise ukuthi ekuphendulweni kwakho wabhahbadiswa ngoMoya oyiNgcwele. Ungabavumeli abantu ukuthi bakudale ukuthi ungabaze ngenxa yalokho. Njengoba ngamoya munye thina sonke sabhapathiswa siba mzimba munye, noma singabaJuda noma singamaGriki, noma siyizigqila noma singabakhululekileyo; thina sonke saphuziswa Moya munye. (1kwabaseKorinte 12:13).

Beka ukuphathwa kwempilo yakho kuMoya oyiNgcwele. Isithelo esifunwa nguNkulunkulu, singatshalwa ezimpilweni zethu ngokuthi sizinikele kuMoya oyiNgcwele. Kepha izithelo zikaMoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. (kwabaseGalatiya 5:22-23).

Inkolo yangasese angeke kwakhulunywa nangayo. Njengokuba uBaba engithume mina, nami ngiyanithuma nina. (ngokukaJohane 20:21). Singenikela impilo yethu yokomoya kube yinto esiyenzayo ngasese. Ngokuzinikela obala, asikhuli nje kuphela enkolweni yethu, kodwa sizwisa iphunga elimnandi levangeli lentokozo.

Hlola ulifunde iZwi ukuze ukwazi ukwahlukanisa iqiniso namanga. Bangcwelise ngeqiniso; izwi lakho liyiqiniso. (ngokukaJohane 17:17).

Zihlanganise nebandla, noma isonto elisephathwa endlini noma iqenjana elihlangana njalo. Ukukhula kukaMoya kukhula masishane endaweni lapho amakholwa eqinisela ndawonye. Kulokhukuhlangana kuvela usizo, kanye nezinkinga, uthando nokungezwani, uzwelo nokwelashwa, kodwa futhi ukudunyazwa nokusangulula. Kulesi simo esifanele ukusebenzisana futhi sikhulumisane nabanye sisinika ithuba lokuba sikhule ekulaleleni sikhule ekuthetheleleni, sikhule njalo ngamandla.

Qhoka ngokufanelekile ukwenzela impi kamoya. Lindela bakumelele ukuwla nawe.Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke, nime. (kwabaseEfese 6:13).

Gwema konke lokhu okuphazamisa unembeza wakho. Singawudabukisa uMoya oyiNgcwele Ngokuzifunela okwethu kanye nokungalaleli: Ningamdabukisi uMoya oNgcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. (kwabaseEfese 4:30).

Gwema lonke uhlobo lokuzimela nokuthi wena ungokwanele ngokweakho. U Jesu uthi: Hlalani kimi nami kini. Njengalokho igatsha lingethele izithelo izithelo  ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani, kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha; ohlala kimi, nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi; ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho.  (ngokukaJohane 15:4-5).

Cela uNkulunkulu ukba akugcwalise ngoMoya wakhe oyiNgcwele. U Jesu wathi: Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyakumukeliswa, nofunayo uyafumana, nongqongqothayo uyakuvulelwa. Ngumuphi kini onguyise, oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi, ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi; uma ecela iqanda, ayinike ufezela, na? Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uYihlo osezulwini uzakubapha abacela kuye uMoya oNgcwele. (ngokukaLuka 11:10 -13). UBilly Graham uchaza impilo yethu kanye noMoya oNgcwele kanje: kubhabhadiswa kanye, (bgokuphenduka kwethu)  ukugcwaliswa kwenzeka kaningi.

Kunoma yisiphi isimo, cela: U Jesu wabe ezokwenza njani? Umuntu ukhula ngokomoya ngokuzibuza ukuthi uJesu wabe ebezomphahta kanjani umakhelwane. Kanti futhi ulindele ukuba uziphathe kanjani kuso isimo esinjena.

Melana nosathane. Usathane uzama ukusikhalima ukuze sikhohlwe ukugxila ethembeni lokuthi sathethelelwa nguNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu ayabathanda abantwana bakhe. Uqhubeka nokusikhumbuza ngezihluleki. Ngalokho asibe sisamnaka uJesu Kristu nhlobo, kodwa ngokuhluleka kwethu. Kukhanya ubukhulu bemizamo yakhe uma sifunda kuSambulo 12:10 emayelana nokunqotshwa kukaSathane: Qondani, nilinde. Isitha senu, uSathane, siyahamba njengebhubhezi elibhodlayo sifuna esingamgwinya; melelani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni.  (1 Petru 5:8-9).

Yiba yikholwa eliphilayo ngamehlo abheke kukho ukubuya kwakhe.  Anokwazi lokhu ukuthi, uma umninindlu ebewazi umlindo isela eliyakufika ngawo, ubeyakulinda, angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Ngalokho nani hlalani nilungele, ngokuba iNdodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo.   (ngokukaMathewu 24:43-44).

Yala ukuthi umuntu atshontshe intokozo yakho akuphe yona uJesu. Uyoqala ukubona ukuthi ukukhula kukamoya nenjabulo kuhamba ndawonye. Thanda ucele inhliziyo elalelayo nengcwele nomoya othokozayo.  Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini, nokuthokoza kwenu kugcwale.(ngokukaJohane 15:11)

UMoya oyiNgcwele uyasisiza. Sizokhula ngokoMoya.

Share this post