Ukukholwa kuyamila

Siyazi ukuthi ukukholwa kusemqoka kangakanani. Okholwa kuJesu Khristu uyasindiswa ukuze aphile. Uma singenakho ukukholwa kweqiniso silahlekile.

Kepha kuyini ukukholwa?

Liyasho iBhayibheli ukuthi ukukholwa kuyikuyazi iNkosi nokuyithanda ngokwenhliziyo nokuyethemba.

Ukukholwa akusho ukuthi ngiyakuqonda konke okubhaliwe kwiBhayibheli, nokuthi ngingaphendula yonke imibuzo ekhona empilweni nokuthi nginamandla nokuthi akungifikeli ukungabanza nokuthi ngenza okuhle njalo-njalo. Cha, kuyasho ukuthi ngiyabazi ubuthaka bami nokuthi anginokuzethemba mina. Ngalokho ngibeka isandla sami esibuthaka esandleni sikaNkulunkulu esinamandla, ngenza njengomntwana othembela kubaba noma umama amlalele futhi amlandele.

Ukukholwa kuyinto engiyamukelayo – kuyisipho engisithola ngomusa.

Kuncane ekuqaleni, kufana nembewu yesinaphi, kepha kumila kuze kube yisihlahla esithela izithelo (Mathewu 13:31-32; 17:20, Marku 4:30-32; Luka 13:18-19). EBhayibhelini kaningi ukukholwa kuchazwa ngokusebenzisa umfanekiso wembewu ewayo emhlabathini, iqhume bese iyamila iyanakekelwa, kungenzeka ukuba kuthenwe isitshalo ukuze ekugcineni sithele izithelo.

Kuqalaphi na ukukholwa?

 Ukukholwa kuqala lapho imbewu yeZwi likaNkulunkulu iwela emhlabathini olungilwyo enhliziyweni yami. Uchaza ngaleyo ndlela uJesu kuMathewu 13, Marku 4 nakuLuka 13:18-19. Ngaleso sikhathi, uma umuntu ekhuluma ngoMlayezo oMuhle ngoJesu uMsindisi, noma mina ngizifundela iBhayibheli ngibuye ngikhulume noNkulunkulu ngokuthandaza ngalokho, kulapho kufana nembewu etshalwayo.

Nokho imbewu imele ukuwa emhlabathini olungileyo andukuba kuqhume kumile.

Mina ngingalivalela izwi inhliziyo yami, ngingezwa ngingalaleli, futhi ngingashesha ngikhohlwe ngibuye ngiminyanise imbewu ngemicabango emibi nangezenzo ezimbi. Kanjalo inhliziyo yami ifana nenhlabathi engugwadule lapho kungemile khona imbewu.

Noma ngingacela kuMoya oNgcwele ukuba alungise inhliziyo yami ukuba ifane nenhlabathi elungileyo enomsoco, ukuze ukukholwa kungaqhuma kubuye kumile khona kuthele izithelo.

Uma imbewu, efana nento efileyo nje (Johane 12:24),  iwa emhlabathini iyaqhuma iqala ukumila, kuyisimangaliso. Asazi ukuthi kwenzeka kanjani! Singahlala nje simangele ngemfihlo yempilo. Kunjalo futhi ngokukholwa – kuyisipho esinokumdumisa simbonge nje ngaso uNkulunkulu.

Ngokukholwa ngingazi ngokweqiniso elimsulwa:  lokho elikusho iBhayibheli ngeNdodana uJesu Khristu, kunjalo! Usindisa mina futhi unginika ukuphila!

Ukukholwa kumila kanjani na?

Ukukholwa akuqhumi nje kuphela, kubuye kukhule. Kuyakhula amandla akho ayanda njengaso isitshalo, nanjenge sihlahla. EHutsheni 1:1-3 kanye nakuJeremiya 17:7-8 sifunda ngesihlahla esitshaliwe ngasemfuleni.

Ukuze isitshalo sikhule sidinga ukunakekelwa. Sifanele ukuthola amanzi nomsoco, kufanele kuhlakulwe ukukhipha ukhula, futhi isitshalo sidinga ukuthenwa ngesinye isikhathi.

Mina ngingenzani ukuba kumile ukukholwa enhliziyweni yami na?

Ngingakwenza lokho ngokulalela kufundwa iZwi leNkosi, noma ngizifundele ngizwe ukuthi lithini, ngibuye ngizindle ngalokho engikufundayo bese ngilalele ngenze engakufunda. Uma kunjalo iZwi lifana nomsele wamanzi izimpande zithola amanzi khona.

Kwenzeka futhi uma ngithole ithuba lokuhlala ngithule nginayo iNkosi ngifunde ukuba ngibe nobudlelwane nayo, lokho kwenza ukuba Yona ikhulise ukukholwa kwami.

Ngingajwayeza ukukholwa kwami ngokulalela kanye nabanye sizwe ukuthi lithini iZwi sibuye sikhuleke sidumise kanye kanye.

Amanye amakholwa anokungisiza ukumilisa ukukholwa kwami (1 Khorinte 3:6, 9:10-11).

Uma ngivule inhliziyo yami ukuzwa ukunyenyeza kukaMoya, futhi uma ngivula amehlo ami ukubona imisebenzi yeNkosi engizungezayo – isimanga sendalo, nokusiphatha kwakhe ngokulunga – bese kukhula ukukholwa kwami.

Uma futhi ngivumela uMoya ukukhipha ukhula empilweni yami, konke lokho okuzama ukususa ukukholwa kwami, njengezenzo ezimbi nemicabango engasile, lokho kukhulisa ukukholwa kwami.

Empeleni okusemqoka kuyikho ukuphila duze neNkosi, ngibe njengegatsha elihlala emvinini (Johane 15:1-8). Uma kunjalo uyangondla ngamanzi okuphila, anginikeza impilo nentokozo.

Ukukholwa kuthela izithelo!

Uma ukukholwa kwethu kukhula, khona kuthela izithelo empilweni yethu. Ngazo lezi zithelo umuntu uyazi ukuthi unakho ukukholwa (Mathewu 7:16-27, 12:33, Luka 6:43-45).

Uma singenakho ukukholwa siyisihlahla esibi esingenazo izithelo (Mathewu 21: 18-22, Marku 11:12-14, 20-24) noma esinezithelo ezimbi ezingasizi lutho (Mathewu 3:10). KwabaseGalathiya 5:19-20 kubalwa izithelo eziningana ezinjalo: ubufebe, nokungcola, namanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nokudakwa kanye nokuxokozela. Isihlahla esinjalo simelwe ukukhishwa (Mathewu 15:13) noma siyagawulwa (Luka 3:9). Nokho kukhona umusa; uma sicela ngokweqiniso, iNkosi iyaphinda ukusinika ithuba ukuthela izithelo – yena uqobo uyosibonelela (Luka 13:6-9).

Nhloboni yezithelo esiyithela-ke?

Sithela izithelo ezifakaza ukuthi singabe Nkosi (Mathewu 3:8).

Ukukholwa okuyikho kuthela izithelo eziningi, kuyizithelo eziveza ukuthokoza nothando, yizithelo ezihlala zibekhona,  zona zithokozisa inhliziyo zikaYise zimdumise (Johane 15:5-17).

KwabaseGalathiya 5:22-25 kukhona uhlu lwezithelo ezinhle ezivela kukho ukukholwa: uthando, nokujabula, nokuthula,  nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Lokho kuyizithelo ezivezwa nguMoya oNgcwele empilweni yethu, thina esikholwa kuyo iNkosi uJesu Khristu.

Umkhuleko wokucela ukukhula kokukholwa

Nkosi, angiphumeleli ngokwami ukukholwa. Ngicela ukuba ungiphe khona. Hlwanyela leyombewu enhliziyweni yami. Lungisa isihlabathi enhliziyweni yami ngoMoya wakho ukuze imbewu ingawela esihlabathini esivundileyo. Ngicela ukuba kwenzeke isimangaliso, makuqhume imbewu imile ibenamandla. Ngilekelele ukuba ngingavimbi ukumila kwembewu noma ngiyomise. Ngifundise ukuyondla nokuyinakekela. Nkosi, wena onikezayo ukumila nokuphila, ngicela ukuba ukukholwa kwami kumile kangangokuthi kuthele izithelo, kube yizithelo zokukholwa, izithelo eziningi, nezithelo ezizohlala njalo, kube yizithelo engingabela ngazo kwabanye, ezithokozisa inhliziyo yakho, nezizodumisa igama lakho.  Ngicela ukuba ungiphe izithelo zikaMoya: ukuthula nokujabula, nemisebenzi emihle kanye nothando.  Ngiyabonga, uyawuzwa umkhuleko wami. Ameni.

Tshala “ingadi yokukholwa”.

Ukukholwa akusiyo nje into yokomoya. Izithelo zokukholwa zibonakala futhi ngendlela esiphila ngayo imihla ngemihla emphakathini, lapho sisebenza khona nalapho sihlalisana  nabantu kanye nanendalo.

Ingajana yokukholwa

Indlela eyodwa ongaveza ukukholwa kwakho kuyikutshala ingajana yezithelo ezihlaza khona ebaleni lakini noma esikolweni noma ngasesontweni.

Ingadi enjalo ingasifundisa ngokukholwa okumilayo.

Kungasisiza ukuzitholela ukudla wena nabanye abadinga ukudla kangaka.

Futhi, kusivulela amehlo ukubona isimangaliso sokuthi ulwazi nokuphila konke kuvela kuyo iNkosi, uSomandla, eyadala konke nonakekela konke nokugcinayo. (Isaya 28:23-29).

Yakha ingajana enjalo yokukholwa. Phela ningakwenza kanye nabanye.

Kulungiswa kanjani isihlabathi na?  

Qala ngokumeja umbede, kube ngango mnyango. Uma kunokwenzeka kamuva ungenza imibhede eminye embili noma emthathu, kepha ushiye indawo yokuhamba phakathi kwayo. Khetha indawo lapho inhlabathi ithambile futhi ijulile, futhi kube lapho ilanga lithinta khona cishe usuku lonke.

Qala ngokughubha ukhiphe inhlabathi embhedeni – akesithi kujule 40 -50 cm (kufike emadolweni). Beka inhlabathi oyikhipha ngaphezulu enqwabeni nganhlanye bese ubeke inhlabathi ephuma ngaphansi eceleni kwenye inqwaba.

Manje uzobuye ugcwalisa umbede kanje.

Xubisa kuqala umhlabathi owavela ngaphansi nezinto ezinjenge zitshalo ezomileyo nekomposi notshani namakhoba namagatsha asikiweyo yebo ungafaka namathambo namaphepha namatshe. Kufake embhedeni kube yingaphansi kwengadi. Kuyasiza ukuba ingaphansi ihlala iqhakazekile njengophuthu ukuze kungene umoya namanzi kubuye kungahlali khona amanzi.

Xubanisa isihlabathi sangaphezulu owasibeka eceleni nekomposi nobulongwe obuvuthiwe kanye namakhasi njl. ukufake futhi ngaphezulu embhedeni. Sebenzisa amathunga amathathu obulongwe obuvuthiwe embhedeni owodwa.

Manje ungahala kahle kube yileveli bese ukuhaqe ngezitini noma okunye. Nyambisa ukushiye kunjalo ngesonto lonke.

Kuhle ukubiyela lengadi ukuze kungahluphi kungene izimpahla nabantu. Ungabiyela ngocingo noma ngezinti. Uma ungenakho lokho ungahle usebenzise izikhwama zamawolinji noma zo-anyanisi noma ucingo lwezinkukhu ukuze zingangeni izilwane. Kamuva ungatshala izitshalo ezingahle zibiyele kanti zibuye zibezinhle futhi.

Kutshalwa kanjani na?

Qala ngokuzwa ukuthi kumila kahle nhloboni yezitshalo endawweni yenu. Kutshalwani, nini? Kungcono na ebusika noma ehlobo noma nini?

Buza ukuthi kutshalwa kujule kangakanani leyo nhlobo yesitshalo futhi kuhlukene kangakanani. Buza kubantu abaziyo. Izimbewu ezincane azishoniswa kakhulu njengezimbewu ezinkulu. Kaningi uthola ezikhwameni zembewu kulotshiwe ukuthi kutshalwa kanjani.

Ezinye izimbewu, njengotamatisi nespinashi, uqala ngokuzitshala ebhokisini elinomhlabathi ovundileyo. Lelobhokisi ligcinwa endaweni esithele futhi liniselwa njalo. Uma izitshalo seziqinile, uzitshala embhedeni.

Kuhle ukuvala izimbewu ngotshani zinsuku ezithile ukuzivikela zingashiswa yilanga futhi zingashaywa kakhulu ngumoya.  Zikhandele ithunzi ngamagatshana uma izitshalo zisand’ ukukhishwa ebhokisini zatshalwa embhedeni. Uma sekuqinile izimpande zingaphila zishiswa yilanga.

Tshala imindende eqondileyo – phela wena uthanda ukuba neqholo uma kubukeka ingadi yakho.

Cindezela kahle inhlabathi uma usutshalile izitshalo uzinisele ngokwanele.

Umuntu unakekela kanjani ingadi yakhe? 

Izitshalo zimele ukuniselwa njalo, kepha unganiseli kakhulu futhi unganiseli kancane – isihlabathi sifanele ukuhlala simanzi nje kahle. Uma kubonakala ukuthi izitshalo ziyabuna amanzi awanele. Uma zithola amanzi amaningi ziyaminza. Uma ungenalo igitela, ungazakhela ithini elinezimbhotshana ezincane onganisela ngalo noma ungasebenzisa ibhodlela lama 2 litha lekhuldrink owalibhobhoza ukuchela ngalo. Ungazama indlela yokonga amanzi emvula elina ophahleni.

Hlakula noma diphuna ukhula njalo. Ungashiya ukhula ukomela khona kuwo umbhede ukuze kuvale umhlabathi. Ukhula lolu lusiza ukuba umhlabathi uhlale upholile unyambile futhi kunikeza umsoxo.

Uma izitshalo zimila ziningi kakhulu kufanele ukuba uzidiphune. Ezinye izitshalo zidinga ukuba zikhwezelwe umhlabathi.

Bamba izilwane ezidla izitshalo ngesandla lapho zibonakala khona. Ungasebenzisa amanzi anensipho noma okusatiye owenziwe ngezitshalo ezithile ezinephunga (njengegalikha) uchele izitshalo ngawo ukuxosha izilwane. Xwaya ukusebenzisa ushevu onamandla kuzo izitshalo ngoba ubulala nempilo elungileyo.

Amakhambi ongawalalela:

Uma wenza imibhede engaphezu kowodwa, kulungile. Kepha woshiya amaviki ayisithupha bese utshale olandelayo, uma wenza njalo uzoba nokudla njalo.

Kuhle uma ushiyisa izitshalo ungatshali inhlobo eyodwa endaweni eyodwa. Kukhona izinhlobo ezintathu zezitshalo ongashiyana ngazo (1) lezo ezithela ngaphansi komhlabathi njengamanqante (carrot) noanyanisi nobitruthi namazambane; (2) lezo ezithela ngaphezu komhlabathi okudliwa amakhasi azo noma izithelo njengotamatisi, nespinishi nekgabishi (3) izitshalo ezinendlu zazo njengo bhontshisi, nophizi njl. Ubhonthsisi nophizi kubuyisa initrojin emhlabathini; lokho kusiza futhi ezinye izitshalo.

Akudingeki ukuphinda njalo ukukhipha umhlabathi emibhedeni njenga sekuqaleni uma uqedile ukuvuna. Ungabeka nje ikhomphosi nomquba phezu komhlabathi ukungenise kancane emhlabeni. Shiya futhi amakhoba nakho okwezitshalo okusalayo ngaphezu komhlabathi embhedeni. Kuyindlela yokuvikela izilwanyana nempethu nemisundu ezilungisa umhlabathi ukuze uthambe ubenomsoxo. Manje ungadonsa umsele lapho uzoathsala khona izitshalo ezintsha.

Uma ufaka umquba othengwayo wofuna othi 2:3:2. Thela nje izinhlamvana ezimbalwa emgodini bese utshala izitshalo ezintsha, noma ungachaya izipunu ezintathu zawo embhedheni ongango mnyango.

Kusemqoka ukuzenzela ikhomphosi ngokuya komnyaka. Zenzela indawo eceleni lapho ungahlanganisa khona ndawonye izikelo zezithelo nokwezitshalo nokwamaqanda namathambo. Kumanzisa njalo ukuphendule njalo ngeviki ngoba kudinga ukushaywa ngumoya. Ungafaka nomquba wezinkomo nempuphu yamathambo kanye nesihlabathi. Kufanele ukuba uvundise umhlabathi ngalokhu. Ngemva kwamaviki athile ungaqala ukwakha enye futhi indawo.

Zitshalele isihlahla eduze kwengadi yakho kepha masingasitheli ilanga yengadi yakho. Ghubha kuqala umgodi omkhudlwana uwugcwalise ngomhlabathi omuhle (ikhomphosi nomquba nenhlabathi yangaphezulu). Nakekela isihlahla sakho.

Jabulela ingadi yakho!

Kumnandi ukwenza ingadi, kuhle futhi kulungile. Kuyasisiza sibe nokuphila. Kujabulele phela!

Kudingeka ukuba ulungise unakekele ngokuzinikela.

Okumnandi kakhulu ekwakheni ingadi kuyikuthi ngelinye ilanga ungakha udle izithelo. Phela kumnandi futhi ukwabela nabanye ngokubonga.

Ingadi yokukholwa iyasisiza ukuze siqonde sikhumbule ukuthi uNkulunkulu wadala konke kahle kangaka, nokuthi uyakunakekela futhi uyanginakekela nami. Kanjalo sikhumbula ukuyidumisa ngokubonga iNkosi.

Khona eduze nengadi yami ngingabhala epulangweni ngithi: “Nkosi, ngicela ukuba ukukholwa kwami makukhule kuthele izithelo!” kungakho ngithi ku “yingadi yokukholwa”.

 

Not available in hard copy.

Share this post