Tsela E Yang Ho Modimo

Modimo o entse ntho e nngwe le e nngwe hantle.

Bibele e re bolella hore tshimolohong Modimo o ile wa etsa ntho e nngwe le e nngwe, mahodimo le lefatshe, dijalo le diphoofolo. Modimo o entse ntho e nngwe le e nngwe. Ha re tadima dithaba, dipalesa, diphoofolo tse nyenyane le batho ba bang o susumetswa ho dumela ka ho hlollwa: Ka sebele Modimo o moholo mme o molemo! O entse le wena!.

O o entse hore o be ya kgethehileng.

Modimo o rata ntho e nngwe le e nngwe le motho e mong le e mong eo a mo entseng. O rata le wena haholo. Modimo o lakatsa hore le rona re mo rate, mme re mo mamele.

Sebe se senya ntho e nngwe le e nngwe.

Empa le ha ho le jwalo, batho ba etsa sebe. Sebe se bolela hore ha re rate Modimo e le kannete le hore ha re mo mamele.  Ho na le hore re rate Modimo le batho ba bang, re ithata borona.

Le wena o na le dibe! Bibele e re bolella hore, “..bohle ba kgelohile, bohle hammoho ba ikentse ntho ya lefeela; ha ho ya etsang botle, leha a le mong..” (Baroma 3:12).  Rona bohle re tswetswe ka dipelo tse nang le sebe. Hona ho pakahatswa ka moo re phelang maphelo a rona a letsatsi ka leng ka teng:

  • Na ka dinako tsohle o bua nnete?
  • Na o phela hantle ka tsela eo Bibele e lebeletseng hore o phele ka yona na?
  • Na ka sebele o tsotella ba bang mme na o a ba thusa?
  • Na ka dinako tsohle diketso tsa hao le mantswe a hao a bontsha hore o ngwana wa Modimo?

Melaong e Leshome le Bibeleng yohle Modimo o re ruta ka moo re tshwanetseng ho phela ka teng. Ka hobane ha re mamele ditaelo tsa hae, sebe se re arohana le Modimo. Se senya dikamano tsa rona le baahisane ba rona. Se re tlisetsa maswabi a mangata maphelong a rona le maphelong a batho ba bang. Ho feta mona, popo kaofela e utlwa bohloko ka lebaka la dibe tsa batho.  Ha re kgone ho tlosa sebe ka borona le ditlamorao tsa sona. Bonneteng, kaofela ha rona re tshwanelwa ke lefu. Mme sena kaofela se etsa hore Modimo a swabe haholo.

Morero wa Modimo ke ho lokisa ntho e nngwe le e nngwe

Ke ka lebaka lena Modimo a ileng a romela Mora wa hae, Jesu Kreste, lefatsheng lena le senyehileng la rona.

Le hoja Jesu ka boyena a ne a se na sebe, o ile a jara dibe tsohle mahetleng a hae. O ile a jara morwalo wa dibe tsohle lebitsong la rona.

Jesu o ile a shwa sefapanong sebakeng sa rona. Moo, madi a hae a ile a tshollwa bakeng sa rona e le hore re ka pholoswa. Bibele e re, “Ka hobane Kreste o ile a shwa hang bakeng sa bohle” (1 Petrose 3:19). Theko eo a ileng a e lefa moo e ne e lekane. Ka ho re shwela sefapanong o ile a lefella dibe tsa rona KAOFELA.

O ile a patwa mme a tsoswa ka letsatsi la boraro (Bakorinthe 15:3 le 4). Tsena ke ditaba tse molemo – Evangedi! Morena Jesu Kreste o ile a tsoswa bafung!

O ile a hlola sebe le lefu! Ha Kreste a tsoswa bafung, o ile a re neha bophelo jwalo ka mpho. Hape o ile a re neha kgotso ya Modimo. Jwale re ka phela hape kgotsong ya Modimo, ka borona le ka batho ba bang (Baroma 5:1). Honajwale Kreste o dutse teroneng le Modimo. O a phela. O busa hodima ntho e nngwe le e nngwe. O a re rapella le ho re atametsa ho yena. Mme ka letsatsi le leng o tla tla hape ho etsa ntho e nngwe le e nngwe botjha.

Re ka dumela sena mme re tshwanetse ho se dumela!

Seo re tshwanetseng ho se etsa jwale ke ho dumela. Ke ka hoo Ntate le Mora ba rometseng Moya o Halalelang.  Moya o Halalelang o re thusa ho dumela hore Jesu o ile a lefela dibe tsohle tsa rona. Moya o Halalelang o re ruta ka tshebetso ya Lentswe la Modimo ho dumela le ho phela ka tsela e nepahetseng. Moya o Halalelang o lokisa ntho e nngwe le e nngwe e sentsweng ke sebe bophelong ba rona!  Ke fetoha motho e motjha! Haeba ke dumela hore Jesu ke Mopholosi wa ka ke tshwanetse ho furalla sebe. Ke tshwanetse hore tjhee ho dintho tse fosahetseng.  Mme nka kgona ho etsa sena jwale, ka hobane Moya o Halalelang o a nthusa.

Jwale nka rapela:

“Morena Jesu, ke swabela dintho tsohle tse fosahetseng tseo ke di entseng. Ke dumela hore o shwele sefapanong bakeng sa ka, le hore hape o ile wa tsoha bafung bakeng sa ka. Ke a o leboha ka ho mpholosa sebeng.  Ke a o leboha ka ho ntumella hore ke be ngwana wa hao.  Ke kopa jwale o nthuse hore ke phele jwalo ka ngwana wa hao ya mamelang le ho rata moahisane wa ka jwalo ka ha ke ithata.”

 Jwale nka phela ka thabo jwalo ka ngwana wa Modimo.

Ho ba ngwana wa Modimo, ho bolela hore jwale ke phela bophelo bo bolelang hore ke a leboha.  Ke phela ka tsela eo Bibele e ntaelang hore ke pheleng ka teng. Jwale ke phela kamanong ya lerato le Modimo ka letsatsi ka leng.

Jwale ke thabela ho bala Lentswe la Modimo le  ho mo rapela, hape le ho mo tlotlisa hammoho le ba bang kerekeng ya ka. Jwale diketso tsa ka le mantswe a ka a bontsha ka moo ke hlileng ke mo ratang ka teng.

Jwale ke kgona ho phela ka kgotso le ka thabo pelong ya ka, le ho shwa ka letsatsi le leng ke tshedisehile, ka hobane Lentswe la Modimo le re bolella hore,

“Empa bohle ba mo amohe-tseng, o ba neile tokelo ya ho ba bana ba Modimo, e leng ba dumelang lebitso la Hae” (Johanne 1:12) le, “Mang le mang ya dumelang ho yena ha a ka ke a swaba” (Baroma 10:11).

Share this post