Troos in tye van swaarkry

Wanneer Jesus Christus met sy dissipels praat oor die sorge van die lewe, gebruik Hy vier baie betekenisvolle woorde: “Julle hemelse Vader weet…” (Matt 6:32 en Luk 12:30). Elkeen van die vier woorde bevat ’n heerlike troos. (Lees dit rustig vier keer oor en plaas elke keer die klem op ’n ander woord):

 • dat God weet, beteken reeds sóveel. Hy weet alles, Hy ken al ons vrese en gevoelens, al ons pyn en droefheid, Hy sien waar ander nie kan sien nie. Hy ken my deur en deur (vgl Ps 139). Dis goed om te weet dat Hy wéét!
 • Die God wat weet word hier Vader genoem. Die woord hou die betekenis in van omgee en sorg – soos net ’n goeie vader kan. In Matt 6:26 staan: “Julle hemelse Vader sorg…”
 • Maar God is meer as net ’n goeie aardse vader, Hy is ’n hemelse Vader, Een wat ver meer kan doen as wat ons ooit kan dink of in woorde kan sê. Hy is die Almagtige, die hemelse Vader, die Een wat álles kan.
 • En dan die ongelooflike: Jesus praat nie maar net van ‘die’ Vader nie, nee, Hy praat hier van ‘julle’ Vader. God het homself in liefde aan ons kom verbind. Die hemelse Vader wat weet, is ons Vader, myne en joune. Daarom kan ons weet dat ons Vader nie net weet van alles en alles kan doen nie, Hy wil ook vir ons die goeie doen, omdat Hy ons Vader is.

Daarom,

 • wanneer niks meer sin maak nie, wanneer ek seer, verward, moedeloos en gefrustreerd voel, sonder hoop, weet die Here daarvan. En juis dié wete gee nuwe hoop en bring egte troos.
 • wanneer ek afskeid moet neem en nog suk-kel om die Here se weë te verstaan, weet Hy daarvan. Hy verstaan. Ek kan maar met my verlies en my vrae naby Hom kom skuil (Ps 91). God sal self weer die leë plek in my lewe vul met die Vader se liefdevolle teenwoordigheid, weer die ewige Lewenskrag van die opgestane Christus in my lewe skenk (2 Kor 4:7) en alles in my lewe met sy Gees heel en nuut maak (Ps 32, 2 Kor 5:17).
 • wanneer ek sukkel om my rousmart te verwerk, weet die Here dat geen mensetaal oor die woordeskat beskik om my seer te beskryf nie. Miskien het ek nog te seer om lang treë te gee op die pad van innerlike genesing. Hy verstaan dit as my gebede nog net sugte kan wees (Rom 8:26-27).
 • wanneer ek trane stort, weet die Here daarvan. Hy ken trane. Hy weet hoe trane uiting gee aan mens se diepste seer. So het Hy ons immers gemaak. Daarom het Hyself ook meermale trane gestort (Joh 11:33, Luk 19:41). In die tuin van Getsemane het sy droefheid die diepste dieptes bereik (Matt 26:37), ter wille van ons, sodat Hy uiteindelik al ons trane sal afdroog (Ps 56:9, Open 21:4).
 • wanneer ek broos en stukkend voel, gewond, terdeë bewus van my eie onvermoë, weet my Vader dat ek swak is, hou Hy in gedagte dat ons maar net mense is (Ps 78:38-39). Maar juis in my swakheid, kom God se krag tot volle werking (2 Kor 12:8-10). Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom (Jes 53).
 • wanneer ek opstandig voel, worstel met vrae, weet die Vader dit. Daarom hou Hy my vas, soos ’n moeder haar kindjie, totdat ek vrede vind, al verstaan ek nog nie (Ps 131).
 • wanneer ek sukkel met die verlede en hierdie verlede my hede en my toekoms oorskadu, weet die Vader dit. Hy weet dat ek die verlede nie kan verander nie. Ek hoef ook nie te probeer nie. Want Hy kan selfs uit dit wat baie sleg was, vir my alles ten goede laat meewerk (Rom 8:28).
 • wanneer ek vrees vir die toekoms, bekommerd is oor die dag van môre, weet Hy daarvan. Ek kan al my bekommernisse op Hom kom werp (1 Pet 5:7). Hy sal vir my ’n vrede gee wat alle verstand te bowe gaan (Fil 4:6-7). Meer nog, Hyself sal by my wees (Fil 4:9).
 • wanneer ek uitgeput en moeg is, smag na vrede, dan weet die Vader van my las. Daarom nooi sy Seun almal wat vermoeid en belas is uit: “kom na My toe…” (Jes 55, Matt 11:28-30).
 • wanneer ek alleen voel, eensaam en sonder hulp, weet die Here dit. Hyself was immers van God verlaat (Matt 27:46), sodat ons nooit weer só verlate hoef te wees nie. Daarom stuur Hy altyd ook medegelowiges, sodat ons by mekaar kan staan, aan mekaar kan raak, mekaar se laste kan dra (Gal 6:2) – ook deur voorbidding vir mekaar (Ef 3:14-21).
 • wanneer ek alle hoop verloor, selfs voor die laaste groot vyand, die dood, te staan kom, wéét die Drie-enige God daarvan. Die Vader het ons so lief dat Hy sy Seun gegee het (Joh 3:16), om vir ons te sterf en op te staan uit die dood, op te vaar na die hemel en by die Vader vir ons in te tree. Daarom het Hy die Heilige Gees, die Trooster, gestuur, om aan ons geloof, hoop en liefde te skenk, en ons droefheid in blydskap te verander (Joh 16).

Meer as oorwinnaars…

Omdat God weet, daarom kan ook ons weet, verseker weet:

God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het selfs sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons nie dan al hierdie ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?… Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons krag gee.    Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here (Rom 8: 31-39).

Share this post