Tlo, re rapele

Mehleng ena ho na le mekgwa e metle haholo ya dikgokahano. Mekgwa ya dikgokahano ke dintho tse re di sebedisang ho fana kapa ho fetisetsa molaetsa ho e mong.  Mehlala ya mekgwa ya dikgokahano ke ha o sebedisa founu ho letsetsa batho kapa o romela sms, kapa khomphutha ho thaepa molaetsa o o porintang kapa o o romela ka imeili.

Kgalekgale ha batho ba ne ba batla ho romela melaetsa hole ho ne ho nka nako, hobane ba ne ba tsamaya ka maoto, ba palame dipitsi kapa ka dikepe.  Kajeno difounu, inthanete le disathalaete di re thusa ho romela melaetsa ho kgabahanya le lefaatshe ka metsotswana.

Ka bomadimabe mekgwa ena ya dikgokahano ka nako e nngwe e na le mathata a yona.  Hangata ho a bitsa ho e sebedisa.  Difounu le dikhomphutha di a robeha kapa di lahlehe kapa di utsuwe.  Mme ka nako e nngwe motho eo o batlang ho bua le yena a be a phathahane.

Empa Morena wa rona o file bana ba hae mokgwa o motle ka ho fetisisa wa dikgokahano ha ba batla ho bua le yena.  Re bitsa hona THAPELO.  Thapelo ke sesebediswa se seng sa dikgokahano se sa shaitseng.

Thapelo ke eng?

Thapelo ke ho bua le Modimo Ntata rona.  Ha ho bitse letho mme ha o hloke ho ema.  O rapela nako efe kapa efe le hohle, Modimo o tla be sale a mamela.

Modimo o re thusa ho rapela.  O re thusa jwang?  Pele, Modimo Ntate o rometse Mora wa hae Jeso Keresete, lefaatsheng mona.  Jeso o tletse ho tla re bontsha hore na Modimo o shebahala jwang.  Ka Jeso re ka bona boholo ba lerato la Modimo ho rona hore le lekaa kang.  Jeso o tletse ho jara kotlo molemong wa rona, bakeng sa dibe tsa rona.  O shwetse sefapanong, bakeng sa rona.  Empa a tsoha bafung.  O a phela!  Jwale o re rapella ho Ntatae!  Haeba re dumela ho yena mme re mo rata, jwale re bana ba Modimo.  Jwale ha ho hlokahale hore re tshabe ho bua le Modimo.  Re ka kopa Jeso ho amohela thapelo ya rona le ho e fetisetsa ho Modimo le ho re kopela mohau.

Empa Modimo a boela a romela Moya wa hae ho phela ka hare ho rona.  Moya o Halalelang le ona o re thusa ho rapela.  Ha ho hlokahale le hore re ntshe lentswe ho bitsa lentswe; Modimo o utlwa dithapelo esita le tseo re di etsang menahanong ya rona.  Ho leng hotle ka ho fetisa, Bebele e re tshepisa hore ha re sa tsebe mantswe ao re lokelang ho a sebedisa ha re rapela, Moya o Halalelang o a re rapella mme o sebedisa mantswe a nepahetseng.

Na ha se mohlolo?  O ka bua le Modimo oo e leng Moetsi wa lehodimo le lefaatshe ka nako tsohle!  Ho thabisa Modimo ha bana ba hae ba bua le yena mme a tsebe lethwethwe ho mamela thapelo tsa rona.  Ha o a lokela ho bua le yena feela ha o le mathateng kapa ha o ya kerekeng.  O lokela ho bua le Modimo letsatsi le letsatsi.

Hobaneng ha re tshwanela ho rapela?

Ho na le mabaka a mangata a tlamang bana ba Modimo ho mo rapela.  Pele, re ka bua le Modimo ele Ntata rona mme re ka mo rorisa bakeng sa boholo ba hae, hobane ke Modimo wa tsohle.  Ha o rapela, o bontshe hore o a tseba hore Modimo o moholo, hore o hloka Modimo mme ha o na ho etsa letho kantle ho yena.

Hape re rapela ho leboha Modimo.  Ha o sheba kamathoko ho wena, o tla bona ka moo Modimo o leng motle ho wena.  Leha dintho tse mpe di etsahala, re a tseba hore Modimo o keke wa re tlohela mme o tla sebedisa tsohle tse re etsahallang ho re fetohela molemo.  Re ka leboha Modimo bakeng sa ditlhohonolofatso tsohle tsa hae, sa tataiso le tlhokomelo ya hae.

Bebele e re ruta hore re ka arolelana tsohle le Modimo – thabo le mahlomola, tshepo le matshwenyeho.  Re ka bolella Modimo ha ntho e nngwe e re tshwenya kapa ha re hloka ho hong.  O batla ho di utlwa mme o thahasella ho re thusa.

Hape re ka rapella ba bang.  Re ka rapella batho bao re ba ratang ho Modimo esita le batho bao re eso kopane le bona.  Modimo o tseba motho ka mong lefaatsheng lena mme o re rata kaofela ha rona.  Ke ka lebaka lena re ka rapellang batho ba eso ho utlwe ka Jeso hohang, batho ba fetileng hara merwallo kapa batho bao mohlomong re ba boneng thelefishining feela.

Qetellong re ka rapela Modimo ho mmolella hore re entse ntho e mpe.  Dibe di re hlokisa thabo mme di etsa karohano dipakeng tsa rona le Modimo.  Ha re bua ka dibe tsa rona mme re re re a di swabela, Modimo o a re tshwarela ele hore re thabe mme re be haufi le yena hape.

Re rapele jwang?

Ha re rapela re lokela ho hopola hore re bua le Modimo.  Re bua le yena ka Mora hae Jeso Keresete. Mme Moya o Halalelang o re thusa ho rapela.

Re keke ra be se re etla ka letoto la dintho tseo re reng Modimo a re thuse ka tsona ka nako tsohle.  Ha re rapela, Modimo o boetse o sebedisa Bebele ho bua le rona, kapa o bua le rona ka batho ba bang kapa ka Moya o Halalelang o teng dipelong tsa rona.  Ke ka lebaka leo re lokelang ho mamela ho utlwa seo Modimo a batlang hore re se etse.  Ka nako e nngwe, ha re rapella mathata kapa re rapella motho e mong, Modimo o re bontsha ho rarolla bothata boo kapa ho thusa motho eo re mo rapellang.

Jwale ha re utlwa eka Modimo ha a mamele?

Kamehla Modimo o mamela seo re se buang.  Empa ele hore Modimo ha se kamehla a arabang hanghang.  O tseba se leng molemo ho rona.  Ha re rapella ntho e seng molemo ho rona kapa re rapela ka bowatla, ha a na ho re fa seo.  Ka nako e nngwe Modimo o batla ho re fa ho hong, empa nako ha e eso fihle. O tla lokela ho ema hannyenyane he.  Empa re se ke ra lahla tshepo yaba re tlohela ho rapela.  Modimo o moholo ya nang le matla

ohle ya entseng lehodimo le lefaatshe

o re rata haholo!  Kamehla o a re mamela mme o rata ho re thusa haholo.  Ke monyetla o mokaa kang hore re ka rapela Modimo o o makatsang!

Share this post