Selallo se Halalelang tafoleng le Morena

Selallo se halalelang ke ntho e kgethehileng. Ke tshebeletso ya bohlokwa haholo dikerekeng tse ngata. Diphuthehong tse ding tse nyenyanenyana hangata ke ho fela ha nako e teng ya ho ba kerekeng moruti a le teng. Ka kahoo ditho tsa kereke di etsang boiteko bo boholo malebana le Selallo se Halalelang. Di a itokiseletsa, di tene hantle, di boloke tjhelete ya ho leboha.

Maikutlo a fapaneng mmoho le tsela ya ho etsa Selallo

Selallo se bonwa mme se etsuwa ka ditsela tse fapaneng. Dikereke tse ding di etsa selallo Sontaha se seng le se seng, ha tse ding di sa etse jwalo. Dikerekeng tse ding Selallo ke nako e nang le seriti mmo ho balwang dithuto, ho etsuwang le dintho tse tlwaelehileng tse tsamaelanang le sona. Athe hape ho tse ding ke monyaka wa bolokolohi le wa thabo moo ho binwang ho sothwa-sothwang le mmele.

Bohlokwa bo kgethehileng bo newang veine le bohobe le bona ha bo tshwane. Kerekeng ya Roma tumelo ke hore bohobe le veine ya selallo bonneteng di fetoha mmele le madi a Jeso. Sehlabelo sefapanong se a phetwa. Dikerekeng tsa Ma-Afrika tse Ikemetseng tumelo ke hore bohobe le metsi di tshwana le setlhare se tlisang bophelo, moruo le mmele o ikutlwang.

Dikereke di boetse di sebedisa dinthonyana tse fapaneng. Tse sebediswang haholoholo ke veine le bohobe. Dikereke tse ding di kgetha seno sa morara kapa seno se mmala. Athe ho na le dikereke tse ding tse sebedisang dijo tse tlwaelehileng tse kang keikinyana e entsweng ka phofo, tapole kapa panana le metsi kapa dinotshi. Jeso ha a ne a hlomamisa Selallo se Halalelang o ne a sebedise bohobe le veine, dintho tse tlwaelehileng mmo a neng a phela teng. Ka botsona dintho tsena ha di a kgetheha, empa di tlameha ho re bontsha mmele le madi a hae ka tsela e bonahalang.

Dikereke di e sheba ka leihlo le tjhatsi taba ya hore ke mang ya tla etsa tshebeletso ya Selallo se Halalelang. Ka nako enngwe ke moruti feela ya sebedisang veine lebitsong la phutheho. Ho tse ding dikereke ho abelana ka dintho tsa selallo ke ntho e etsuwang ke motho eo e leng moruti. Ke moruti feela ya ka kgannang tshebeletso. Empa e se e atile ntho ya hore lejakane lefe kapa lefe, mohlala ke wa ntate lapeng, le etse Selallo.

Di ngata ditsela tsa ho itokiseletsa Selallo. Dikereke tse ngata di na le tshebeletso e kgethehileng ya ho itokiseletsa ka Sontaha se hlahlangwang ke sena sa Selallo. Lebaka ke ho hlalosa hore keng Selallo se Halalelang e le ntho ya bohlokwa hakaana mme le ditho tsa kereke di kgothaletswa ho hlahloba bophelo ba tsona ka hlooko. Ditho tsa Kereke ya Ziyone di lebeletswe hore di ikokobeletse Modimo, di tlameha ho rapela le ho itima dijo. Hape di tlameha ho bolela dibe tsa tsona ho mobishopo kapa pepeneneng. Hobane ditokiseletso di hlwahlwa haholo, ditho tse ding ha di batle seabo Selallong se Halalelang. Di ikutlwa di sa tshwaneleha mme di sa hlweka. Ka bomadimabe, dikereke tse ding Selallo se Halalelang di se fetola ntho ya molao. Di nahana hore Selallo se reretswe batho ba se nang sebe feela, mme ba se etsa ntho ya ho otla batho. Ha o ile wa fosa kapa wa hlolwa ho ntsha karolo ya leshome o tingwa Selallo se Halalelang.

Ke hampe ha e le mona maikutlo a fapaneng a Selallo a atisa ho etsa tsitsipano le karohano dikerekeng – ntho eo e hlileng e leng yona eo Jeso ya neng a sa ikemisetsa malebana le Selallo sa Morena!

Bibele e re rutang eng ka Selallo se Halalelang?

Dievangedi tsa pele tse tharo di re bolella ka ho hlomamiswa ha Selallo (Mattheu 26:17-30, Mareka 14:12-26, le Luka 22:7-23). Bosiung bo ka pele Jeso a ekwa mme a thakgiswa sefapanong, o ne a hlomamise Selallo se Halalelang yena kaboena. O ne a jwetse balatedi ba hae hore ba se kgaotse ho ananela “Selallo sa Morena.” Ho evangedi ya Johane ho buuwa ka ho ngwathwa ha bohobe (Johane 6:25-59) e le ho hlalosa Jeso Kreste jwaloka “bohobe ba bophelo.” Ho Luka 24:13-35 re utlwa kamoo mahlo a batsamai ba Emmause a neng ba bulwe kateng hore ba bone Morena ya tsohileng ha feela a ba ngwathela bohobe.

Ho Diketso re utlwa hore phutheho ya pele e ne e bokana jwalo malapeng a yona ka mora ho tsholoha ha Moya o Halalelang ho tla bona sejo seo ho abelanwang ka sona (Diketso 2:42). Le ka dinako tse ding bohobe bo ne bo ngwathwa (Diketso 20:7 le 27:35). Kerekeng ya mehleng tshebeletso ya Selallo se Halalelang, eo e leng yona tshebeletso ya bohlokwa ka Disontaha, e ne e bitswa “ho ngwathwa ha bohobe” kapa “kopano.” E ne e le sejo seo ho abelanwang ka sona, mme majakane tafoleng a ne a mamela mmoho se balwang, dithuto, mme a rapela mmoho. Sejo se ne se fella moo ho phetwang diketso tsa Jeso ka nako ya Selallo sa ho Qetela. Hona e ne e le ho hopola lefu le tsoho ya Jeso. Ho rorisa le ho leboha e ne e le dintho tsa bohlokwa ditshebeletsong tsena. Ha mamorao sejo ka bosona se ile sa fellwa mme ho ngwatha bohobe le ho nwa veine ya ba tsona tsona dipontsho tsa bohlokwa.

Tlhaloso e leng yona e tletseng ya ho hlomamisa le ho etsa Selallo se Halalelang re e fumana lengolong la Paulose ho Bakorinte. Morena Jeso Kreste ka boena o hlomamisitse ho sebediswa ha bohobe le veine. Molaetsa ona re o fumana ho 1Bakorinte 11:23-26. O baleha tjena: “Hobane nna ke amohetse ho Morena seo ke le neileng sona, ke hoba Morena Jeso, ka bosiu boo a ekilweng ka bona, o ne a nke bohobe; mme hobane a lebohe, a bo ngwatha, a re: “Nkang, le je hona ke mmele wa ka o robelwang lona; le etse hoo, le tle le nkgopole ka hona.” Ka mokgwa o jwalo, a nka senwelo hobane ho lallwe a re: “Senwelo sena ke selekane se setjha mading a ka; etsang hoo kamehla yohle ha le enwa, le tle le nkgopole ka hona. Efela kamehla yohle, ha le eja bohobe boo, mme le nwela senwelong seo, etlaba le bolela lefu la Morena, a tle a be a fihle.” Selallong sa Morena re hopola kopano ya rona le Kreste (1 Bakorinte 10:16) ya tsohileng bafung mme re lebeletse ka thahasello ho kopana le yena ka botlalo ha mmuso wa hae o etla ka ho feletseng. Selallo se boetse ke kopano ya rona e mong le e mong. Ka Kreste re ngatanngwe. Ho 1Bakorinte 14:16 se hatellwang ke teboho (Yukariste), ho roriswa Modimo ka mpho ya pholoso ka Jeso Kretse.

Ke efe metso ya Selallo se Halalelang?

Metso ya Selallo re e lata morao kwana paleng ya Iseraele ha Baiseraele e ne e le makgoba Egepeta. Hobane Faro o ne a hanele Moshe ho isa Maiseraele tokolohong, Morena o ne a otle Egepeta ka malwetse. Bosiung ba lelwetse la ho qetela mora wa matsibolo lapeng ka leng Egepeta o ne a shwe. Empa ka taelo ya Modimo, Maiseraele a ne a hlabele lelapa ka leng konyana mme madi a yona a pharewa dikoseneng. Lengeloi la lefu le ne le keke la kena malapeng a nang le madi dikoseneng, mme le ne le tla a tlola hodimo. Mokete o ne o bitswa “Pesach” ho bolelang “ho tlola hodimo.” Maisraele a ne a hopola “Pesach” kapa Paseka selemo se seng le se seng, ba hopola bosiu boo lefu le neng le ba tlole hodimo mme ba lokollwa bokgobeng Egepeta. Mokete ona o boetse o hlolla lefu la Jeso Kreste, Konyana ya Modimo eo ka madi a yona batho bohle ba tlang ho fumana ho pholoswa mmoho le bophelo.

Ho bolela ho reng hore Selallo ke sakramente e halalelang?

Sontaha sa 25 ho ya ho sa 28 sa Katismane ya Heidelberg se hlalosa hore Kreste o ne a hlomamise disakramente tse pedi feela. Tseo ke “kolobetso e halalelang” le “selallo se halalelang.”

Disakramente tsena ke matshwao le ditiiso tseo Modimo ka boena a di kgethileng. Ka matshwao ana a bonahalang Moya o Halalelang o re thusa hore evangedi re e kgolwe mme re e utlwe. Empa hase matshwao feela tje. Ke ditiiso le nnetefatso ya hore re na le seabo diketsong tsa Kreste tsa ho lopolla. Disakramente ha di hatelle tema ya seo re se etsetsang Morena kapa hona ho bontsha sehlabelo seo re mo etsetsang sona. Di shebile ka botlalo seo Morena a neng a re etsetse sona – sehlabelo sa hae lebitsong la rona.

Ke eng eo re e hopolang ka nako ya Selallo?

Ka nako ya Selallo se Halalelang re hopola kontraka ya rona le Kreste kapa kano ya rona le phutheho. Ha feela re etsa Selallo kano e a tsoseletswa.

Selallo se Halalelang ke sejo sa kgopotso. Ha Morena a neng a hlomamisa Selallo o ne a re: “Etsang hona hore le tle le nne le nkgopole”(Luka 22:19). Ha re bona tsela ya ho ngwatha bohobe le ya ho tshela veine senwelong re hopola sehlabelo sa Kreste sefapanong, mokgwa oo mmele wa hae o ne o kakatwe kateng mme madi a hae a tsholoha. Re hopola mahloko a maholo ya neng a a utlwe-mme mahloko ao a hae kaofela a ne a le ka lebaka la rona.

Selallo se Halalelang ke tiiso, nnetefatso. Ke kahoo Jeso a reng: “Hona ke mmele wa ka” a boele a re: “Hona ke madi a ka” (Mattheu 26:26, 28). Jwalokaha re tseba hore jwang kapa jwang re tiile malebana le bonnete ba ho ngwathwa ha bohobe re shebile le ho tshollwa ha veine, esitana le ho tshwara, ho nkgisa le ho utlwa bohobe le veine – jwalokaha kannete tsena tsohle re di utlwa mmeleng wa rona kaofela – nnete e a sala malebana le seabo sa rona lefung la Kreste le ho tsoheng ha hae bafung. Ha ho tikatiko malebana le bonnete ba hona. Eka rona ka borona re jere kotlo ya dibe tsa rona. Tsebo ya rona ha e a itshetleha ka seo re se utlwang mmeleng kapa ka seo re tiileng ho sona. Modimo ka boena o re fa bonnete bona.

Selallo se Halalelang se re hopotsa kopano ya rona le Kreste ya phelang le kopano ya rona e mong le e mong. Selallo se re thusa hore re dule re amane le Jeso Kreste. Ka Moya o Halalelang Kreste ya phelang le yena o na le rona. Ho feta moo, ka wona ona Moya oo, le haeba ha re tshwane hakae, re kopantswe ka lerato jwaloka ditho tsa mmele o le mong wa Kreste (1Bakorinte 10:17).

Selallo se Halalelang se re tsebisa seo re lebeletseng hore se a tla. Ka Selallo re tiisetswa bohaufi haholo le rona ba Morena ya tsohileng bophelong ba rona. Le ha ho le jwalo, phutheho e lebeletse ka thahasello ho tla labobedi ha Kreste. Selallo se matlafatsa tshepo ya rona. Re tseba re tiisitse hore ha a kgutla hape o tla ntjhafatsa ntho yohle mme a be a e etse hore e felle. Hono ho qhaphaletsa mahodimo le lefatshe mmoho le rona. Modimo “o tla ba tsohle ho bohle” (1 Bakorinte 15:28). Ka ho etsa Selallo se Halalelang, kereke jwaloka monyaduwa wa Kreste e labalabela mokete wa lenyalo le Konyana. Ka nako eo, ho ya ka mantswe a Good News Translation ka tlholo re tla nwa “veine e ntjha” le Kreste mmusong wa Ntatae (Mattheu 26:29).

Selallo se Halalelang ke mokete wa thabo. Leha dipontsho di re supa mahlokong le lefung la Jeso Kreste, sehlabelo sa mmele wa hae le ho tsholoha ha madi a hae, Selallo sona hase nako ya maswabi. Ke mokete wa thabo. Ke mokete oo ho wona Morena a abelanang le rona ditholwana tsa mahloko a hae, lefu le ho tsoha ha hae bafung. Hono o ho etsa ka mohau wa hae feela a sa sheba letho ho rona. Hape, re ka e amohela mpho ena ya mohau mme re abelane ka yona le ba bang. Selallo se re nyarellisa moketeng wa lehodimo o tlang.

Kahoo Selallo se Halalelang se boetse e le mokete wa ho leboha. Moya o Halalelang ka dipontsho tsa bohobe le veine o re tiisetsa ka ho pholoswa ho Kreste. Re etsa Selallo ka teboho e kgolo, mme ha ho potang re leboha mehla ena.

Ke mang ya nang le tokela ya ho amohela Selallo se Halalelang? Re tlameha ho tla ka tsela efe tafoleng?

Sontaha sa 30 sa Katismane ya Heidelberg se re ruta hore ke bomang ba ka tlang tafoleng ya Selallo. Ke bao ba tsebang hore ke baetsadibe, ba di llelang dibe tsa bona le ba kgolwang hore Jeso o ne a ba tshwarele dibe tsa bona. Ka mantswe a mang, batho ba amohelang ho lopollwa ho Kreste ka teboho le thabo.

1 Bakorinte 11:17-34 le 2 Bakorinte 13:5 di re ruta hore e mong le e mong o tlameha ho hlahloba pelo ya hae pele a eba le tema Selallong se Halalelang. Ho itlhatlhoba ho na le dikarolo tse tharo tse latelang:

Ke tlameha ho se bona sebe sa ka. Ke tlameha ho se llela mme ke ikokobetse pela Modimo.

Nka kgona mme ke a tlameha ho itshwarella tumelong le ho seo ke kgolwang ho sona hore dibe tsa ka tsohle di tshwaretswe ka lebaka la Jeso.

Ke tlameha ho itlamella ho latela le ho rata Jeso bophelo ba ka kaofela ka teboho. Matsatsi ohle a tlameha ho ba matsatsi a ho leboha ho pholoswa ke yena.

Selallo se Halalelang ke moo re fapanang le ho hong kamehla!

Selallo se na le moelelo o motle le o tebileng ho Makreste. Re tshwanela ho se etsa kgafetsa le ka ho inehela ka botlalo. Ke tshiya ya thapelo, ke moo re kopanang le Jeso Kreste ya abelanang le rona ka dipontsho tsa ho lopollwa. Sellalong re kopangwa le yena jwaloka badumedi ho Kreste. Ho sona meya ya rona e a fetjwa mme e tshediswe. Ha re tloha tshebeletsong ya Selallo re romelwa lefatsheng ho ba le seabo mohaung wa Modimo ka mantswe a rona hong le diketso. Selallo se Halalelang ke mokete wa ho etsuwa ka thabo. Selallo sa Morena ke mokete oo yena ka boena a o okamelang.

Share this post