Rentmeesterskap

Rentmeesterskap

’n Rentmeester is ’n bestuurder van alles. Aan wie behoort alles? Die Bybel is duidelik daaroor: “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en almal wat daarin woon, alles behoort aan die Here.” (Psalm 24:1)

Erkenning van hierdie waarheid is die hart van rentmeesterskap. Die Bybelse woord (in Grieks) is oikonomos. Dit beteken iemand wat aangestel is om te sorg vir ’n huishouding. So ’n persoon besit nie self die huis of huishouding nie, maar bestuur dit met volmag en verantwoordbaarheid aan die eienaar. As rentmeesters is ons bestuurders van alles wat aan die Here behoort. Dit beteken dat ons versigtig en verantwoordelik moet sorg vir alles wat aan ons toevertrou is. Ons het alles van die Here ontvang. Daarom bestuur ons onsself: dit wat ons is en het, en die omgewing waarin ons leef.

Dit kan in 4 G’s saamgevat word:

1. Gawes
2. Geleenthede
3. Geld
4. Grond

1. Gawes

Dit is die talente wat die Here gegee het. Nie een mens het presies dieselfde gekry nie, maar elkeen het genoeg gekry om daarmee te woeker. In die gelykenis van die talente word aan drie mense talente gegee. Aan elkeen volgens sy bekwaamheid: 5, 3 en 1 talent. Die persoon met die een talent het nie te min gekry om mee te woeker nie. Dit was gelykstaande aan 6000 dagloners se vergoeding. Die eienaar was daarom ontevrede dat die persoon dit in die grond begrawe het en het die talente toe weggeneem en aan ’n ander gegee (Matt eus 25:14-30). Hulle wat gewoeker het, is egter beloon.

2. Geleenthede

Dis die tyd wat ons tot ons beskikking het. Ook dit kom van die Here. Maar hier het ons elkeen gelyk ontvang: 24uur op ’n dag. Niemand se dae in korter of langer nie. Ons elkeen maak ons dae vol met dit wat vir ons belangrik is, ons stel prioriteite. Iemand wat sê: “Daar was nie tyd vir iets of iemand nie”, sê eintlik dat dit nie belangrik genoeg was nie. “Maak die beste gebruik van elke geleentheid” (Efesiërs 5:16).

3. Geld

Vir elke rentmeester is die manier waarop ons bates en geld aangewend van die grootste belang. Net soos met ons tyd, wys die manier waarop ons geld en bates aanwend wat vir ons die belangrikste is. Jesus het gesê: Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge (kos en klere en wat nodig is) gee. (Matt eus 6:33). Dit kom ook na vore in ons dankoffers aan die Here:

Gee eerste aan die Here: “Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van wyn.” (Spreuke 3:9).

Dankoffer laat jou onthou dat alles aan die Here behoort: “Jy moet ’n tiende opsy sit van jou koring, jou wyn en jou olie en dan ook nog die eersteling van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyddeur te eer.” (Deuteronomium 14:23).

Elkeen moet volgens sy of haar vermoë gee: In die mate waarin die Here jou met voorspoed geseën het, moet jy ’n vrywillige off er vir Hom bring (Deuteronomium 16:10). “Elkeen moet gee soos hy dit in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk sodat julle by elke geleentheid genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”
(2 Korintiërs 9:6).

Die Here is getrou: “Bring die volle ti ende na die voorraadkamer toe… en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.” (Maleagi 3:10). “En my God sal in elke behoeft e van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus.” (Filippense 4:19).

Wees versigtig vir geldgierigheid en skuld: Geldgierigheid is ’n wortel van alle kwaad. Die hunkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof en hulle het hulleself met baie smarte deurboor (1 Timoteus 6:10). “Julle kan nie God én Mammon dien nie” (Lukas 16:13). “Die ryke heers oor die arme; die lener is die slaaf van die man by wie hy leen.” (Spreuke 22:7).

Gee maak gelukkig: Paulus: “Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help”. “Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om te ontvang” (Handelinge 20:35).

Share this post