Reik uit na ander met ’n Christelike pamflet

Daar is soveel wonderlike verhale van mense wat  iewers, op ’n bepaalde moment in hulle lewe, ’n pamflet met ’n evangeliese boodskap opgetel en gelees het… en toe beleef het hoe hulle hele lewe daardeur ingrypend verander het. Talle mense kan vertel hoe ’n pamflet troos gebring het, of beter begrip, of dalk gehelp het om ’n regte lewenskeuse te maak. Daar is baie wat kan getuig hoe die lees van ’n pamflet hulle gehelp het om hulle lewe weer, of dalk vir die eerste keer, aan die Here oor te gee.

Pamflette met ’n Bybelse boodskap is ’n wonderlike hulpmiddel waarmee Christene na ander mense kan uitreik. Met ’n pamflet kan die Evangelie wyd uitgedra word, selfs op plekke waar jy self nooit kan kom nie. Met pamflette dra jy ’n getuienis uit na mense wie se taal jy glad nie eers verstaan of wat jy dalk nooit eers ontmoet het nie. Pamflette bied aan gelowiges ’n wonderlike geleentheid om vir mense van God se liefde te vertel – dat God vir hulle omgee, dat Christus vir hulle gesterf en opgestaan het en dat Hy hulle lewe heel en nuut maak.

Wenke vir die gebruik van CLF se pamflette om die evangelie te verkondig: 

Voordat jy pamflette uitdeel, is dit belangrik dat jy self eers probeer uitvind waaroor die verskillende pamflette gaan. Oor watter tema gaan dit? Wil dit inligting gee oor aktuele temas soos verslawing of MIV en VIGS? Of wil dit troos bring? Of dalk waarsku teen verkeerde keuses en lewenswaardes? Verduidelik dit hoe mens ’n kind van die Here word of wil dit gelowiges vir hulle taak toerus? Is dit vir kinders bedoel? Vir gelowiges of dalk juis vir mense wat nog nie glo nie?

Watter soort pamflet dit is en in watter taal dit geskryf is, bepaal natuurlik waar die pamflet uitgedeel behoort te word. Party pamflette is vir skole bedoel, ander vir hospitale, klinieke, tehuise vir bejaardes, gevangenisse of vir die werkplek. Party kan gebruik word by ’n toerustingsgeleentheid terwyl ander bedoel is om persoonlik aan iemand gegee te word wat deur ’n moeilike tyd gaan of met ’n spesifieke probleem worstel. En dan is daar natuurlik pamflette wat mens sommer op ’n besige plek soos by ’n stasie, by ’n taxi-terminus, in ’n winkel, op ’n straathoek of by ’n saamkom- of deurloopplek behoort uit te deel of uit te stal.

Waar uitreike deur gemeentes onderneem word, byvoorbeeld na ’n buurland, behoort lektuurverspreiding ’n belangrike deel van die projekbeplanning en die uitreikaktiwiteite te wees.  

Daar is natuurlik ook allerlei kreatiewe manie-re om pamflette uit te deel: dit kan in posbusse geplaas word, saam met sakebriewe of groetekaartjies per pos aangestuur word, tydens ’n evangelisasie-veldtog, gebedsgeleenthede en by onthale as ’n geskenkie (byvoorbeeld as boekmerk) aangebied word of dit kan deel vorm van ’n boeketafel of uitstalling by ’n vlooimark of kunsmark.

Dit is goed om vooraf te beplan oor die beste plek en wyse waarop pamflette uitgedeel be-hoort te word. Dit is ook belangrik om vooraf die nodige toestemming vir die uitstal of uitdeel van pamflette te vra. As dit uitgestal word, moet dit opsigtelik, netjies en aantreklik gedoen word.

Die beste is natuurlik as ’n pamflet op heel persoonlike wyse vir iemand gegee word, en dan rondom die tema van die pamflet ’n gesprek met so iemand aan te knoop. Die tema van die pamflet kan juis ’n handige middel wees waardeur gesprekke aangeknoop kan word.

Wanneer mens pamflette aan vreemdes uitdeel, moet jy dit nederig en baie vriendelik doen, sonder opdringerigheid.  Jou hele optrede moet getuig van jou eie blydskap en vreugde in die Here en die drang om dit met ander te deel. Mense moet deur jou optrede aangetrek en nie afgestoot word nie. Ons optrede is net so ’n belangrike getuienis as die inhoud van die pamflet.

Moedig mense aan om die pamflet te lees en dit ook weer verder te versprei.  

Probeer ’n opvolggesprek met die persoon reël. Hy of sy kan dan moontlik gesels oor wat die lektuur vir hom of haar beteken of wat onduidelik was. So ’n gesprek, al is hy of sy ook krities, bied aan jou die geleentheid om ’n geestelike gesprek aan te knoop. Behou op die manier kontak met die mense teenoor wie jy ’n getuienis lewer.

Gebruik elke geleentheid om pamflette te versprei. Dit is beter om elke dag een te versprei, daaroor te bid en daaroor te gesels, as om te wag vir ’n geleentheid om honderde pamflette in ’n bondel te versprei.

Moet nooit pamflette uitdeel sonder dat jy gebid het nie. Jyself, of ’n pamflet, kan nie mense vir die Here wen of hulle lewe verander nie. Net die Heilige Gees kan dit doen. Vra die Here om leiding sodat die regte pamflet aan die regte persoon gegee word. Bid ook in besonder vir die persoon wat die pamflet ontvang het. Bid gereeld vir die ontwikkeling van nuwe pamflette en die verbetering van bestaandes. Bid vir en help voorsien aan die nodige fondse vir die instandhouding en die uitbreiding van die hele pamfletprojek.

Bestel gereeld pamflette. Sorg dat jou voorraad altyd voldoende is en dat jy wel ’n verskeidenheid pamflette beskikbaar het. Christelike Lektuurfonds het ’n verskeidenheid pamflette in baie tale. Vir ’n gratis katalogus of om pamflette te bestel, kontak CLF by:

Christelike Lektuurfonds

Privaatsak X19 Wellington 7654

021 873 6964

021 864 3678

info@clf.co.za

www.clf.co.za

 

Share this post