O ka tsamaya le Modimo!

Na o ne o tseba … ?

Ho na le mantswe a mmalwa a Seheberu a hlalosang pholoso mme mantswe ao ke ana: “ho tlisa tikolohong e bulehileng”, “ho phutholoha”, “ho lokoloha hore o hole”. “Pholoso” e ka bonwa jwale ka bophelo bo botjha ho Kreste, eo ho bona re “lokolohileng ho hola” re batho ba tshwanang le Kreste.

Ho na le ho se phutholohe ka ha Modimo ka hara monna e mong le e mong le mosadi e mong le e mong hodima lefatshe. Ho ba motho ke ho elellwa sepakapaka se lekanang le Modimo ka hara rona. Motho o a tseba hore kae kae lefatsheng le leholo le se nang kgotso ho tshwanetse ho ba le Boteng bo sa feleng, e leng E mong ya sa tshwaneng le batho ba bang ba phelang. Motho o a tseba hore Modimo o teng.

Ho na le ho se phuthollohe ka ha boemo ba motho ka hare ho rona bohle. Ho ba motho, ke ho elellwa tlhoko e kgolo e tshabehang ka hare ho rona: tlhoko ya ho teana le Modimo, ho kopana le Yena, ho lopollwa, ho kgutlisetswa boweneng le ho ratwa ke Modimo wa bosafeleng.

O ka kena sepakapakeng se bulehileng moo ho seng tshabo. Modimo o o mema ho tsamaya le Yena…

Modimo o a o bitsa

Jesu o re, Ba phelang hantle ha ba batle ngaka; empa e batlwa ke ba kulang. Ha ke a tla ho biletsa ba lokileng pakong, empa e le baetsadibe (Luka 5:31-32). Tlong ho nna, lona bohle ba kgathetseng, ba imelwang, … mme ke tla le fa imolla (Matheu 11:28). Moya le monyaduwa ba re, “Tloo!”Le ya utlwang a ke a re, “Tloo!” Le ya nyorilweng, a tle; le ya ratang, a nke feela metsi a bophelo (Tshenolo 22:17).

 Modimo o a o rata

Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng (Johanne 3:16).

Re ka botsa, “Ke hobaneng modimo o re ratile?Ke hobaneng O nthatile?Ha ke a lokelwa ke lerato la hae.”Ena ke potso e utlwahalang. Ha re a lokelwa ke lerato la Modimo.

Modimo o re rata hobane Modimo o lerato (1 Johanne 4:8).

Modimo o fana ka bophelo bo sa feleng ho bao ba lakatsang ho phela le yena ka ho sa feleng

Modimo o batla hore o be le bophelo bo sa feleng. Jesu o re, Kannetenete ke re ho lona: Ya dumelang ho nna o na le bophelo bo sa feleng (Johanne 6:47). Jesu o boetse o re ka ho totobala, Ha ho motho ya ka tlang ho Ntate, ha e se ka nna (Jn 14:6). Molaetsa o hlakile. Ha ho Mopholosi e mong. Mehlolo ya Jesu… e ngodilwe hore le tle le dumele hobane Jesu ke Kreste, Mora wa Modimo, le hore, ka ho dumela, le be le bophelo ka lebitso la hae (Johanne 20:31).

 Mme ha ho poloko ho e mong; hobane ha ho lebitso le leng leo batho ba le neilweng leo bolokehang ka lona (Diketso 4:12).

O ka ikarabela ka ho re, “Empa ke moetsadibe.”

Modimo o a tseba hoba o moetsadibe

Bibele e re, Bohle ba kgelohile, bohle hammoho ba ikentse ntho ya lefeela; ha ho ya etsang botle, leha a le mong (Rom 3:12).

Ha re pholoswe ka boleng. Re pholoswa ka mohau.

Modimo o rometse Mora wa oona ho batla le ho pholosa baetsadibe

Hobane Mora Motho o tlile ho batla le ho pholosa ho timetseng (Luka 19:10).

Ha re ipolela dibe tsa rona, Modimo a tshepeha, o lokile hore o re tshwarele dibe, mme o re hlatswe bokgopo bohle (1 Johanne 1:9).

O se ke wa tjhe tjhela morao. O se ke wa qeaqea. “le tle, re lokise ditaba, ho bolela Jehova. Leha dibe tsa lona di ka ba kgubedu jwaloka krimsone, di tla sweufala jwaloka lehlwa; leha di ka ba kgubedu jwaloka sekarelata, di tla ba tshweu jwaloka boya ba nku” (Esaia 1:18).

Motho e mong le e mong ke moetsadibe.Mme baetsadibe ba loketse ho ipolela dibe tsa bona. Ha re ipolela dibe tsa rona Modimo o tla re hauhela. Dibe tsa rona di tla tshwarelwa. Ona ke molaetsa wa Bibele. Ona ke molaetsa wa Modimo o tlang ho rona. Ona ke mohlolo wa lerato. Motho ha a lokelwe ke tshwarelo eo Modimo a fanang ka yona, empa O fana ka yona ho rona, ka ho tshwana.

Modimo o ka o tshwarela dibe tsohle tsa hao: dibe tsa maobane, kajeno le hosane – O batla ho o lokolla

Bibele e re, Mme madi a Jesu Kreste, Mora wa wona, a re hlatswa dibe tsohle (1 Johanne 1:7). Le tseba hobane, hase ka tse bolang, hase ka silefera le ka kgauta le lopolotsweng mokgweng wa lona wa lefeela, oo le neng le o rutilwe ke bontata lona; empa e le ka madi a bohlokwa a Kreste, konyana e se nang letheba le sekodi (1 Pet 1:18-19).

Modimo o batla o tswalwe la bobedi – Moya wa hae o halalelang o ka tlisa mohlolo ona bophelong ba hao

Jesu Kreste, Mora wa Modimo, o tshwaretse rona kaofela molaetsa o tswang ho Modimo, Ka nnetenete ke re ho wena: Motho ha a sa tswalwe la bobedi, o sitwa ho bona mmuso wa Modimo (Johanne 3:3). Ke Moya o halalelang feela o ka etsang mohlolo ona. Moya o fokela moo o ratang teng, mme o utlwa modumo wa wona, empa ha o tsebe moo o tswang teng, le moo o yang teng. Ho jwalo le ho bohle ba tswetsweng ke Moya (Johanne 3:8).

Ho ba Mokreste ha se ho etsa qalo e ntjha bophelong. Ke ho fumana bophelo bo botjha bo tswang ho Modimo. Le lona le neng le shwele melatong le dibeng tsa lona… Empa Modimo, haha e le morui wa mohau, ka baka la lerato le leholo leo o re ratileng ka lona, ha re ne re itjhweletse melatong ya rona, o re pholositse hammoho ho Kreste (Baefese 2:1, 4, 5).

Baetsadibe ba pholositswe ka mohau wa Modimo.

Motho ya shweleng a ke ke a thusa ka tsoho ya hae bafung.      –  W G T Shedd

Hore re pholoswe, re tshwanetse ho tla ho Modimo jwaloka bakopi. Ha re na seo re ka se nehelang. Ha re pholoswe ka boleng kapa diketso tsa ho nehela le diketso tse ntle. Ho nehela dipelo tsa rona ho modimo ha ho re pholose.

Ha ho moetsadibe ya kileng a pholoswa ka ho fana Modimo pelo ya hae. Ha re pholoswe ke ho fana ha rona, re  pholoswa ke ho fana ha Modimo.

                                                – A W Pink

Hore re pholoswe, re tshwanetse ho dumela seo Bibele e re bolellang sona ka Jesu Kreste. Molaetsa ona o tswa ho Modimo. Re tshwanetse ho dumela hore Jesu Kreste ke mora wa Modimo o phelang. Re tshwanetse ho dumela hore Jesu Kreste ke Mopholosi, hore O labalabela ho ba Mopholosi wa rona le hore Yena ke pholoso ka boyona.

Empa bohle ba le amohetseng, le ba neile tokelo ya ho ba bana ba Modimo, e leng ba dumelang lebitso la lona (Johanne 1:12).

E mong le e mong ya dumelang sena, o na le bophelo bo sa feleng. Ha o dumela hore Jesu Kreste ke Mopholosi wa hao, le ha nnete ena e o tjhabetse metsotswana e seng mekae e fetileng, Moya o halalelang o o senoletse yona. Modimo o tlile ho ba le wena.

Ha ho e mong ya ka bitsang “Jesu Morena”, haese ka Moya o Halalelang (1 Bakorinthe 12:3).

Ha o dumela hore Jesu kreste ke Mopholosi wa hao, le wena o ngwana wa Modimo jwale. Kamano ena e ntjha, le tiisetso ena e babatsehang e fetola bophelo ba hao ka ho sa feleng.

C H Spurgeon o itse:

Batho ba bangata ba hopola hore ha

re rera pholoso, re bolela ho pholo-

swa ho re o se ye diheleng. Re a ho bolela hoo, empa re bolela haholo ho feta moo: Re rera ho pholoswa sebeng. Re re Kreste a ka pholosa motho, mme re bolela kahoo hore a ka mo pholosa sebeng mme a mo halaletsa, ho mo etsa motho e motjha.

 Ke eng seo ke tshwanelang ho se etsa hore ke hole moyeng?

Ntate, Mora le Moya o halalelang – Modimo ka bo Yena – o tla thusa ba tshepahalang ho Yena, e leng ba dutseng ba matahane le Modimo.

Dulang ho nna, ho lona. Jwaloka lekala ha le sitwa ho beha le nnotshi, ha le sa kgomarele sefate, ho jwalo le lona ha le sa nkgomanele. Ke nna sefate sa morara, mme lona le makala. Ya dulang ho nna, le nna ke dula ho yena, eo o beha haholo; hobane kantle ho nna le ka sitwa ho etsa letsho (Johanne 15:4-5).

Lentswe la Modimo le kgorisang le a fumaneha ho moetsdibe e mong le e mong ya tswetsweng la bobedi

Lengolo lohle le budutsweng ke Moya wa Modimo, le na le molemo wa ho ruta, wa ho kgodisa, wa ho laya, le wa ho hodisa ka kgolo ya holoka; motho wa Modimo a tle a phethehe, mme a rutehele ruri mesebetsing yohle e molemo (2 Timothea 3:16-17).

Bala Lentswe la Modimo, Kgolwa Lentswe la Modimo. Rapela ka lentswe la Modimo.Mamela Lentswe la Modimo. Arolelana Lentswe la Modimo le ba bang mme o tla hola moyeng.

Lentswe la Modimo le re hlokomedisa hore moleki o hohle mme o tla leka ho re fumana hape

Le tsohe masene, le fadimehe; hobane Diabolose, e leng sena sa oona, o ntse a dikadika jwaloka tau e purumang, e batlang eo a ka mo jang. Hanang ho yena ka ho tiya tumelong, le ntse le tseba hobane dihloreho di le teng le tsena di ntse di hlahela banababo la lona ba lefatsheng (1 Pet 5:8-9).

Benjamin Jowett o itse:

Ha motho a mamela lentswe la moleki kahare ho yena, a ka etsa jwalo ka moo ba bang ba etsang, a se hane ha moleko o bonahala o le matla. Empa ha a sheba melao ya Modimo, mme a utlwa lentswe la Kreste, maikutlo a hae a tlhaho a botle le bobe a kgutlela ho yena, o a phahamiswa, a hlwekiswe mme a halaletswe.

Modimo o tla ba le wena ka mehla yohle – Moya wa Modimo o dula ho wena

Kaha le le bana, Modimo o rometse Moya wa Mora wa hae dipelong tsa lona, o howang, o re: “Abba!” ke ho re: “Ntate!” (Bagalata 4:6).

Haele lona, tlolo eo le e nkileng ho yena e dutse ho lona, mme ha le a tshwanela ho rutwa ke e mong; empa jwalokaha tlolo ya hae e le ruta tsohle, mme e le ya nnete, e se ya leshano, dulang ho yona, jwalokaha a le rutile (1 Johanne 2:27).

Moya wa Modimo o phela ka hare ho wena (Baroma 8:9).

Moya o halalelang o tla o tataisa. Lentswe la Modimo le na le molaetsa o tshwanang le o rometsweng ho Saule kamora tshokoloho ya hae, bakeng sa hao, Modimo wa bontata rona o ikgethetse wena ho tseba thato ya wona, le ho bona Ya lokileng le ho utlwa lentswe la molomo wa hae (Diketso 22:14).

O ka tsamaya le Modimo.

Modimo o tla thusa ba tsebang hore ba a fokola moyeng

Hobane jwalokaha mahlomola a kreste a re atetse, le wona matshediso a re atetse ka Kreste (2 Bakorinthe 1:5).  Modimo o rata ho thusa balatedi ba Mora wa hae leetong la bona la semoya. Kopa Modimo ho o thusa.Bua le yena ka dintho tsohle, jwaloka ha o ka bua le ntate ya lerato le tsotello.Ithute lentswe la hae mme o tla fumana tlhohonoofatso ya semoya hangatangata. Bophelo bona bo botjha ke leeto… A leeto le makatsang, le tletseng dimakatso le mehlolo, le tletseng tlhohonolofatso le ditshitiso, le tletseng menyetla le meleko, leeto le kenang kahare-hare ho lesedi le halalelang la Modimo.

Ngwana ya ratehang wa Modimo, phela haufi le Modimo. Tshepa Moya wa hae o halalelang.

Hobane Modimo o kileng wa re; Lesedi le hlahe lefifing, ke wona o bonesitseng dipelong tsa rona, ho hlahisa lesedi le tsebo ya kganya ya Modimo e bonahalang ho Jesu Kreste (2 Bakorinthe 4:6).

Ho tsamaya le Modimo ke leeto le kenellang hare-hare leseding. Ke bophelo le leeto leo moya wa hao e leng kgale o le labalabela.

Jwale, ho ya ka tsebang ho le boloka, hore le se ke la wa, le ho le hlahisa pontsheng ya hae e kganyang, le se na letheba,le nyakaletse, ho Modimo o nnotshi, Mmoloki wa rona, e be kganya, le boholo, le matla, le borena, ka Morena wa rona Jesu Kreste, jwale le ka mehleng le mehla! (Bajuda temana 24-25).

Eba sebete ho ba ya fapaneng le ba bang

Arolelana dipolelo tse latelang le basebetsi mmoho le metswalle. Lebella mehlolo!

E ka nna ya ba lefatshe le hanetswe mohlolo kamora mohlolo le tlholo kamora tlholo hobane re ke ke ra tlisa ho Kreste seo re nang le sona le seo re leng sona.Haeba, feela jwalo ka ha re le tjena, re ka rapalla aletareng ya tshebeletso ya Jesu Kreste, re tla makala seo Kreste a ka se etsang ka rona le ka tshebediso ya rona. Re ka ba le ho swaba hore ha ho hongata hoo re ho tlisang – e le nnete; empa hoo ha se lebaka leo re hlolehang kapa re hanang ho tlisa seo re nang le sona le seo re leng sona.

Mohloka-lebitso

 Nnete ke hore senotlolo se le seng feela se isang bophelong ba Sekreste, ke bophelo ba Kreste; hore tharollo e le nngwe feela ho mathata a mangata a holang ho potoloha maphelo a rona jwaloka ha re a phela, e ka fumanwa thutong ya bophelo ba hae jwaloka ha A bo phetse; le hore re ke ke ra qala ho utlwisisa seo rona re leng sona ho fihlela re qala ho utlwisisa seo A leng sona.

Keteko ya sehopotso sa Wulfstan,

Mobishopo wa Worcester, 1095

Kopa feela

Ha o le nakong e boima hoo ho leng thata ho wena ho ka fumana Bibele ya hao, kopa feela. Eya tshebeletsong ya kereke efe kapa efe moo ho rapelwang Jesu Kreste jwaloka Morena. Kopa e mong wa batho moo ho o fa Bibele. Batho bana ke metswalle ya hao le dikgaetsedi tsa hao jwale Moreneng. Bolella eo o atamelang ho yena hore o lakatsa ho tshwana le Jesu haholwanyane. Rapela ka taba ena.Dula o kopa mme o tla fumana Bibele ya hao.

Share this post