Nka bolella motho e mong jwang ka Jesu?

Haeba o nka pampitshana ena kajeno, etswe le teng ha ho hlokahale ho o kgodisa ka bohlokwa ba ho bolella motho e mong ka Morena! Morena Jesu o re rometse lefatsheng hore re be dipaki tsa hae: “Jwalokaha Ntate a nthomile, le nna ke a le roma” (Johanne 20:21). Haeba re le bana ba Modimo ha re na boiphapanyo – re batla ho paka Jesu.

Hantlentle, ho na le ditsela tse ngata tsa ho etsa hoo. Re paka ka diketso tsa rona tsa lerato, ka mohlala wa bophelo ba rona, mme ho feta moo, ka dikamano tsa rona le ba bang – ke ka ho ratana lerato la Jesu Kreste le bang pepeneneng ho ba bang. Ho inehela ho Modimo ka dithapelo tsa rona le hona ke bopaki. Empa re tlameha hore hape re be  dipaki ka mantswe a rona. Re tlameha ho bolella ba bang ka Jesu Kreste. Baroma 10:14 ho botswa hore batho ba ka dumela jwang ha ho se ya ba bolellang ka Kreste! Hona ke seo pampitshana ena e se ngoletsweng: bolella ba bang ka Kreste.

Dintlha tse hlano tse lokelang ho hopolwa

  1. Pale eo eleng ya hao

Haeba o paka Morena, kamehla (leha o sa tsebe hona) o pheta pale eo eleng ya hao. Nkeke ka bua ka eng kapa eng ntle le seo Morena a leng sona bophelong ba ka. Empa, ha o elellwa hore ha o hloke ho bua ka eng kapa ntle le boiphihlelo ba hao, ho paka eba ntho e ntle eo o ka e etsang. Ho bolela hore o lokela ho nahana ha nnyane ka seo Morena a leng sona ho wena le seo a lekang ho o ruta sona bophelong ba hao ho na jwale. Rapela mme o bue le Morena ka seo a ratang ho o bontsha sona; mme o tla tseba hore ho tlameha hore ho be le eng  bopaking  ba hao.

Hona hape ho bolela hore, ha o batla ho bolella motho e mong ka Jesu, hantlentle ha o tlo bua ka bophelo le lefu la motho eo. Re keke ra tseba se ka pelong ya motho e mong, na ha ho jwalo? Ha re lokele le ka motsotswana ho lekanya ho ba bolella ka monyetla o ba fetang bophelong ba bona kapa malakabe a tshabehang a dihele a ba ementseng. Ha re a biletswa ho kgodisa ba bang ka dibe tsa bona kapa ho ba ahlola; re rometswe ho bua ka bophelo ba rona le Morena Jesu.

  1. Mamela pele

Hopola, ho hlokahala  (bonyane) batho ba babedi ho buisana:  pele, o tlameha ho mamela ka hloko e kgolo seo motho e mong a batlang ho o bolella sona. Mamela ka kutlwelobohloko. Dintho di ya jwang? Na ho na le dipotso kapa dingongoreho? Ntle le ho mamela pele ha re na tokelo ya ho bua. Ntle le moo, ho na le kgonahalo ya hore kutlwelobohloko ya hao e se e ntse e bua ka matla ka lerato la Morena ho feta kamoo mantswe a ka etsang ka teng. Le teng, hape ho na le kgonahalo ya hore Morena o batla ho o ruta dintho tse seng kae  ka puisano eo.

  1. O keke wa kgona ho hlalosa tsohle

Amohela hore ha ho kgonahale ho hlalosa tsohle ka Modimo. Efela e le nnete hore re keke ra utlwisisa Modimo ka botlalo. Hape ha re a lokela ho mo sireletsa  ka ho bontsha tokafatso ya  seo o se etsang. Modimo o na le matla a ho itshireletsa ka boyena!

Sohle seo re lokelang ho se etsa ke ho abelana le ba bang bonnyane boo re bo utlwisisang ka morero wa Modimo kapa boiphihlelo ba rona bo ikgethang ka yena. Ka dinako tse ding e mong a ka bua ka boitshepo ka Modimo, ka dinako tse ding e mong a ka ba a noha hore o lebisa bophelo ba hae  kae dipuisanong tseo ho tse ho  buisanwa ka tsona. Ka lehlohonolo motho ha a lokela hore  o feela a tseba seo ele ka nnete.

Hape, hopola hore ha ho maemo a mabedi a ho paka a tshwanang. Ha ho na dirisepe. Motho ka mong o ba le boiphihlelo ba Modimo bo fapaneng.  Dikamano tsa e mong le e mong  [le  Modimo] di batla di fapane le tsa hao. Mme hona ho nepahetse.

  1. Ha o mong

Ka lehlohonolo, eba le bonnete ba hore ha o mong. Pele o etsa qeto ya ho bua le motho e mong ka Morena, Moya o Halalelang o se o ile wa bua le motho eo. Moya o Halalelang o kgodisa batho hore ba hloka Modimo le lerato la hae, mme o ba tlisa boemong boo ba mmulelang maphelo a bona.

Ha re lokele ho qobella, ho qophella kapa ho tshosa batho ho fa Morena dipelo tsa bona. Ha re a lokela ho etsa lenane la batho bao re ba isang ho Modimo. Re mpa re lokela ho paka seo Modimo a leng sona ho rona. O sebedisa lerato la rona le mantswe a rona – ho sa natsehe hore re etsa mawala kapa malebaleba fe  – ho kgodisa ba bang ka lerato la hae seo o tla se etsa ka nako ya hae.

  1. Ke bo mang ba ebang basokolohi?

E nngwe ya dintho tse ntle ka ho fetisisa ke hore o ba le  tsebo ya  Morena e kgolwanyana ha o bua le ba bang ka yena. Jwalokaha Modimo o sebetsa ka pelong ya motho e mong eo o buang le yena, o ntse o sebetsa ka tsela e jwalo pelong ya hao. Kgafetsa o tla fumana hore o ba le ho makala ho fetang ka Modimo nakong ya puisano ho feta kamoo o belaelang ka teng ka motho e mong. Ha re bua le batho ba bang ka Modimo, hape Modimo o tse o bua le rona.

Ha motho a utlwisisa dintlha tsena tse hlano tsa motheo, ho paka eba monyaka. Re tlameha ho paka, empa ha re bang – re kanna ra arolelana bonnyane boo re bo tsebang [ka Modimo]. Mme re tlohelle dintho diatleng tsa Modimo…

 Ha re etse tse kgonang ho ka etswa 

 Rapela mme o lebelle [se tla etsahala]

Ha ho tikatiko hore re lokela ho kgumama, ho rapela. Kopa Modimo o etse hore o bone ho tla etsahala neng, ho mang le seo o tshwanetseng ho se bolela.  Ebe o itokisa maikutlo hore o elellwe menyetla eo Modimo o e behang ka pele ho wena. Ha re rapela, Morena o a re utlwa. O tla lokisa motho eo re tla bua le yena mme a re lokise le rona.

Pele o bua ka molomo wa hao

Hopola hore o se o buile tse ngata ka diketso tsa hao, boitshwaro ba hao, ho bonya ha hao, lerato le kganyang ho wena. Aha dikamano le motho e mong, bontsha thahasello ho utlwisiseng bophelo ba  motho e mong ya ka pele ho wena le pele o bolela lentswe leha le le leng. Rata motho eo pele.  Ha re paka ka pele ho batho ba dipuo tse fapaneng, morabe kapa  sehlopha sa bodumedi – ha ele hantle, hona ho bolela ho mang kapa mang – ho bohlokwa ho bontsha tlhompho, kamohelo le lerato, mme ha re a lokela ho  ipeha kahodimo ho ba bang le ho ipeha ka pele. Netefatsa hore bophelo ba hao bo tla tiisa, e seng ho eka, bopaki ba hao!

Ho hlokololtsi haholo ho etsa tsohle tse matleng a rona ho etsa setswalle le motho e mong pele re qala ho paka ka pele ho motho eo. Hona ho bitswa setswalle sa boevangedi. Hona ho bohlokwa haholo ha o bua le motho e mong wa bodumedi bo bong ka Kreste.

Pale ya hao

Nahanisisa ka botebo seo o batlang ho se bolela ka Morena mme o iphumanele seo  Morena a batlang ho o ruta sona ka motsotso ona. Ka  dinako tse ding o tla bolela kamoo Morena a o hlokomelang  le ho o thusa ka teng, ka tse ding, kamoo a o lopolotseng sebeng le molatong ka teng. Bopaki bo bongata ke ba phekolo ya mmele, meya kapa dikamano; ba bang ba paka tshepo ya bophelo bona le bophelo kamora lefu. Ka dinako tse ding re bua ka bonnete, ka dinako tse ding ka ho makala (kapa ka maikutlo a thabo le tlhompho jwaloka Jobo). Leha ele feela ho rapella motho e mong, feela ele ka ho etsa ka ho tsieleha, e ka ba bopaki bo botle.

Bebele yona?

Ha ele hantle, re tlameha ho sebedisa Bebele ha re paka, empa e seng jwaloka buka ya mehlolo kapa melao ele ho tshehetsa ngangisano tsa rona tsa bohlale kapa feela ho bontsha kamoo re tsebang Bebele ka teng. Ho molemo kamehla ho bua ka botlalo ka Bebele kapa ho pheta hape dipale tsa Bebele ho e na le ho qolla dikarolwana kapa ditemana ka ho se latele moelelo o batsi wa tsona. Re dumela hore re ka utlwa lentswe la Modimo maqepheng a Bebele. Hlalosa ka mekgwa yohle kamoo Morena a batlang motho ya lahlehileng mme a mo etelle pele ka Lentswe la hae, mme netefatsa hore o na le Bebele eo o ka fanang ka yona  haeba motho a batla ho ithuta haholwanyana kamora dipuisano tsa lona.

Ke eng hape se ka sebediswang?

Ha ehlile o tjantjella ho paka ho na le mehlodi e fapafapaneng  e ka sebediswang. E kgonang ho sebediswa ha bonolo, ke metlaetutswe ho thusa ho hlalosa boleng ba evangedi, dintho tse kang buka e se nang mantswe e mebalabala, ditshwantsho tse totisang thahasello le dipampitshana tse nang le tlhahisoleseding. Re kanna ra fa motho e mong buka e ntle kapa ra mo memela dipuisanong tse ikgethang kapa kopanong ya thapelo. Ho na le disebediswa tsa ilektroniki tse ntle … empa ha bohlokwa ho dulang ho le teng ke boikokobetso, le bopaki bo tswang dipelong tsa rona bo itlelang ka bobona.

Share this post