Ngifakaza kanjani ngoJesu

Uma wena wacosha lencwajana namuhla, mhlawumbe akudingeki ukuba ngikutshele ukuthi kusemqoka ukuba umtshele umuntu ngeNkosi!  iNkosi isithumela ezweni ukuba sibe ngofakazi bakhe: “… njengokuba uBaba engithume Mina, nami ngiyanithuma nina. (Johane 20:21)”. Uma singabantwana bakaNkulunkulu, asinakwenza okunye; sithanda ukumfakazela uJesu.
Kuyasho ukuthi kunezindlela eziningi zokufakaza. Sifakaza ngezenzo zesihe kanye nempilo eyisibonelo nangendlela esinobudlelwano nabanye – ngothando esibathanda ngalo abanye babona uthando lukaJesu Kristu kithina. Ngendlela esizinikela ukuyikhonza iNkosi siyabafakazela futhi abanye. Kepha sifanele nokho ukufakaza futhi nangamazwi. Sifanele ukuxoxa ngoJesu Kristu. KwabaseRoma 10:14 kunombuzo othi: bangakholwa kanjani abangezwanga ngaye (uJesu Kristu) na? Bangezwa kanjani, kungekho oshumayelayo na?” Lencwadi onayo esandleni iphathelene nolokhu ‘ukuxoxa’.

Izisekelo ezinhlanu okufanele sizikhumbule.

1. Umlando wakho uqobo
Uma ufakaza ngoJesu empeleni uxoxa indaba yakho (noma wena ungakuhlosanga lokho). Asifanele ukuxoxa okunye kunalokho iNkosi yangenzela empilweni yami. Uma wazi ke ukuthi akudingeki ukuba ubaxoxele okunye kunalokho okwakwehlela wena, kumnandi angithi! Kuyasho ukuthi ubocabanga nje ukuthi iNkosi iyini empilweni yakho nokuthi njengamanje ikufundisani. Thandaza uxoxe noNkulunkulu uzwe ukuthi uthanda ukukukhombisa ntoni; kanjalo kuvela ubufakazi bakho.
Kuyasho-ke ukuthi uma ufuna ukumtshela umuntu ngoJesu, awusasho lutho ngokuphila nokufa kwalowo-muntu. Phela asazi ukuthi kukhonani enhliziyweni yomunye umuntu. Akufanele ukuba sizame nakancane ukubatshela ukuthi basweleni empilweni yabo noma kukhona umlilo wesihogo obalindele bona. Asibiziwe ukubaqondisa abantu ngesono sabo noma ukubalahla ngecala ngezono zabo; sithunywa ukuxoxa ngempilo yethu nokuhlangana kwethu neNkosi uJesu.

2.    Khumbula: qala ngokulalela
Khumbula, ukuxoxisana kudinga ababili: lalelisisa kuqala ukuthi lowo muntu ufuna ukuthini kuwe. Mnake ngokweqiniso. ‘Unjani wena na?’ ‘Unayo na imibuzo?’ Asifanele ukukhuluma singakezwa. Kungenzeka ukuthi ukunaka kwakho qobo kuveza  uthando lweNkosi ngamandla adlula amandla amazwi. Phela kungenzeka ukuthi iNkosi ithanda ukukufundisa wena okuthize kulenxoxo.

3. Ngeke uphumelele ukuchaza konke
Mukela iqiniso lokuthi ngeke uphumelele ukuchaza konke ngoNkulunkulu. Singeke samazi ngokugcwala uNkulunkulu. Futhi akudingeki ukuba simvikele yena, noma sichaze ukulunga kwakhe. UNkulunkulu uyakwazi ukuzikhulumela ngokwakhe!
Esifanele ukukwenza kuyikuthi sidlulisele ulwazana lwethu noma lokho uNkulunkulu wakwenza kithi. Ngesinye isikhathi ungasho ngokuqiniseka okuthile ngoNkulunkulu, kepha ngesinye isikhathi awuqondi kahle ukuthi wenzani uNkulunkulu nokuthi uqondephi nawe nalowo oxoxa naye. Futhi akunandaba lokho.
Khumbula  ukuthi ubufakazi babantu abufanani. Ngakho ayikho indlela eyodwa njengendlela yokupheka ikhekhe, ekufakazeni. Lowo nalowo muntu umuzwa uNkulunkulu ngendlela yakhe.  Ukuhlangana neNkosi nomunye kwehlukene nokuhlangana naye kwakho. Kulungile kuhle kunjalo.

4.    Wena awuwedwa
Ngenhlanhla wena ubokwazi ukuthi awuhambi uwedwa. Ngaphambi kokunquma kwakho ukuthi uthanda ukukhuluma nomuntu, uMoya oNgcwele useqalile ukusebenza kuye lowomuntu. Uma wena ususuka kuye, uNkulunkulu usasele kuye. KunguMoya oNgcwele obaqondisa abantu ngothando lukaNkulunkulu, futhi nguye obaholayo ukumvulela impilo yabo.
Akudingeki ukuba simcindezele noma simqondise noma simesabise ukuze anikeze inhliziyo yakhe kuNkulunkulu. Asidingi ukubala ukuthi sesibahole abantu abangaki eNkosini.  Sifakaza nje kuphela ngokusho kweNkosi kithi.  Nguyena osebenzisa uthando lwethu namazwi ethu – noma anobugwegwe – ukuze ngesikhathi  sakhe abaqondise abantu ngothando lwakhe.

5.    Ngubani ophendukayo?
Kukhona isimangaliso esenzeka ngenkathi wena uxoxa nomunye ngeNkosi: wena uqobo ufunda ukuyazi kangcono iNkosi.  Njengoba iNkosi isebenza enhliziyweni yalowo okhuluma naye, yona isebenza nakuwe. Kaningi wena usaxoxa ngoNkulunkulu uzozwa ukumangala okudlula ukumangala kwalowo omfakazelayo ngoNkulunkulu. Ngalokhu ukuxoxa kwethu nomuntu ngeNkosi, yona iNkosi ibuye ikhuluma nathi futhi.

Uma umuntu eqonda lezi zisekelo eziyisihlanu zokufakaza  kuphenduka kubemnandi kakhulu. Simele sifakaze, kepha asisodwa, futhi singasho nje esikwaziyo. Bese sikushiya ezandleni zeNkosi.

Ake siqale senze

Thandaza ulinde
Kuyazisholo phela ukuthi konke kuqala emadolweni ethu. Cela eNkosini ukuba ikusize ukubona ukuthi ufanele ukukhuluma nini, nanobani nangantoni. Manje ubovula amehlo nezindlebe ukuze uqonde ukuthi iNkosi ikubekele maphi amathuba endleleni yakho. Ngesikhathi esithandaza ngaso iNkosi iyezwa. Uselungise lowomuntu esifanele ukuxoxa naye. Nathi uqobo uyasilungisa.

Ungakakhulumi ngomlomo
Khumbula ukuthi usho okuningi ngokwenza kwakho, ngesimilo, ngokumamatheka, nangothando olukhanya ebusweni bakho. Qala ukwakha ubudlelwano nalomuntu, zama ukuthola ulwazi ungakasho nalizwi linye, uqonde ukuthi yena uphila kanjani. Qala ukumvezela uthando lowomuntu. Uma ufakazela umuntu wolimi olunye nonamasiko amanye nowohlanga nokholo olunye, yebo noma yimuphi umuntu kufanele ukuba umhloniphe, umamukele umphathe ngothando, futhi ungamsukeli nje. Qaphela ukuthi impilo yakho iqinisela ubufakazi bakho, kungabi ukuthi impilo ayivumelani nabo.
Kaningi kufuneka ukuba usebenzise kakhulu ubuhlobo nomuntu ngaphambi kokuba uqale masinyane ukumfakazela. Siqamba lokhu ngokuthi ‘ukuvangela ngobuhlobo’. Lendlela isemqoko ikakhulu uma uxoxa ngoKristu nabantu bezinye izinkolo.

Indaba yakho
Zama ukucabanga ukuthi uthanda ukuthini ngeNkosi nokuthi kukhona yini ikufundisa iNkosi njengamanje. Ngesinye isikhathi uzosho ukuthi iNkosi yakunakekela kanjani nokuthi yakusiza kanjani. Kepha ngesinye isikhathi ungasho ukuthi iNkosi ikukhulule kanjani kukho okomzimba, noma okwenhliziyo, noma uzwe ubudlelwane naye obukuphilisayo; obunye ubufakazi bumayelana nethemba lokuphila okuzayo.  Ngesinye isikhathi sikhuluma ngogqozi, ngesinye isikhathi sikhuluma ngokumangala (noma ngalokho okudlula inqondo yethu, njengoJobe). Ngisho nokumthandazela umuntu nje kunobufakazi obunamandla.

Lithini iBhayibheli?
Phela kufanele ukuba sisebenzise iBhayibheli uma sifakaza, kepha asilisebenzisi njengencwadi yokubhulela noma incwadi ezosekela nje esikushoyo thina, noma futhi ukukhombisa ukuthi thina siyalazi kahle iBhayibheli. Kuphephekile uma ufunda nje, noma ukuxoxe indaba yeBhayibheli njengoba ibhaliwe esikhundleni sokuphosa njengamatshe kumuntu izindinyana ngaphandle kokunaka ukuthi zithini lapho zitholakala khona. Siyakholwa ukuthi siyalizwa izwi likaNkulunkulu uma sifunda iBhayibheli. Mchazele umuntu ngokukhululeka ukuthi wena wadibana kanjani neNkosi nokuthi yona ikuhola kanjani ngokufunda Zwi lakhe. Zama ngendlela yokumtholisa iBhayibheli uma ubona ukuthi uthanda ukwazi ngokuya.

Kukhonani okungasiza?
Uma sithanda ukufakaza zikhona izinto eziningi ezingasilekelela. Kukhona okuhle okungasisiza ukuchaza ingqikithi yevangeli njengcwajana engenamazwi ekhomba ngemibala, kukhona futhi izithombe kanye nezincwajana.  Singamnikeza incwadi ehle, noma singammema ukusiphelekezela ukuya eqenjeni yamakholwa lapho kukhulunywa ngenkolo noma kuwo umhlangano womthandazo. Kukhona futhi izimpahla njengezithombe namabhayiskobho, kepha okwedlula konke kuyikho ukufakaza komuntu qobo okuvela enhliziyweni ofakazela omunye umuntu.

Ukulandela
Kufanele ukuba umvakashele futhi lowo owamxo-xelayo. Akusho ukuthi ubomzingela lomuntu njengo-kuzingela inyamazane! Vumelana naye ukuthi uzo-phinda umvakashele. Zama futhi ukwenza ukuba athintane nebandla lasekhaya. Uma kubonakala ukuthi isikhathi sivuthwe, ungahle ummeme ukuya esontweni ubheke ukuba azizwe ukuthi usekhaya. Ungahle umcele ukuphuza ikhofi nawe noma umcele ukudla kini – phela kusekudleni lapho iNkosi yabasondeza babe nobudlelwane nabanye,  nanaye uqobo.

Izibonelo zokufakaza eBhayibheleni
Kukhona okubonisa ubufakazi eBhayibhelini ezinda-weni eziningi. Lapha siveza ezithile nje kuphela. Yana-ke uzozifunda nje:
•     KuJohane 1:6-8, 19-33 na 3:22-36 uJohane uMbha-phathisi ukhomba indlela engekho kuyena, kepha ekhona kuJesu ngokusho: “Bheka, iWundlu lika-Nkulunkulu elisusa izono zezwe.”
•     KuJohane 4 uJesu ufakazela owesifazane wase-Samariya emthonjeni. Yena akavinjwa ngamasiko nokunye okuhlukanisaya abantu, futhi naye uyalalelisisa kuqala ngaphambi kokufakaza.
•     Kuzo izEnzo 2 sibona oPetru enamanye ama-kholwa befakaza ngokukhululeka ngemva kokuthululwa kukaMoya oNgcwele.
•     Kuzo izEnzo 10 sifunda ngoPetru othunywe ukufakaza  kuKorneliyu, ongesilo iJuda. Ngo-kwenza njalo naye uPetru  uyaphenduka futhi.
•     UPawulu ulanda kuzo izEnzo 9;1-19, 22:1-21 kanye ne 26:12-18 ngokuphenduka kwakhe nangomusa kaNkulunkulu.
•     Encwadini 1 kaPetru 3:15 siyamenywa ukulungela ukufakaza sonke isikhathi ngethemba lethu eliphila kithi.

Isisusa esijulileyo sobufakazi bethu njalo siluthando. Uthi uPawulu: “Ngokuba uthando lukaKristu luyasi-qhubezela…” (2 kwabaseKorinte 5:14). Ngalokho nginga-xoxa nje njalo , noma ngingazi njalo ukuthi ngizokusho kanjani. Uma ngifakaza ngiqhutshwa ngothando, uMoya oNgcwele uzokubusisa.

Share this post