Easter

Nako ya Paseka

Bohlokwa ba Paseka

Dikerekeng tse ngata tsa Afrika-Borwa, Paseka ke nako ya bohlokwa ya selemo. Bakreste ba dikereke tse ding ba nka maeto ho ya hole, ho ya meketeng ya ditshebeletso tsa Paseka ntlokgolo ya kereke. Ho tse ding ba bang ba eta selemo le selemo hore ba kopane le ditho tsa dibakeng tse ding tse fapaneng. Ho sebediswa nako e ngata ho hlophisa le ho bokella tjhelete bakeng sa nako ena ya bohlokwa.

Empa hobaneng ha Paseka

E le bohlokwa?

Paseka eo re e ketekang ke nako ya ho hopola nnete ya hore Morena wa rona Jesu Kreste o ile a shwa sefapanong ho lefella dibe tsa rona, le ho re etsa bana ba Modimo ya phelang. Mokete ona o na le pale e telele.

Bathong ba Testamente ya Kgale, esita le kajeno ho BaJode ba kajeno, Paseka ke nako ya ho hopola le ho leboha Modimo ya ileng a ba boloka bokgobeng ba Egepeta. Bosiung boo Modimo a pholositseng setjhaba sa Iseraele Egepeta, Moshe o ile a ba fa ditaelo tse tswang ho Modimo tsa hore na ba lokela ho keteka mokete ona jwang. Konyana e ile ya hlajwa madi a yona a tlotswa dikoseneng tsa matlo a bona. Bosiung boo lengeloi la Modimo le ile la tla, mme matlong ao ho neng ho se madi,  matsibolo a matona a ile a bolawa.

Empa matlong ao madi a neng a le teng bara ba ile ba bolokwa. Jwaloka kajeno matsibolo a ne a emela lelapa lohle le neng le bolokwa ka morero ona wa Modimo.

Nama ya konyana e ne e jewa ka bohobe bo apeilweng ka potlako ho se nako ya ho Kenya tomoso (Exoda 12). BaJude ba ile ba etsa mokete wa selemo le selemo, ntle ho nako ya ha ba sa le lefelleng kapa nakong eo ho bileng le ditshitiso (Joshua 5:4-12; 2 Marena 23:21-23).

Ha Jesu e sa le moshanyana, o ile a ya le batswadi ba hae moketeng wa Paseka tempeleng (Luka 2:1-23). Empa ka nako eo o ile a fetola moelelo wa Paseka. Ho tloha jwale ha e sa tla ba mokete wa teboho ho Modimo ha a pholositse bana ba hae matshwenyehong a fe kapa a fe feela. Jesu o entse mokete wa ho leboha Modimo ka ho pholosa bana ba hae matleng a sebe le lefu. Ka baka lena Jesu o fetotse le moelelo wa dijo tseo ba neng ba di ja. Bohobe bo se nang ditomoso bo re hopotsa mmele wa hae o se nang sebe oo a re fileng ona bakeng sa dibe tsa rona (2 Bakorinthe 5:21). Jesu ha a ka a bua ka nama ya konyana eo ba ileng ba e ja pasekeng. O fane ka veine, eo a neng a atisa ho e nwa ka Paseka, ho re hopotsa ka madi a hae ao a neng a fane ka ona hore pholosa (1Petrose 1:18-21)

Empa jwaloka ha temana ena ya ho fela ya Petrose e bolela, Jesu ha a ka a shwa, mme ha fella moo. Modimo o mo tsositse lefung ka Sontaha hoseng ka mora Paseka (Luka 24:1-12). Ke yena tsoho le bophelo, ka yena re na le bophelo bo botjha bo sa feleng (Johannes 11:25-26). Ho keteka lefu la Jesu Kreste kantle ho ho hopola tsoho ya hae ho etsa tumelo ya rona lefeela (1Bakorinthe 15:12-19).

Letsatsi la tsoho ya Jesu ke la bohlokwa ho Bakreste. Ho tloha nakong ya Jesu ho fihlela kajeno ba keteka Sontaha se seng le se seng. Ka Paseka Sontaha sena se bitswa “Sontaha sa Paseka”.

Paseka ke moo lefu le tsoho ya Jesu di ileng tsa ketekwa. E ile ya bolokwa ke Bakreste ho tloha qalong (Diketso 12:3; 20:6). Ho e nngwe ya dibuka tse ngotsweng ke Bakreste dilengwana feela ka mora nako ya Bibele, ba bolela kamoo Paseka e leng nako ya bohlokwa ho badumedi. Ho bile jwalo ho tlpha kgale ho fihlela kajeno.

Paseka ke nako ya bohlokwa ya ho kopana le Bakreste ba bang, mme jwale re ka kopana ho keteka seo Jesu a re etseditseng sona ha a e shwa mme a ba a tsoha hape bakeng sa rona. Ke nako ya e mong le e mong ya ho etsa boitlamo bo botjha ho Modimo. Ke nako ya ho aha tumelo ya rona hape. Ke nako ya ho matlafatsa dikamano ka mefutafuta ya tsona le Kreste. E bopa le ho matlafatsa tumelo. E bopa boitsebo ba rona re le Bakreste. Ho feta moo ke bopaki, e tlisa molaetsa wa Kreste mehopolong ya batho bao hantle ba seng ba sa tsotelle Modimo.

Ho etsa mokete wa Paseka

Ditsela tse ding tse ka o thusang ka Paseka ke tsena tse latelang:

LABONE:

Ho tloha qalehong selallo sa Morena se ne se ketekwa ka bosiu ba Labone jwalo ka Jesu le barutuwa ba hae. Matsatsing ana ho se ho le thata, hobane batho ba se ba nka maeto a malelele ka baka leo ba sitwa ho finyella ka nako, e leng Labone bosiu. Etsa hore batho ba fihlang bosiu ba amohelwe le ho bontshwa moo ba tla fihlela teng.

LABOHLANO:

Dikereke tse ngata di etsa selallo Labohlano tshebeletsong ya hoseng. Ba bang ba etsa selallo nakong tsa mantsiboya e leng nakong eo Jesu a shweleng ka yona, le ho bolokwa ka yona ele Labohlano mantsiboya. Ho molemo hore batho ba itokisetse hantle ho amohela selallo. Ho na ho ka etswa hara beke pele ho selallo, kapa batho ba ka hlophisetswa selallo ho ya ka tlwaelo ya kereke ka nngwe.

Hopola hore motho e mong le e mong ya kolobeditsweng o na le tokelo ya ho ja Selallo sa Morena. Hona ke tsela ya kgale ya kereke. Ho tloha nakong ya pele-pele batho ba entseng dibe tse mpe haholo tse senyang lebitso la Kreste ha ba lokela ho ja Selallo (1 Bakorinthe 11:17-32). Ho tloha nakong tsa pele e ne e le tlwaelo Kerekeng ho hlatswana maoto a ba amohelang Selallo sa Morena. Ona ke mohlala oo Kreste a fanang ka ona hore moetapele e moholo e be yena ya hlatswang maoto a ba bang (Johanne 13:4-17). Batho ba bang ba ne ba kgetha ba -12 ba ditho e be ba hlatswa maoto a bona jwaloka barutuwa ba- 12. Ha se di kereke tsohle tse sa ntsane di etsa jwalo, hobane hona e ne e se molao wa Bibele. Motho o lokela ho utlwisisa hore hobaneng a hlatsuwa maoto.

Ho ruta ka mantswe a supileng a builweng ke Jesu sefapanong ho etsa karolo ya bohlokwa ya lenaneo la Labohlano. Dikereke tse ngata mantswe a supileng ke ana:

La pele:

“Ntate, o ba tshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se etsang”. (Luka 23:34)

La bobedi:

“Kannete ke re ho wena: O tla ba le nna kajeno Paradeising”. (Luka 23:43)

La boraro:

“Mosadi, bona mora wa hao ke eo. A ntoo re ho mora: Bona mmao ke eo”. (Johanne 19:26-27)

La bone:

“Eloi, Eloi lamasabakthani!”(Mareka 15:34; Matheu 27:46)

La bohlano:

“Ke nyorilwe”. (Johanne 19:28)

La-botshelela:

“Ho phethehile”. (Johanne 19:30)

La-bosupa:

“Ntate, ke neela moya wa ka matsohong a hao!”. (Luka 23:46)

E ka ba hantle ha ho kgethwa bareri ba itseng ho bua ka sehlooho se seng le se seng e sa le nako. Ba kgona ho itokisetsa hantle, ba rapele ba itime dijo. Ba lokela ho ithuta Bibele mmoho le ho eletsana ka hore ba tla etsa jwang ,le hore ba tla reng ka dihlooho tse fapaneng. Ho molemo haholo ho ba le buka ka dihlooho tsena tsa ditaba ho nea bareri kutlwisiso e ntjha (sheba buka qetellong ya pampitshana ena).

MOQEBELO:

Ka mora ho patwa ha  Jesu mantsiboya a Labohlano, barutuwa ba ne ba kgutsitse mme ba phomotse ka Moqebelo, oo e neng e le Sabata ya bona (Luka 23:56).

Hobane ditho e ne e le ba tswang phuthehong tse fapaneng ba ne ba kopana mmoho. Dikereke di sebedisa nako ena bakeng sa mesebetsi ya kereke. Mesebetsi eo e akaretsa kopano tsa banna le tsa basadi, phutheho ya batjha, le dikopano tsa kereke yohle ho buisana ka mathata a phutheho le maqheka a matjha, ditaba tsa matlotlo, kapa eng le eng eo ho ka buisanwang ka yona. Ee, esita le dinyewe tsa ba qoswang ka boitshwaro bo sa lokang di ka sebetswa. Hape ke nako ya ho kgetha bo etapele ba batjha le ho ba hlomamisa. Hangata bosiu ba Moqebelo bo sebedisetswa tsoseletso, dithero, ho ruta, dithapelo, ho bina le ho rapela. Nakong tse ding nako ena e sebedisetswa ho bokella tjhelete ho tswa makaleng a fapaneng, le ho matlafatsa mokotla wa kereke e kgolo.

SONTAHA:

Sontaha seo e leng sa pele Jesu a tsohile bafung kereke ya hae, eo e leng barutuwa, ba qadile ho bua mmoho ka Jesu ya phelang (Luka 24:33-35; Johanne 20:19). Ho tloha nakong ena badumedi ba ile ba kopana Sontaha se seng le se seng ho keteka tsoho (Johanne 20:26; Diketso 20:7). Haufi ka mora nako ya baapostola mokete wa Sontaha sa tsoho o bile nako ya bohlokwa haholo ho feta Labohlano le molemo dibakeng tse ding le dikerekeng tsa teng.

Diphutheho di lokela ho etsa hore tsoho ya Jesu e fumane sebaka se ikgethileng kerekeng mafelong a beke. Ho na le kotsi ya hore nakong ena ditho di ya be di kgathetse ka baka la mesebetsi ya mafelo a beke hoo di sitwang ho keteka bophelo bo botjha boo Kreste a bo tlisang. Baetapele ba lokela ho etsa bonnete ba hore batho ba fumana phomolo le matla, hore Sontaha ba be ba kgatholohile.

Ho teng dintho tse ka etsuwang ho etsa Sontaha sa tsoho letsatsi le ikgethang. Tse ding tsa tsona ke tsena tse latelang:

Diphutheho tse ding batho ba ya mabitleng, kapa tulong e kgutsitseng, mme ba dule teng ho fihlela letsatsi le tjhaba. Ba a rapela ba ntoo kgutlela Kerekeng ba ntse ba bina mme ba bolela hore Kreste o tsohile, Jesu o a phela.

Ba bang mafelong a beke eo ba apara diaparo tse sa kganyeng, ka Sontaha ba apare tse kganyang ho ya kerekeng. Ka diaparo tse kganyang, ba nkile dipalesa le dijo hore ba keteke.

Ho tloha dinakong tsa kgale ba bang ba ne ba rata ho kolobetsa ka Sontaha sa tsoho. Hona ho ne ho tlisa molaetsa wa hore Jesu o tsohile le hore badumedi ba tsohile le yena ho kena bophelong bo botjha (Baroma 6:3-6).

Ba bang ba rata ho amohela Selallo sa Morena ka Sontaha sa tsoho ho fapana le Sontaha sefe kapa sefe, e le ho etsa mokete wa mpho ya bophelo (Diketso 20:7).

Tshebelletsong ya hoseng ya kereke ho tlamehile hore ho be le thoriso le monyaka o moholo, empa le thero e monate ka tsoho ya Jesu ho badumedi e be teng.

Hlophiso e tjhatsi ya mafelo a beke ya Paseka e nang le tulo e lukileng moo baeti batla phomola le hoja hantle teng, e thabisa Morena.

Ho amohela hlohonolofatso e tletseng ya tsoho ya Jesu, modumedi e mong le e mong o tlameha ho itukisa. Ho tloha kgale di Kereke tse ngata di na le matsatsi a 46 pele ho tsoho ya Jesu moo ba ebang le di thero ka ho sotleha ha Jesu. Ho rapela le ho saje ho thusa badumedi ho itukisa hantle (*).

Haholoholo ba etelledipele le ba reri ba tlamehile ho re ba itukise hantle. Ba tlamehile ho ithapella bonngweng ba bona empa hape ba rapele kaofela e le baetapele. Ba ruti ba tlameha ho fumana thuto e ntle hore ba kgone ho fana ka molaetsa wa Modimo ho batho. Hangata baruti ba pheta seo ba se utlwang ho ba bang kapa seo base nahanang. Ba tlameha ba bale Bibele le dibuka tse ka ba thusang.

Ho dula ho ena le kotsi ya hore e ka kgona fela ho be monate, ho kopanwe, ho arolelwane ka Paseka. Kopano ena e bohlokwa ha holo, empa ha ea tlameha ho fella moo. Nnetefatsa hore bohle ba fumana molaetsa wa nnete.

Nnetefatsa hore batjha ba fuwa nako eo ba e hlokang. Ba katswa ba ena le di programa tsa bona, kapa ba newe sebaka programeng ya Kereke. Nnetefatsa hore ba fumana thuto e nepahetseng.

Ho utlwisa bohloko ho bua tjena empa baruti ba bang ba sebedisa sena e le monyetla ho iponahatsa. Ba leka ho kgahlisa batho ba bang, e bile ka matsatsi a mang ba leka le ho hapa boetapele ka ho etsa jwalo. Ka nako engwe tsela eo ba rerang ka yona, tshebeletso e ba fanang ka yona e kgolo ho feta mantswe ao ba a buang. Bareri ha ba tlameha ho pata ho sa tsebe ka tsa se moya le matla ka ho bua mantswe a senang moelelo.

Ka matsatsi a mang batho bana le hoba le maitshwaro a tswileng tseleng nakong ya Paseka kapa tseleng. Baetapele ba tlameha ba netefatse boitshwaro bo lukileng ka nako tsohle.

Share this post