Molaetsa wa thabo

O sa le motjha. Ka nako e nngwe o phela haboima, hobane bohle ha ba o utlwisise.

Ka nako e nngwe o nahana hore ha ho motho ya o ratang

O sa le motjha, empa ka nako e nngwe o etsa dintho tse sa lokang.

O entse sebe. Dibe tse ding di a pepeseha. Ebe o a otlwa.

Ha ho motho ya tsebang dibe tse ding tsa hao, tseo o di etsang.

Ya tsebang tsohle o teng

Empa leha ho se motho ya tsebang dibe tsohle tsa hao, ho na le e mong ya di tsebang.

Leha ho se ya o ratang, ho teng e mong ya o ratang.

Ke Modimo.

 O o ratile hakalo, hoo a sa kang a rata hore o tsamaye tseleng ena ya sebe nako e telele. Ke tsela e sa lokang le e fosahetseng. Ha o phehelletse ho tsamaya ka yona, o tla fihla sebakeng se sebe haholo, e leng diheleng. Ke hona moo, moo motho a yang ho lefela dibe tsohle tsa hae. Ena ke tsela ya lefu, hobane “moputso wa sebe ke lefu” (Baroma 3:23).

Empa ho teng tsela e nngwe hape:

Tsela ya bophelo

Bibele e bua hape le ka tsela e nngwe ho Baroma 6:23: “… empa neo ya mohau ya Modimo ke bophelo bo sa feleng ka Jesu Kreste Morena wa rona.”

Tsela ya bophelo e isa ho Modimo

O re: Le nna ke batla ho ya ho Modimo, empa ke tla ya jwang? Tsela e yang ho Modimo e tsamaya jwang? Ke e fumana jwang? Bibele e o bontsha tsela ena:

“Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo o bile wa le nea mora wa oona ya tswetsweng  a nnotsi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng” (Johanne 3:16).

Ke ka baka leo Jesu, Mora wa Modimo ka sebele sa hae, a reng: “Ke nna tsela, le nnete, le bophelo; ha ho motho ya ka tlang ho Ntate, ha e se ka nna” (Johanne 14:6). Jesu ke tsela. Yena ka sebele sa hae ke tsela e yang ho Modimo, tsela e isang bophelong.

Ho fihla tseleng ena, o lokela ho tseba dintho tse nne:

  1. O motho ya etsang sebe

O motho. Ha o le motho, ka tlhaho o batla ho etsa dintho tse sa lokang – dintho tse sa lokang pela Modimo, tseo re di bitsang sebe.

Hase kamoo Morena a e ratang kateng. Hase seo yena a se etseditseng sona. O re entse hore re mo phelele, empa jwale re phelela sebe, mme moputso wa sebe ke lefu (Baroma 6:23). Ho phela sebeng ke ho phela ka thato ya Diabolose. Yena ke mmolai wa batho, raleshano le mothetsi. Ka ho phela sebeng, re ikisa lefung le kahlolong e sa feleng. “Ke ntho e tshabehang ho wela matsohong a Modimo o phelang” (Baheberu 10:31).

Hantlentle Morena ha a rate ha ba bang ba rona ba timele empa hore re sokolohe (II Petrose 3:9).

  1. O ke ke wa kgona ho ithusa

Wena o tshwanetse ho tseba hore o ke ke wa kgona ho iphetola hore o be motho e mong.

O ke ke wa iketsa motho ya tsamayang tseleng e lokileng ka bowena.

Hape ha ho motho e mong ya kgonang ho o fetola.

  1. Ho teng ya ka o thusang

O tshwanetse ho tseba hore ho teng ya ka o thusang. O rata ka nnete ho o thusa hore o phele jwalokaha Modimo a ratile hore o phele ka mehla. A ka o thusa ho tsamaya tseleng e isang bophelong.

O mong feela ya ka etsang hoo, hobane o se a o lefeletse dibe tsa hao kgale. Kotlo eo wena o tswanetseng ho e fumana, e fumanwe ke yena.

“Athe o hlabetswe dibe tsa rona, a tetekwa ka baka la makgopo a rona; kotlo e re tlisetsang kgotso, e mo wetse hodimo, mme re pholoswa ke maqeba a hae. Bohle re ne re lahlehile jwaloka dinku, re ne re ya e mong le e mong ka tsela ya hae; empa Jehova o mo jarisitse makgopo ohle a rona” (Esaia 53:5,6).

O entse tseo kahobane o o ratile, o o tsebile leha o no o eso tswalwe. Hobane yena ke Mora wa Modimo, mme Modimo o tseba tsohle.

  1. O tshwanetse ho dumela ho Jesu Kreste

Ha ho a lekana ho tseba hore tsela e tsamaya jwang feela. Jwale o tshwanetse ho tsamaya tseleng ena ka sebele sa hao. O etsa jwalo ka tumelo le ka tshepo.

Jesu o re: “Ke nna tsela.”

Ke Mora wa Modimo ya ileng a tshwanela ho o tsamaela tsela ya lefu, hore o tle o tsamaye tsela ya bophelo.

Batho ba mmolaile. Ho batlile ho feta matsatsi a mararo a shwele. A hlola lefu mme a tsoha a tswa lebitleng. Ke kamoo a ileng ho Modimo kateng ka tsela e fetang le lefung (Baroma 4:25). Jwale Morena o re ho wena: “Mme le tle, re lokise ditaba. Leha dibe tsa lona di ka ba kgubedu jwaloka krimsone, di tla sweufala jwaloka lehlwa; leha di ka ba kgubedu jwaloka sekareleta, di tla ba tshweu jwaloka boya ba nku” (Esaia 1:18).

Re boelanngwa le Modimo ka Kreste ha re mo amohela e le Molopolli wa rona.

Hona ho bolela hore re mo tshepe a tle a lokise taba ya rona pela Modimo.

Mme jwale?

Jwale o se o neile Modimo bophelo ba hao, ha o sa le wa hao – o ngwana wa Modimo, hobane re bala jwalo Bibeleng:

“Empa ho bohle ba le amohetseng, le ba neile tokelo ya ho ba bana ba Modimo” (Johanne 1:12). Ka mantswe a mang: Bohle ba amohetseng Morena Jesu ka tumelo ya nnete, bona ke bana ba Modimo.

Na jwale ha o sa tla hlola o etsa dibe? Tjhe, empa sebe se ke ke sa hlola sa o natefela. Ha o sa tla hlola o rata ho etsa sebe. O tla lakatsa ho mamela Ntate, kahobane o mo rata. O ka bala seo moapostola Johanne a se  ngoletseng Bakreste ho 1 Johanne 2:1-6.

Jwaloka ngwana wa Modimo, o tla rata bana ba bang ba Ntatao (1 Johanne 5:1,2). Ka baka leo o ke ke wa ngala dikopano tsa bana ba Modimo (Baheberu 10:25).

Hape, jwaloka ngwana wa hae, o tla hola tumelong, le leratong, le matleng, le tsebong ka ho ja dijo tsa semoya, e leng Lentswe la Modimo (Baheberu 5:12-14; 1 Petrose 2:2,3).

Ha o thabetse molaetsa ona ruri, o ke ke wa thola ka wona. O tla tshwana le Petrose ya itseng: “Hobane haele rona, ha ho kamoo re ka lesang ho bolela kateng, tseo re di boneng le tseo re di utlwileng…” (Diketso 4:20).

Share this post