Memolya ratehang

(Tlatsa lebitso la hao kapa ka mohlomong la motho e mong o sele)

o mengwa bowena  ke Boraro-bo-leng-bong: Modimo Ntate, Modimo Mora, le Modimo Moya o Halalelang moketeng wa semetletsa!

Ke ketsahalo ya eng?

O memelwa moketeng o motle ka ho fetisisa! Kreste Konyana e entsweng sehlabelo bakeng sa dibe tsa rona o na le mokete wa lenyalo, mokete wa tlholo le monyaduwa wa hae. Monyaduwa wa hae o a tshepahala, ke kereke. Mme Jesu, Kreste ya tsohileng, ke monyadi.

Dipesaleme 23:5-6; Isaia 25:6-8; Luka 13:29-30 le 14:15-24, Johanne 1:29; Tshenolo 19:5-10

Ke bomang ba lokelang ho tla?

Bana, bahlolohadi, dikgutsana, bafumanehi, dihlotsa, baetsadibe, mora ya lahlehileng, balekgethwa,  bakudi, ba kgathetseng le ba imetsweng – mang le mang ya utlwelang  ka memo ena o amohelehile. Tloho feela kamoo o leng ka teng. Modimo o batla hore o be teng moo.

Mattheu 11:28-29 le 22:1-14; Mareka 10:13-16; Luka 14:15-24, 15:11-32 le 19:1-9; Tshenolo 22:17

Ho kae le neng?

Haeba o amohela memo mokete o qala ho na jwale. O etsahala hona mona le hona jwale, moo Modimo o le teng jwaloka Monga mokete ya abelanang le rona dimpho tsa mmuso wa hae. Ee, o re fa bophelo bo tletseng. Empa ka letsatsi le leng ha Monyadi a kgutla a kaletse maru le ho hlaheng ha lefatshe le letjha le lehodimo le letjha mokete o tla be o phethehile.

Mattheu 9:14-17 le  24:30-31; Johanne 2:1-12 le  10:10-11; Baroma 8:26-39; 1 Bakorinthe 11:23-26; Bakolese 3:4; 1 Batheselonika 4:16-17 le 5:1-11; Diketso 19:5-10 le  21:1-8

Tefo ya ho kena?

Jesu Kreste o se a lefile tjhelete ka botlalo. Kahoo ke mahalahala. O lokela feela hore o amohele mme o tle.

Isaia 55:1-3; Johanne 3:16-17; Baefese 2:5-10; Bakolse 2:13-14; Baroma 1:17; 1 Timothea 2:3-6; 1 Petrose 2:24; 1 Johanne 1:9

Moaparo?

O tlameha ho apara diaparo tsa lenyalo – tse hlwekileng tse tshweu, tse tshwanentseng mokete. Diaparo tsena leha ho le jwalo o di fuwa ele mpho;  o lokela feela hore o di apare. Leha ho ho le jwalo, o lokela ho hlobola diaparo tsa hao tsa kgale, diaparo tse ditshila!

Isaia 1:18; Mattheu  22:11-14  le 25:1-13; Baefese 1:7 le  4:22-24; Tshenolo 3:4-5, 18, 4:4, 6:11, 7:9-10 le  13-17

 

Tlatsa lebitso la hao memong ena. Modimo o tseba pelo ya hao le mehopolo ya hao. Ka Moya wa hae o batla ho o thusa ho amohela memo ena – ka pelo yohle ya hao.

 

Morena Jesu, nna

 

 

 

…………………………………………………..

Tlatsa lebitso la hao hape

 

kajeno ke amohela memo ya hao

 

Letsatsi: ………………………………………………..

Ntate, ke a o leboha ha o mmemela moketeng ona. O mohau, o Modimo o lerato, Ke a o leboha ha o nkemetse ka matsoho a bulehileng,  hore o se o lokisitse mokete ka pele ho nna.  Ke a tseba hore ha ke tshwanele ho mengwa.  Ke moeti  ya sa tshwanelang.  Ke moetsadibe, ngwana ya lahlehileng, ngwana ya balehileng.

Ke a o leboha Morena Jesu Kreste ha o ntjhwetse mme o ntlhwekisitse ka madi a hao. Ke dumela hona ka pelo yohle ya ka. Ke amohela memo ya mokete wa lenyalo.  Ke o amohela jwaloka Mopholosi le Morena.  Ke a o leboha ka ho abelana le nna dimpho tsa mokete,  ha o mpha bohobe ba bophelo le metsi  a bophelo hore ke se hlole ke lapa kapa ho nyorwa hape. (Johanne 4:10 le 6:35).

Ke a o leboha Moya o Halalelang, ka ho ntjhafatsa le ho mphethahatsa, ha o nkapesa letsatsi le leng le le leng ka diaparo tse ntjha tsa lenyalo, ele hore ke kgone ho dula tafoleng, ke hlwekile ke tshwanela,  le ho thabela dijo tsa mefutafuta tsa hao.

Boraro-bo-leng-bong haholo, Ntate, Mora le Moya o Halalelang, ke labalabetse ho keteka le lona letsatsi le leng le le leng – ke inehela ho lona ka hohlehohle matsohong a tletseng lerato – ho ba ka pele ho lona, kgotsong le thabaong ya lona. Nthuseng ho thabiswa ke mokete ona ka mehauhelo e sa phetseng ya ho nkamohela, ke be le teboho le ho mamela,  ke be moeti ya tshwanetseng tafoleng ya lona. Ntlatseng ka tebello e tletseng thabo ya moketeng o ntseng o tla tla.

Nthuseng ho keteka mokete ona mmoho le baeti  ba lona ba bang – ka kgotso  le bonngwe.

Nthuseng ho ya bitsa ba bang ba so  kang ba amoheleng memo ena: “Tlohong! Bohle! Tlohong!” Ele hore mokete o phethahale.  Nthuseng ho etsa hore ke etse Lebitso  la lona le halalele lefatsheng lena. Amen!

Share this post