Melao ya Modimo e ya re boloka

Ako shebe ditrata le marako a potileng malapa a batho.  A mang a matla haholo a bile a phahame.  Batho ba  bang ba na le trata e nang le metsu.  Ditrata tsena le marako a moo ka lebaka.  A thibela batho ba nang le mehopolo e mebe ho kena malapeng a rona kapa ho thibela bana ho ya seterateng moo ba ka thulwang ke dikoloi.

Melao e tshwana le marako a potileng malapa a rona.

Ehlile ha ho monate ho utlwa mme kapa ntate a re: Tjhe! Se ke! Tloha! Hlokomela!  Ka nako e nngwe ho utlwahala eka ho na le melao e mengata haholo e o kwallang jwaloka marako.  Ebe e ne e keke ya eba hantle ho ikgethela ka bowena seo o batlang kapa o sa batleng ho se etsa?  Ke se re se hopolang.

Empa re a tseba hore ka nako e nngwe re etsa diqeto tse bothoto tse tla re kenya mathateng kapa kotsing.  Ka nako e nngwe re etsa diphoso tse utlwisang bohloko.  Ka lebaka leo ehlile ke hantle ho ba le melao e tla re thusa.  Re a tseba hore ke nnete hore batswadi ba rona ba tseba haholo.  Ha ba rate ha re ka utlwa bohloko, ra kena kotsing kapa ra ntsha ba bang kotsi.  Ke ka lebaka lena ba re hlokomedisang, ba re thibelang ho etsa dintho tse ding le ho re fa melao.  Melao ya bona ha e teng ho senya thabo ya rona, empa e teng molemong wa rona.  Ehlile e teng hobane ho e boloka ho tla re boloka re thabile ebile re tshireletsehile.

Jwaloka ditrata tse potileng malapa a bo rona di re tshireletsa bohlokong, melao e teng ho re tshireletsa dinthong tse mpe.  Sekolo ka seng, papadi kapa naha e na le melao e lokelang ho bolokwa.  Empa melao ya bohlokwa haholo eo motho ka mong lefaatsheng a lokelang ho e boloka ke melao eo Modimo a re fileng yona ka Bebele.

Melao ya Modimo

Modimo o re behetse melao ena ho re boloka le ho re thabisa.  Jwaloka ha trata e potileng lelapa leno e o tshireletsa leha o sa le monnyane mme o sa utlwisise dintho tsohle hantle, Modimo o re behetse melao hore re bolokehe.  Melao ena ha e o thabise feela, empa e o thibela ho utlwisa ba bang bohloko.  E o thibela ka ho kgetheha ho etsa dintho tse tla swabisa Modimo.

Bebeleng ho Eksoda 20 ho na le kakaretso ya melao ya Modimo.  Modimo o behile melao ena e leshome, kgale haholo ho Moshe Thabeng ya Sinai.  Moshe yena a lokela ho e ruta Baiseraele.  Baiseraele e ne ele setjhaba sa Modimo seo a se tsamaisitseng lehwatateng ho ya Lefaatsheng la Tshepiso.  Modimo o ngotse Melao e Leshome matlapeng a mabedi, hobane ho ne ho le bohlokwa haholo ho yena hore bana ba hae ba be le yona mme ba e boloke.  Kajeno melao ena ya Modimo e ntse e le bohlokwa.  E boloka bana ba Modimo le ho ba thabisa.  Melao e etsa hore re phele ka kgotso le thabo le batho ba bang naheng eo Modimo o re fileng yona.  Ke ka lebaka leo ho leng bohlokwa hore re tsebe le ho boloka melao ena.

Melao e Leshome

 1. Modimo eo re mo rapelang ke ena feela Modimo wa nnete. Re keke ra rapela ho hong hosele kapa e mong osele.
 2. Modimo o lokela ho ba le sebaka sa bohlokwa bophelong ba rona. Ehlile re ka rata malapa a rona le metswalle mme ra rata dibapadiswa tsa rona tse ntle, empa ha ho letho mme ha ho le ya mong ya lokelang ho ba bohlokwa ho feta Modimo kapa a re thibela ho mo rapela ka dipelo tsa rona tsohle.
 3. Ha re na ho swaswa ka lebitso la Modimo. Modimo o a halalela, ka lebaka leo lebitso la hae le lona le a halalela.  Re keke ra bua ka ho hloka tlhompho ka Modimo kapa ra sebedisa lebitso la hae ho rohakana.  Empa re ka sebedisa lebitso la Modimo ha re rapela.  Re lokela ho rorisa lebitso la hae ha re bina kapa re bolella ba bang ka Modimo.
 4. Re lokela ho beha letsatsi le leng ka beke ho nahana ka Modimo. Hona ho bolela hore letsatsi lena le lokela ho fapana le a mang le ho ikgetha.  Ka letsatsi lena re lokela ho phomola le ho le sebedisa ho hlonepha Modimo le ho thusa ba bang.  Ka Disontaha ha re ye sekolong.  Jwale re ka ya kerekeng ho ya ithuta ka Modimo.  Hape ke letsatsi le letle la hore malapa le metswalle ba be mmoho le ho lemoha kamoo tlhaho e leng ntle kateng.  Disontaha di teng hore re lebohe Jeso Keresete ya re fang mpho ya bohlokwa ya bophelo.
 5. Re lokela ho tlotla le ho hlompha batswadi ba rona. Hona ke nnete e amang batho ba bang ba baholo le matijhere.  Ho bolela hore re lokela ho ba hlompha le ho ba rata mme re ba buise ka mosa.  Hape ho bolela hore batswadi le batho ba bang ba baholo ba lokela ho hlompha bana le ho se ba utlwise bohloko.
 6. Ha re a tshwanela ho bolaya batho ba bang. Bophelo ba batho bo lokela ho ba bohlokwa ho rona.  Ha re a lokela ho kgentsha ba bang.  Re ka mpa ra leka ho thusa batho kamoo re ka kgonang.
 7. Lenyalo ke ntho ya bohlokwa ho Modimo. Modimo o lebeletse monna le mosadi ho ratana le ho tshepana.  Leha re le bannyane re lokela ho hopola hore ka letsatsi le leng re tla nyala le ho nyalwa mme re se ntse re itlhompha le ho hlompha ba bang.
 8. Ha re a tshwanela ho utswetsa ba bang. Re lokela ho hlompha dintho tsa ba bang.  Re keke ra nka ntho e nngwe le e nngwe bakeng sa rona.
 9. Re keke ra qala leshano le ho hlokela ba bang nnete.
 10. Ha re a tshwanela ho ba mona ka dintho tsa ba bang le ho rata ho nka dintho tsa bona hoba tsa rona. Re lokela ho thabela tse ntle tse etsahallang ba bang.

Molao o moholo ho yohle ke lerato

Jeso Keresete o itse Melao e Leshome e bolela sena:

 • Re tshwanela ho rata Modimo haholo.  Bophelo bohle ba rona bo bontshe ho mo rata le ho mo tshepa.
 • Re tshwanela ho rata ba bang jwaloka ha re ithata le ho itlhokomela.  Re tshwanela ho etsa ba bang seo re ratang ba re etse sona.

Modimo o re rata haholo mme o tseba hantle se re se hlokang ho etsa hore re thabe haholo.  Ke ka lebaka lena a re behetseng melao ena.  Ha o ithuta le ho boloka melao ena, o tla phela ka kgotso le thabo le Modimo le batho ba bang.  Re ka rorisa Modimo ka melao ena.

Share this post