ENG142

Matshediso le kgothatso ho tswa Bibeleng bakeng sa batho ba kulang kapa ba sepetlele

Ha o kula, ho ba le dipotso tse ngata tse tlang ka kelellong ya hao. O tla batla motho eo o ka buang le yena ya tla o fa kgothatso le phomolo kelellong. Ditshepiso tse tswang ho Modimo tseo re di fumanang Bibeleng di ka o kgothatsa bokuding ba hao.

Ho amohelwa sepetlele, ho emela ho sebetswa ka thipa kapa ho fumantshwa kalafo ya mofuta o itseng e mahlonoko, ke ntho e nyarosang ho rona bohle. Leha o ka leka ho ba sebete ha o le kapele ho metswalle ya hao, o ka ba le letswalo ka pelong ya hao. O a tshaba mme ha o na bonnete ba se tla etsahala.
Hape o ka ipotsa – hobaneng e lokela ho ba nna? Re ke ke ra hlola re fumana karabo e kgotsofatsang bakeng sa potso ena.
Ho na le batho ba bangata lefatsheng ba matshwenyehong. Ho na le dontho tse ngata tse ba llisang (Joh 11:35). Sengolweng sena Jesu o bua ntho e makatsang: “Ho lehlohonolo ba llang, hobane ba tla tshediswa” (Mt 5:4).
Ha a bolele hore o lehlohonolo ka lebaka la hobane o kula, empa o bolela hore, haeba o lla mabapi le bokudi ba hao ka tsela e lokelang, o lehlohonolo – hobane o tla tshediswa.
Motho ya llelang kapele ho Modimo o tla tshediswa. Re bala sena ho Es 38:1-6 ka moo Hesekia a neng a kula ka teng. O ne a lla ha bohloko mme a rapela Modimo. Yaba Modimo o re, “Ke utlwile thapelo ya hao mme ke bone meokgo ya hao; ke tla o ekeletsa dilemo tse ding tse leshome le metso e mehlano bophelong ba hao. Modimo hape o ile a kgothatsa Jobo ha a ne a mo rapela mme a llela kapele ho Yena (Jobo 26:20).

Ke Modimo feela ya ka kgothatsang

Kgothatso ena eo Jesu a buang ka yona e feela mabapi le ba llelang kapele ho Modimo hobane ba sa tshepe letho le leng hape. Jesu o tlile bakeng sa ba llang. Ba sa lleleng kapele ho Yena, ke ba sa Mo hlokeng! Ho jwalo ka ngwana ya tsebang ntate wa hae feela, o lla feela kapele ho ntate wa hae mme o tshepa ntate wa hae feela.
Kgothatso ya Modimo e bolela ho feta hore o hlaphohelwe bophelong ba hao. Ho Jn 16:33 Jesu o re, “Lefatsheng lena o tla ba le mathata. Empa kgothala! Ke hlotse lefatshe.”
Ha re utlwisise tsohle lefatsheng lena. Le Davida Pesalemeng ya hae ya 77:11 o bolela hore ha a utlwisise hore ke hobaneng Modimo o sa etse letho mabapi le bohloko ba hae.

Re botsa dipotso

Modimo ha a fane ka dikarabo bakeng sa ho kula kapa ho hlonama. Modimo Boyena ke karabo le Motshedisi wa rona. O tla o pepa – O tla jara morwalo wa hao. O re, etlong ho nna, lona bohle ba kgathetseng le ba imetsweng, mme ke tla le fa phomolo” (Mat 11:28). O batla hore re tlise meokgo ya rona ho Yena. O tla re kgothatsa.
Davida Pesalemeng ya hae ya 6:6: “Ke kgathetse ke ho opelwa; bosiu bohle ke kolobisa diphate tsa ka ka meokgo mme setulo sa ka se tlhotleha meokgo,” Jwale o hlokomela temaneng ya 10, Morena o utlwile sello sa ka ha ke kopa mohau; Modimo o amohela thapelo ya ka.”
Ke mang ya tla tshediswa? Jesu ho Mt 5:4, “Ho lehlohonolo ba llang, hobane ba tla tshediswa?” Re lla feela ha re se re felletswe ke matla ohle a rona.

Kgothatso e tswang Lentsweng la Modimo

Bibele e re ha re a lokela ho itjheba borona feela ha re kula kapa re tshwenyeha. Bibeleng re atisa ho bala ka batho ba lletseng batho ba bang. Nehemia e ne e le monna ya llang ka lebaka la matshwenyeho a batho ba bang. Neh 1:4, “Ha ke utlwa ka dintho tsena, ka dula fatshe mme ka lla. Ka lla ka matsatsi a mmalwa mme ka itima dijo mme ka rapela Modimo o mahodimong.”

Paulosi e ne e le monna ya etseditseng Modimo dintho tse ngata. Empa le yena o ne a lla haholo. Ho Diketso 20:18 o re o sebeleditse Modimo ka boikokobetso bo boholo le meokgo. Paulosi o ne a sa lle feela hobane a ikutlwela bohlolo. O ne a llela le batho ba bang. Ha o hlohonolofale hobane o kula mme o hloname. O lehlohonolo hobane sello le matshwenyeho tsa hao di ka o lebisa ho Modimo, Motshedisi e Moholo.
Davida Pesalemeng ya hae ya 131 o re: “Empa ke tsitsisitse le ho kgutsisa moya wa ka; jwalo ka ngwana ya kgwisitsweng le mmae, moya wa ka o jwalo ka ngwana ya kgwisitsweng kahare ho nna.”

Modimo o re tshedisa jwang?

Moya o Halalelang ke Motshedisi wa rona. Ke Yena ya tsamayang le rona. Ha re lla, ke yena ya re tshedisang. Moya o Halalelang o bua le rona ka mantswe a Bibeleng.
Ho na le meokgo e mengata haholo lefatsheng. Sena ha se na ho fetoha ho fihlela pheletsong ya lefatshe. Jesu o sotlehile sefapanong bakeng sa dibe tsa rona le bokudi ba rona. O jere tsohle Mahetleng a hae – Ke Mohlodi.
Ho Tshenolo 21:4 re bala hore O tla phumula meokgo mahlong a rona. Mme kamora letsatsi leo ha ho sa tla ba le meokgo kapa bohloko. Ka lehlohonolo hona le batho bao, hona jwale, ba llelang kapele ho Modimo. Motshedisi ya re tshedisang hona jwale, o emetse ho re amohela ka letsatsi leo. Empa le hajwale o ntse a tsamaya le rona. Re tla kgona ho Mmona ka letsatsi leo, leha re sa Mmone ka mahlo a rona hona jwale.

Modimo o a o tshedisa

Leha re sa utlwisise hona jwale, re tla fumana matshediso ha re llela kapele ho Yena – leha re sa lle jwalo ka Davida, hobane ha re utlwisise Modimo.

Pesaleme ya 42:4 le 6: Meokgo ya ka e fetohile dijo tsa ka bosiu le motshehare, ha batho ba re ho nna letsatsi lohle ‘O kae Modimo wa hao?’ Hobaneng o sa thaba, Moya wa ka? Hobaneng o sotlehile kakare ho nna? Beha tshepo ya hao ho Modimo, hobane ke sa tla mo rorisa, Mopholosi le Modimo wa ka.”
Jobo o sotlilwe ke mathata a hae (Jobo 3). Leha ho le jwalo, tumelo ya hae ha e a ka ya mo fella (Jobo 5:18) mme sena e bile pholoso ya hae. Leha a sa fumana dikarabo bakeng sa dipotso tsa hae, o tswetse pele ho tshepa Modimo mme tumelo ya hae ho Modimo e ile ya tswela pele. Bokudi ha se kotlo ya mofuta o itseng bakeng sa sebe. Ka letsatsi le leng barutuwa ba Jesu ba Mmotsa hore na monna e mong ya neng a foufetse o ne a le jwalo ka le-baka la dibe tsa batswadi ba hae. Jesu a araba, “Ha se monna enwa kapa batswadi ba hae ba entseng sebe, empa sena se etsahetse hore mosebetsi wa Modimo o bonahale bophelong ba hae” (Jn 9:1-4).
Ha o jwetswa hore bokudi ba hao ha bo phekolehe mme o tlo shwa, o lokela ho tseba hore Modimo o sa ntse a busa hodima bophelo le lefu. Kopa motho e mong ho o etela mme a bue ka sena le wena. Ho na le bokudi bo jwalo ka kankere le aids bo tshajwang hobane pheko ya bona ha e bonolo. Empa bakeng sa modumedi ha ho bokudi boo e leng pheletso ya dintho tsohle.
Matshediso a maholo ka ho fetisisa ao re nang le oona ka dinako tsa matshwenyeho ke hore Jesu Kreste o na le rona ditsietsing tsa rona. Ha ho bohloko boo A sa bo utlwisiseng, hobane O tseba seo matshwenyeho a rona a leng sona. Ka tshotleho ya hae O o jaretse matshwenyeho a hao, O na le wena, hantle feela lehlakoreng la hao. Ana ke matshediso a maholo ka ho fetisisa ho rona ha re kula. Ha re sotlwa ke lefu le sa foleng, ho tla ba le dinako tsa ho swaba, ho se amohele, ho kgathala matla, ho ferekana le ho nyahama. Hape ho tla ba le kamohelo le boinehelo hore ke Modimo feela ya fanang.
Ka letsatsi le leng motho e mong o kile a re, “e nngwe ya dimakatso tse kgolo ka ho fetisisa ke ho ipotsa ka matla a fetisisang a Modimo kahare ho nna hore ke tswele pele ho phela, leha bophelo ba ka bo pshatlehile. Ha matsatsi a mang a le bohloko mme ke aparelwa ke lefifi ka lebaka la ngwana wa ka ya hlokahetseng, ke rapella batho ba bang mme ke nahana ka batho ba bang bao boima ba bona bo fetang ba ka. Ke ha nna, ho fapana le tahlehelo le bohloko ba ka, ke dula fatshe le motho e mong hore ke mamele ka tshotleho ya hae, moo ke fumanang matla a matjha.
Ka hona Modimo a ka o thusa, a o tshedisa le ho o matlafatsa, ho sa natswe hore na maemo a hao ke afe.
Dingolwa tse ding ho tswa Mangolong tse ka fanang ka matshediso ka dinako tsa ho kula:

Ek 14:14 Dip 23:4 Dip 27 Dip 38 Dip 73:26 Es 41:10; 43:2
2 Bak 4:16—5:10 Mt 14:14 Jn 5:1-15 Dik 4:14-16

Ke a o leboha, Morena
Ka hore o be Mofodisi e Moholo.
Ke leboha ha o sebedisitse dingaka,
baoki le meriana ho tlisa pholo.
Ke leboha ha o fana ka monyaka le thabo
kahara bohloko le tshotleho.
Ke leboha ha o bile le rona hohle moo
re leng teng le ho re hlokomela jwalo
ka modisa ha a hlokometse dinku tsa hae.
Re a O tlotlisa.
Amen

Share this post