Izindaba Ezimnandi

Usemncane. Kwesinye isikhathi uzizwa sengathi impilo ilukhuni kakhulu, ngoba akubona bonke abantu abakuqondayo. Kwesinye isikhathi uzizwa sengathi akekho okuthandayo. Usemncane, kodwa kwesinye isikhathi wenza izinto ezingalungile. Uyona. Ezinye izono zisobala ngakhoke uyajeziswa ngazo.

Kodwa ezinye izono aziveli obala ngakhoke akekho owaziyo ukuthi wenzani.

Kodwa uKhona oWazi konke.

Futhi yize noma uca-banga ukuthi akekho okuthandayo, uKhona okuthandayo.

UNkulunkulu uyakuthanda.

Wakuthanda kangangoba Wayengafuni ukuthi ulandele le ndlela yezoni. Akuyona indlela elungile – ayilungile nakancane. Uma uqhubeka uhamba ngale ndlela, uyogcina usendaweni embi kakhulu – esihogweni. Yilapho oya khona ukuyojeza ngazo zonke izono zakho. Lena yindlela eya ekufeni ngoba “inkokhelo yesono ingukufa ” (AbaseRoma 6:23).

Kodwa, ikhona enye indlela!

Indlela yempilo!

IBhayibheli likhuluma ngenye indlela kwabaseRoma 6:23: “… kodwa isipho sikaNkulunkulu wukuphila kwaphakade kuKhristu uJesu iNkosi yethu”.

Indlela yempilo iholela kuNkulunkulu

Wena uthi: Nami ngiyafuna ukuya kuNkulunkulu, kodwa ngizofika kanjani kuyena? Ngiyihamba kanjani indlela eholela kuNkulunkulu? Ngiyithola kanjani?

IBhayibheli liyakukhombisa le ndlela.

“Ngokuba uNkulunkulu waliithanda izwe kangaka, waze wanikela ngokuphela ngeNdodana yaKhe ezelwa yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.” NgokukaJohane 3:16

Nga-khoke, iNdodana kaNkulunkulu yathi: “Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwaMi.” UJesu uyindlela. Uyindlela eholela kuNkulunkulu, indlela eholela empilweni.

Ukuze uthole lendlela, kumele wazi izinto ezine:

  1. Ungumuntu futhi uyona

Ungumuntu. Ngenxa yokuthi ungumuntu, isimo oyisona sikwenza wone. Wenza izinto ezingalungile. Izinto ezingemukelekile kuNkulunkulu. Izinto esizibiza ngesono.

Lena yindlela uNkulunkulu afune kube yiyo. Akuyona into Ayenza. Wasenza ngendlela yokuthi siphilele Yena, kodwa manje siphila isono futhi inkokhelo yesono ingukufa (abaseRoma 6:23). Ukuphila esonweni wukuphila ngokwentando kaSathane. Ungumbulali wabantu, ungubaba wamanga nenkohliso. Uma siphila esonweni, siziholela ekufeni nasekwahlulelweni kwangunaphakade. “Kuyinto esabekayo ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo” KwabaseHebheru 10:31

Unesineke ngawe – akafuni kube khona ozobhujiswa kodwa ufuna ukuba bonke bazisole (2 uPhethro 3:9).

  1. Awukwazi ukuzisiza

Kufanele wazi ukuthi awukwazi ukuziguqula ube ngomunye umuntu. Awukwazi ukuzenza umuntu ohamba indlela elungile. Akekho omunye umuntu ongakuguqula.

  1. Ukhona ongakusiza

Kufanele wazi ukuthi uKhona ongakusiza. Ufuna ukukusiza uphile impilo uNkulunkulu abelokhu njalo efuna uyiphile. Angakusiza uhambe indlela elungile – indlela eholela empilweni.

Munye kuphela ongenza lokho – ngoba Wakhokhela izono zakho kudala. Isijeziso obekufanele usithole, satholwa nguye egameni lakho.

“Kodwa wahlatshwa ngenxa yezono zethu, waqalekiswa ngenxa yobubi bethu, isijeziso esasilethela ukuthula sasiphezu kwakhe futhi saphiliswa ngamanxeba akhe. Thina sonke, njengezimvu, sidukile, lowo nalowo wethu   uphambukele endleleni yakhe futhi iNkosi ibeke phezu kwakhe ububi bethu sonke (Izaya 53:5 no 6)

Wakwenza lokhu ngoba uyakuthanda futhi wakwazi ngisho nangaphambi kokuba uzalwe. Ngoba UyiNdodana kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wazi konke.

  1. Kufanele ukholwe kuJesu Kristu

Akwanele ukwazi ukuthi indlela ihamba kanjani. Kufanele uyihambe wena uqobo indlela. Lokhu ukwenza ngokukholwa no-kwethemba.

UJesu wathi: “Mina ngiyindlela.”

YiNdodana kaNkulunkulu eyahamba indlela yokufa ukuze wena uhambe indlela yokuphila.

Abantu bambulala. Kwadingeka kudlule izinsuku ezintathu efile. Kodwa, wavuswa kwabafileyo, ethuneni. Wafinyelela kanjalo kuNkulunkulu ngendlela eyadlula ekufeni. (AbaseRoma 4:25) Manje uNkulunkulu uthi kuwena: “Noma izono zakho zibomvu kakhulu, ziyakuba-mhlophe njengeqhwa; noma zibomvu njengegazi ziyakuba njengoboya bezimvu. ” UIsaya 1:18

Sihlanganiswa noNkulunkulu ngoJesu Kristu uma simamukela njengoMsindisi wethu.

Lokhu kusho ukuthi kufanele siMethembe ukuthi Uzosilungisela zonke izinto kuNkulunkulu Manje-ke?

Manje njengoba usunikezele ngempilo yakho kuNkulunkulu, awuseyena owakho. Usuyingane kaNkulunkulu ngoba sifunda eBhayibheleni ukuthi “Nokho kubo bonke abamemukela, kulabo abakholelwa egameni lakhe, wabanika ilungelo lokuba yizingane zikaNkulunkulu” (ngokukaJohane 1:12). Ngamanye amazwi: wonke umuntu owamukela iNkosi uJesu ngokukholwa okuneqiniso, uyingane kaNkulunkulu.

Ngabe manje lokhu kusho ukuthi ngeke usona? Cha, kodwa ngeke usakwenamela ukona. Uzozizwa ungasafuni ukona. Uzolangazela ukulalela uBaba, ngoba uYamthanda.

Ungafunda ukuthi wathini uMphostoli uJohane kumaKristu ku 1 Johane 2:1-8.

Njengengane kaNkulunkulu, uzozithanda ezinye izingane zikaBaba wakho (1 Johane 5:1,2), ngakhoke ngeke wehluleke ukuhambela imibuthano yezingane zakhe (kwabaseHebheru 10:25).

Ngaphezu kwalokho, njengengane kaNkulunkulu uzokhula ngokukholwa, uthando, amandla nolwazi ngo ‘kudla ukudla komoya’ – lelo yiZwi likaNkulunkulu (abaseHebheru 5:12-14; 1 uPetru 2:2,3).

Uma uwujabulela ngempela lo myalezo, ngeke uthule uwushaye indiva. Uzoba nje-ngoPetru owathi: “Ngokuba asikwazi ukuzibamba ekukhulumeni ngalokho esikubonile nesikuzwile (Izenzo 4:20).

Share this post