Easter

Ixesha lePasika

Ukubaluleka kwePasika

Kwiinkonzo ezininzi zama-Afrika apha eMzantsi Afrika iPasika lelona xesha libalulekileyo lonyaka. AmaKrestu enkonzo ezithile athabatha iihambo ezinde ukuze azibonakalise kundlu-nkulu yecawa zabo xa bebhiyozela iPasika. Amanye adla ngokuya kudibana amaKrestu kwiindawo ezahlukeneyo. Ixesha elininzi lichithwa ekulungiseleleni ezi hambo nokuqokelela imali yamalungiselelo eli xesha libalulekileyo.

Kodwa kutheni ibaluleke kangaka iPasika?

IPasika esiyibhiyozelayo lixesha lokukhumbula ukuba iNkosi yethu uYesu Krestu yafa emnqamlezweni ukuhlawula ityala lezono zethu,ukuze asenze abantwana bakaThixo ophilayo. Eli xesha linembali ende apho lisuka khona.

Kubantu beTestamente eNdala, nakumaJuda anamhlanje, iPasika lixesha lokukhumbula nokumbulela uThixo obakhuphileyo ebukhobokeni eJiphethe. Ngobusuku awathi wabakhupha ngabo uThixo abantu bakwaSirayeli eJiphethe, uMosisi wayesele ebanikile imiyalelo evela kuThixo yokuba balibhiyozele njani eli xesha. Ixhwane lalixhelwa igazi lalo lithanjiswe kwimigubasi yezindlu zabo. Ngobusuku isithunywa sikaThixo sasisiza apho kwakungekho gazi emigubasini; sasingena sibulale oonyana bamazibulo. Kodwa apho kwakukho igazi emigubasini oonyana bamazibulo babesinda ekufeni. Kunanamhlanje oonyana bamazibulo bangabameli bamakhaya athe asindiswa leli cebo likaThixo. Inyama yeli xhwane yayityiwa ngezonka ezingenagwele (iEksodus 12). AmaJuda ebeyibhiyozela minyaka yonke iPasika, ngaphandle kwamaxesha athile entlango (uYoshuwa 5:4-12; ooKumkani II 23:21-23).

UYesu xa engumtwana oneminyaka elishumi elinambini abazali bakhe baya kunye naye emthendelekweni wePasika eJerusalem (uLuka 2:41). UYesu wakwenza oku nangexesha apho wayekhokhela abafundi bakhe kwade kafika ixesha lokufa kwakhe (ULuka 22:1-23). Kodwa ngobo busuku wayiguqula intsingiselo yePasika. Ukususela ngaloo mini ayisayi kuba lixesha lokubulela uThixo ngokubasindisa abantwana bakhe kwingxaki ezinkulu kuphela. UYesu ulenze yalixesha lokubhiyozela nokumbulela uThixo ngokusisindisa emandleni esono nasekufeni. UYesu waguqula nentsingiselo yezinto ezazityiwa ngeli xesha. Izonka ezingenagwele zisikhumbuza umzimba wakhe ongenasono awawunikelayo ngenxa yezono zethu (KwabaseKorinte II 5:21). UYesu akathethi nto ngenyama yexhwane eyayityiwa ngePasika. Wabanika iwayini. AmaJuda ayeyisela ngamaxesha onke ngexesha lePasika. Le wayini isikhumbuza ngegazi lakhe alinikela ukusisindisa (Petros I 1:18-21).

Njengoko le vesi yokugqibela kaPetros isitsho, uYesu akazange avele nje afe. UThixo wamvusa ekufeni ngosuku lokuqala lweveki emva kwepasika (uLuka 24:1-12). Uluvuko nobomi, ngaye sinobomi obutsha obungunaphakade esibuphiwa nguThixo (uYohane 11:25-26). Ukubhiyozela ukufa kukaYesu ngaphandle kokubhiyozela ukuvuka kwakhe, kwenza ukholo lwethu lulambathe lungabi nantsingiselo (KwabaseKorinte I, 15:12-19). Usuku lokuvuka kukaKrestu lubaluleke ngendlela ekhethekileyo. Kungoko sibona amaKrestu ukususela kwixesha likaYesu ukuza kuthi ga ngoku elibhiyozela mihla le. Ipasika, apho ukufa nokuvuka kukaYesu kubhiyozelwa khona yagcinwa ngamaKrestu kwasekuqaleni (Izenzo 12:3 ; 20:6). Kwenye yeencwadi ezindala ezabhalwa ngamaKrestu iminyaka nje embalwa emveni kwexesha leBhayibhile, kuchazwa ukuba iPasika ibaluleke njani kumakholwa. Kwakunjalo kudala yaye kusenjalo nakaloku nje.

IPasika lixesha elibalulekileyo lokudibana njengamaKrestu. Ngayo sikukhumbula yaye sibhiyozela oko uYesu athe wasenzela kona ngokufa nangokuvuka kwakhona ngenxa yethu. Lixesha lokuba kwakhona senze umqophiso nokuzinekela kwakhona kuThixo. Lixesha lokuba sakhe ukholo lwethu. Lixesha lokomeleza ubudlelwane phakathi kwabazalwane nodade kuKrestu. Eli xesha libonakalisa ubuKrestu bethu. Ngaphezu koko, bubungqina obunamandla: lixesha apho umyalezo kaKrestu uziswa ezingqondweni zabantu abangenamsebenzi naye.

Ukubhiyozela iPasika

Amanqaku anokukunceda ukwenza amalungiselelo empelaveki yePasika.

NgoLwesine – Kwasekuqalekeni isidlo seNkosi sasityiwa ngoLwesine ebusuku, njengoko uYesu nabafundi bakhe benza ngakhona. Kwezi ntsuku kunzima ukwenjenjalo, kuba abantu kufuneka behambe imigama emide bangakwazi ke ukufinyelela ngexesha. Qinisekisa ukuthi abantu abafika ebusuku bayamkelwa kwaye banazo iindawo zokulala.

Ngolwesihlanu – Iicawa ezininzi ziba naso isidlo seNkosi ngoLwesihlanu kwinkonzo yasekuseni. Zikwakho nezikhetha ukusidla ngokuhlwa xa kusondele ixesha apho uYesu aza kufa ngalo, angcwatywe. Kubalulekile ukuba abantu bazilungiselele kakuhle ukuze bamkele isidlo seNkosi. Oku kungenziwa ngeveki zokuzilungeselela ezandulela iPasika. Kungenjalo, ungabalungiselela abantu ngokwesithethe senkonzo yakho.

Khumbula ukuba wonke umntu obhaptiziweyo ulilungu lomzimba kaKrestu. Ngoko ke ulilungu lenkonzo. Ngamalungu abhaptiziweyo kuphela anako ukusondela adle isidlo seNkosi. Esi sisithethe esidala ecaweni, ukususela kumaxesha angaphambili. Abantu abazivayo ukuthi abanabo ubudlelwane obuhle noThixo, okanye abaziwa ngokwenza izono, bathoba isidima segama likaKrestu. Akufunekanga basondele kwisidlo seNkosi (KwabaseKorinte I 11:17-32).

Ngamaxesha amandulo kwakusisithethe ecaweni ukuhlamba iinyawo zabo baza kusondela kwisidlo seNkosi. Njengomzekelo uYesu awenzayo, inkokheli ihlamba iinyawo zabanye (UYohane 13:4-17). Abanye banyula abantu abalishumi elinambini baze bahlambe iinyawo zabo njengoko abafundi bakaKrestu babelishumi elinambini. Ayizizo zonke iinkonzo eziyenzayo le nto yokuhlamba iinyawo kuba ayingomthetho oseBhayibhileni. Abantu mabasazi isizathu sokuhlanjwa iinyawo.

Ukushumayela ngamazwi asixhenxe athethwayo nguKrestu yinxalenye yenkqubo yamazwi asixhenxe:

 Elokuqala: “Bawo, baxolele; kuba abayazi into abayenzayo” (uLuka 23:43).

 Elesibini: “Inene, ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nam eParadesi” (uLuka 23:43).

 Elesithathu: “Mfazi, nanko unyana wakho! Andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko!” (uYohane 19:26-27).

 Elesine: “Eli! Eli! Lama sabhaktani, Thixo wam! Thixo wam! Undishiyeleni na? (uMarko 15:34).

 Elesihlanu: “Ndinxaniwe” (uYohane 19:28).

 Elesithandathu: “Kugqityiwe” (uYohane 19:30).

Elesixhenxe: “Bawo, ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam” (uLuka 23:46).

Kubalulekile ukukhetha abashumayeli abaza kushumayela la mazwi asixhenxe kuselithuba. Badinga ixesha lokuzilungiselela: okokuqala, kufuneka bethandazile bazila ukutya. Kufuneka bephicothe iZibhalo bacebisane ngelizwi umntu aza kushumayela ngalo. Kuyanceda ukufumana iincwadi ezithetha ngala mazwi ukuze abashumayeli bandise ulwazi lwabo kwanemibono yabo.

 NgoMgqibelo

Emveni kokuba uYesu engcwatyiwe ngoLwesihlanu ngokuhlwa, abafundi bakhe babezolile bephumle ngoMgqibelo, isabatha kubo (uLuka 23:56). Kuba amalungu ecawa edibene, amabandla ahlukeneyo asebenzisa eli xesha ukusombulula imicimbi yecawa. Iintlanganiso zamadoda nezamakhosikazi kunye nolutsha zingabanjwa. Intlanganiso zebandla lilonke zingabanjwa ukuze kuthethwe ngezinto ezimalunga nemali yebandla, iingxaki ezikhoyo, izigcwangciso ezitsha nokuba kungantoni na. Nemibandela efana nokungaziphathi kakuhle kwamanye amalungu kungaxoxwa ngako. Eli xesha lingasetyenziswa ekunyuleni inkokheli ezintsha nokuzimilisela.

Kumaxa amaninzi ngobusuku bangoMgqibelo kwenziwa imvuselelo. Ukushumayela, ukufundisa, ukuthandaza, ukucula nokudumisa yinxalenye yale mvuselelo. Ngamanye amaxesha eli xesha lisetyenziselwa ukuqokelela imali zamasebe eziza kufakwa engxoweni kandlu-nkulu wecawa.

NgeCawa

Ngale mini uYesu wavuka ngayo ekufeni abafundi bakhe baqala ngokudibana nokuthetha ngeNkosi yabo ephilayo (uLuka 24:33-35; uYohane 20:19). Ukususela ngelo xesha amakholwa adibana rhoqo ngecawa ukubhiyozela ukuvuka kukaYesu (uYohane 20:26; Izenzo 20:7). Emva kwexesha labaPostile, ukubhiyozela imini yokuvuka kukaKrestu ngecawa yajika yaba yimini ebalulekileyo ngaphezu kosuku langoLwesihlanu kwezinye inkonzo.

Amabandla kufuneka enze isiqinisekiso sokuba ukuvuka kukaKrestu kufumana ingqwalasela efanelekileyo. Kumaxa amaninzi kubakho ingozi yokudinwa kwamalungu ecawa ngenxa yemibhiyozo yeentsuku ezidlulileyo. Loo nto yenza bangakwazi ukububhiyozela ubomi obutsha athe wasinika bona uKrestu. Kufuneka abantu baphumle usuku lwecawa lufike bedlamkile.

Kukho izinto ezininzi ezinokwenziwa ukulwenza ibe lusuku olumnandi olunomtsalane olu suku lwangeCawa.

Amanye amabandla abheka emadlakeni okanye kwindawo ezolileyo balindele ukuphuma kwelanga. Bayathandaza emveni koko babuyele ecaweni becula, beshumayela, bevakalisa ukuvuka kukaKrestu.

Amanye ambatha impahla emnyama impela-veki yonke ze kuthi ngeCawa ekuseni ambathe ezikhanyayo, aphethe iintyatyambo nokutya ukuze abhiyoze.

Ukususela kumaxesha amandulo amanye amabandla ayethanda ukuthi abhaptize amalungu amatsha ngale mini yeCawa yovuko. Oku kuzisa umyalezo wokuthi uYesu uvukile kwaye namakholwa avuswe kunye naye ukungena ebomini obutsha naye (KwabaseRoma 6:3-6).

Amanye athanda ukudla isidlo seNkosi (umthendeleko) ngale mini yeCawa yovuko, ukubhiyozela ubomi obutsha (Izenzo 20:7).

Ngale mini enkonzweni kufanele kubekho ulonwabo, uvuyo nokudumisa. Kodwa nentshumayelo ngokunjalo kufuneka ivakalise intsingiselo yokuvuka kukaKrestu kuthi njengamaKrestu.

Amalungiselelo empela-veki yePasika enziwa kakuhle neendawo zokwamkela iindwendwe ziyalungiswa. Ezi zinto zonke nokutya okulungiswe kakuhle zizukisa uThixo.

Ukuze afumane iintsikelelo zePasika, umKrestu ngamnye kufuneka azilungiselele ngokwakhe. Ukususela kwiminyaka emininzi edlulileyo iinkonzo ezininzi zaziba neentsu ezinga-46 phambi kwePasika apho kushunyayelwa ngembandezelo zikaKrestu. Ukuthandaza nokuzila ukutya kunceda amakholwa ukuzilungiselela kakuhle.

Ngakumbi iinkokheli nabashumayeli kufuneka bezilungiselele kakuhle. Kufuneka bethandaze ngamandla umntu ngamnye. Kodwa mabenjenjalo nalapho bedibene bebonke njengabashumayeli. Abashumayeli kufuneka befumene ukuqeqeshwa ukuze babe nako ukuvakalisa umyalezo kaKrestu ebantwini. Kumaxa amaninzi abashumayeli badla ngokuphinda into abayivileyo okanye into abayicingayo. Kufuneka befunde iBhayibhile nezinye iincwadi ezinokubanceda ekuliqondeni ilizwi likaThixo.

Kukho ingozi yokuthi iPasika ingalixesha elimnandi lokudibana nokwahlulelana nabanye abantu. Obu budlelwane bubalulekile, kodwa kufuneka buthatyathelwe ingqalelo. Kufuneka kubekho isiqinisekiso sokuba bonke abantu bayayiqonda eyona ntsingiselo yeli xesha.

Kufuneka kwenziwe isiqinisekiso sokuba ulutsha lufumana ingqwalasela entle. Lunganayo iprogram yalo esecaleni okanye lufakelelwe kule yebandla. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba bafumana imfundiso efanelekileyo.

Kungosizi ukuvakalisa oku: abanye abashumayeli basebenzisa eli xesha ukuzibonakalisa. Bazama ukuthandwa ngabantu, nokuthi bafumane izihlalo zobunkokheli ngokwenjenjalo. Kumaxa amaninzi indlela abashumayela ngayo, nendlela abazibonakalisa ngayo kubonakalisa ubuyena nokuzigwagwisa ngaphezu kwamazwi abawashumayelayo. Abashumayeli akufunekanga bafihle ukungamazi umoya oyingcwele ngamazwi amnandi phofu engenantsingiselo.

Ngamanye amaxesha abanye abantu badla ngokuziphatha ngendlela engalunganga ngeli xesha. Iinkokheli kufuneka ziqisekise ukuziphatha

Share this post