Isiseko esibalulekileyo (ABC) sokukhula ngokonmoya

Ukholo lomntu luyanda ngokwanda.

Singalufanisa ukholo lomntu neziqhamo emthini. Kuqala urnthi lowo uyadubula. Kananjalo ukholo lomntu luyadubula xa eqala ukubona ulahleko Iwakhe, eqonda ukuba akukho gama limbi ngaphandle kwelikaYesu angasindiswa ngalo. Okwesibini ke intyatyambo siyaveza isiqhamo esinincinci. Ekukhuleni kwesi siqhamo intyatyambo iyafa, iphele. Kwangolu hlobo undim uyafa kuwe, ekukhuleni kokholo Iwakho.

Njengokuba ubomi bakho bulawulwa ngokulawulwa nguMoya oyiNgcwele, ukholo Iwakho luyavutha ngokuvutha, lube nebala elihle nevumba elimnandi njengeziqhamo. Kuyavela ngokuvela iziqhamo zoMoya oyiNgcwele eboniini bakho – uthando,novuyo, noxolo; umonde, ububele. ukulunga,nentembeko; ubulali nokuzeyisa. Kufuneka kucace kuye wonke ubani ukuba ungokaKrestu wena nokokuba uhlala umanyene naye ngokuzinzileyo.

Isiseko esibalulekileyo (ABC) sokukhula ngokomoya

Ukudibana noThixo ngomthandazo xa uwedwa. Uthi uYesu: Ke wena xa uthandazayo, ngena egumbini lakho, uluvale ucango, uthandaze kuYihlo ongabonwayo. Ke uYihlo obona okwenzeka emfihlekweni, wokuvuza. (Matewu 6:6)

Uze ubone imeko nganye njengethuba lokukhula ngokomoya.Kwiingxaki zonke nakuyiphi na imeko ebuhlungu uzubambelele kumaRoma 8:28: Siyazi ukuba kuyo yonke imeko uThixo ubenzela okufungileyo abo bamthandayo, ababizwe ngokwenjongo yakhe.

Thanda iLizwi IikaThixo, uliphonononge. Ukholo kukwazi nokuthembela. NguMoya oyiNgcwele osebenza ukuthernbela phakathi kwakho, kodwa ukwazi kuvela kwiLizwi likaThixo. Okukhona siphononongayo iLizwi kokukhona sithembelayo kuThixo ngokwe-
Ndumiso 119.

Cela inguquko yengqondo kuThixo emthandazweni. Ngengqondo entsha uza kucinga ngokutsha ngabantu, ngezenzo zonke nangamazwi onke aphurna emlonyeni wakho. Musani ke ukuthatha isimilo sabantu beli phakade, kodwa iingqondo zenu maziguquke, zihlaziyeke.
(Roma 12:2)

Thandaza “UBawo wethu osezulwini”.

Xa uthe waphelelelwa lithemba uthandabuza ke, thandaza lo mthandazo. Ngumthandazo ogqibeleleyo kaYesu olungele nayiphi na imeko kwanayiphi na ingxaki: Thandazani ngoko nina nenjenje: Bawo wethu osezulwini, malingcwaliswe igama lakho. Mabufike ubukumkani bakho. makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Ungasingenisi ekulingweni, sihlangule enkohlakalweni. (Mateyu 6:9-13)

Hlala ulithobela iLizwi likaThixo.

Thobela iLizwi lodwa. llizwi likaThixo liyaphila, liyasebenza. Libukhali ngaphezu kwekrele elibazwe macala. Lihlabanisela liye kuthi xhokro embindini, phakathi komzimba nomphefumlo, nasekudibaneni kwamathambo nomongo. (Hebhere 4:12)

Zilumle kwisono ngasinye osiqondayo.

Sithini na ke ngoko? Sihlale sihleli esonweni ukuze ubabalo Iwande? Nakanye! Thina kaloku safa kuso isono. Singathini na ukuba siqhubele phambili sisona? (Roma 6:1-2)

Makabaluleke yena uKrestu, ndinciphe mna!

Yohane 3:30

Thandazela namanye amakholwa.

Thandazela amanye amakholwa aneziphiwo ezingafani nezakho. ILizwi lika Ihixo litsho ukuthi: Sanukuminxa uMoya oyiNgcwele (Tesalonika 5:19) Litsho kwakhona: Umzimba wonke uxhomekeke kuye(UYesu Krestu); ilungu ngalinye limanywe namanye kuye. Ngoko ke le mbumba yamanyama ikhuliswa ngumsebenzi welungu ngalinye, izakhe ngothando. (Efese 4:16)

Nxiba isikrweqe sokholo.

UmKrestu usedabini, kuba uSathana uzama ukufaka intandabuzo kwikholwa ngalinye. Uyasimangalela esithi: “Awubulungelanga ubuKrestu. Jonga ke, usawa njalo.” Nxiba ngokholo isikrweqe esifunda ngaso kwabase. (Efese 6:10-18)

Sela ubisi IweLizwi.

Njengeentsana ezisancancayo kunina, nathi kufuneka sincance njengeentsana nangona sesibadala nje: Ngoko ke yahlukanani nazo zonke ezi zinto; uchuku, inkohliso, ukuzenzisa, nomona, nako konke ukuphixanisa! Njengamakholwa aseziintsana langazelelani ubisi olungangxengwanga; ndixela iLizwi likaThixo eliya kunikhulisa nide nisindiswe. (1 Petros 2:1-2)

Mhlonele uThixo ngentliziyo yakho yonke.

UThixo ululeka abantu abangenzi oku: Aba bantu bandibeka ngomlomo, kanti yona intliziyo ikude lee kum. (Matewu 15:8)

Mgqinele uYesu Krestu kunye nosindiso asindisa ngalo.

Kambe ke niluhlanga olukhethekileyo, ababingeleli besebhotwe, isizwe esinyulu, imilowo yakwaThixo. UThixo unikhethele ukuze nivakalise isidima nesihomo sakhe. Kaloku wanibiza nisebumnyameni, wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo. (1 Petros 2:9)

Kholosa ngegazi leMvana namandla alo.

Wathatha nendebe, wabulela, wabanika, basela kuyo bonke. Wathi ke kubo: Ligazi lam eli elitywina umnqophiso, eliphalazwa ngenxa yabaninzi (Marko 14:23-24). Ngqinela amandla egazi likaYesu Krestu. Ngale ndlela uza koyisa ngokomoya: Bamoyisile ngamandla edini leXhwane nangenyaniso ka Thixo ebebekade beyingqinela, bengoyiki ukububeka esichengeni ubomi babo. (lsiTyhilelo 12:11)

Baleka ugqatso lobukrestu.

Amehlo ethu makathi ntsho kuYesu yedwa. Nani ke balekelani ukuze nifumane imbasa. (1 Korinte 9:24)

Chonga isizathu xa uphelelwa ngamandla akho omoya.

Funda kwabaseKolose 3. Apha kwesi sahluko uza kufumana zonke izono ezinokumphazamisa umntu ukuze angabi nako ukukhula ngokomoya.

Zondelela uxolo nobunyulu.

Hlalani ngoxolo nabo bonke abantu. Yibani nyulu,kuba ngaphandle kobunyulu akukho mntu uya kuyibona iNkosi. Lumkani kungabikho mntu uphulukana nalo ubabalo luka Thixo. Makungakhuli ngcambu yabubi inokuthi ibe yityefu kwabaninzi. (Hebhere 12: 14-15)

Khetha ukuba nyulu.

Ukukhula ngokomoya kuxhomekeke kwisigqibo sokuba nentliziyo ehlambulukileyo nokuzalusa iingcinga nomoya wakho: Mandiphethe ngelithi, mawethu, hlalani nicinga ngezinto eziyinyaniso nezindilekileyo nazo zonke izinto ezilungileyo nezinyulu, zonke ezithandekayo ezinesidima, nangezinto ezintle ngokupheleleyo kwanezincomekayo. Zenzeni zonke izinto enazivayo nezo nazibonela kum, amazwi kwanezenzo. Ke uThixo onika uxolo uya kuba nani. (Filipi 4:8-9)

Hlala ekukhanyeni.

Lahla ke izinto oneentloni ngazo ozenzayo emfihla-kalweni. Nyaniseka phambi koThixo nabantu. Nalu ke udaba endaluva ngoNyana kaThixo, nendinixelela Iona: UThixo ukukukhanya; abukho konke kuye ubumnyama. Xa ke sithi sinobudlelane noThixo, kodwa sibe sihleli ebumnyameni, sithetha ubuxoki, nezenzo zethu azingqinelani nenyaniso. Kodwa ke ukuba sihleli ekukhanyeni njengaye uThixo, siba nobudlelane. Ke Iona igazi lika Yesu uNyana wakhe lisihlambulula kuso sonke isono. (1 Yohane 1:5-7)

Kholosa ngoloyiso lukaYesu Krestu.

Vuma ukuba obu bomi buneengxaki ezininzi, kodwa uze ukholwe ukuba uYesu Krestu, umoyisi unawe ngoMoya wakhe. Unawe nalapho injini yemoto yakho engavumi khona okanye apho kubiwe mhlawumbi amavili emoto yakho. Wathi uYesu Krestu: Ndinixelele ezi zinto ukuze nibe noxolo, kuba nimanyene nam. Ehlabathini niya kubandezeleka; kodwa musani ukuxhalaba, kuba mna ndiloyisile ihlabathi
(Yohane 16:33).

Kholosa ngokuthandwa nguThixo; Thanda abanye ngothando lukaYesu Krestu.

Xabisa abanye, ubomeleze Yeka ukugxeka nokugweba. Buyekeza uthando ngothando olugqithisileyo; ububi uze ububuyekeze ngokwenza okulungileyo. Musani ukubuyekeza ububi ngobubi. Zimiseleni ukwenza okulungilevo phambi kwabantu bonke. Yenzani unako-nako ukuhlalisana ngoxolo nabantu bonke. Zihlobo, musani ukuziphindezela ngokwenu. Impindezelo yiyekeleni ingqumbo kaThixo, njengoko iziBhalo zitshoyo ukuthi:lmpindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi. (Roma 12: 17-19)

Qiniseka ukuba ubeka phambili iindawo eziphambili.

Qiniseka ukuba uxela uPawulos owathi: Kodwa zonke ezo zinto ndandisithi ziyinzuzo, ngoku ndizithatha njengelahleko ngenxa kaKrestu … kuba zonke izinto zigqithwa kude lee yinzuzo yokwazana noYesu Krestu iNkosi yam … Inye into endiyifunayo: kukwazana noKrestu, ndize nam ndiweve ukusebenza kwawo amandla okuvuka kwakhe, ndibe nenxaxheba kwiimbandezelo zakhe … Asikuko nokuba ndithi sendiphumelele, okanye sendigqibelele, nto nje ndihlala ndixhinele phambili, ndizabalazela ukuba kubekho lutho ndiluzuzayo, kuba nam ndazuzwa nguYesu Krestu … nantsi into endiyenzayo: ndithi ndizilibala izinto esezigqithile, nditsazele kwezo zingaphambili, ndixhinele entanjeni, ukuze ndilizuze ibhaso laphezulu, asifunza kulo uThixo ngoYesu Krestu. (Filipi 3: 7-14)

Gcina amazwi ka Yesu Krestu entliziyweni.

Waphendula uYesu wathi kuye: “Lowo undithandayo uyawagcina amazwi am. Wothi uBawo amthande, size siye kuye, sihlale kunye naye.” (Yohane 14:23)

Khumbula ngovuyo okokuba wabhaptizwa ngoMoya oyiNgcwele ngomhla owaguquka ngawo.

Sukuvumela abantu bafake intandabuzo engqondweni yakho malunga noku. Ngokunjalo nathi sonke, nokuba ingamajuda okanye amaGrike, nokuba ingamakhoboka okanye singabakhululekileyo, abhaptizelwa mzimbeni mnye, nguMoya omnye; futhi sasezwa kwaloo Moya mnye (1 Korinte 12:13).

Zinikele ngokupheleleyo phantsi kolawulo lukaMoya oyiNgcwele.

Iziqhamo zoMoya azifunayo Thixo ziyavela xa ndilawulwa ngokupheleleyo ngulo Moya. Nazi ke zona iziqhamo zoMoya: luthando, novuyo, noxolo; umonde, ububele, ukulunga, nentembeko; ubulali nokuzeyisa. (Galati 5:22-23)

Awukwazi kumnqula nokumkhonza uThixo ngasese.

Njengokuba uBawo endithumile mna, nani ndiyanithuma (Yohane 20:21) Andikwazi kumkhonza uThixo ngasese. Ukholo alukhuli emfihlakalweni nje. Ngokuzinikela ngokuphandle ukholo Iwethu luyakhula, yaye ndisasaza iindaba ezimnandi zevangeli ngovuyo.

Phonononga iLizwi lika Thixo xa ufuna ukwahlula phakathi kwenyaniso nobuxoki.

Benze babe ngabakho ngayo inyaniso. Lilizwi lakho inyaniso. (Yoha 17:17)

Zibhandakanye nebandla, nenkonzo eqhutywa edlwini yomntu okanye neqelana lamaKrestu asoloko ehlangana.

Elukholweni sikhula ngokukhawuleza xa sikhula kunye namanye amakholwa. Kaloku ubudlelane bamakholwa bunamacala amabini. Kobu budlelane siva uthando kunye nokungaqondani kakuhle ngamanye amaxesha. Kubo siva uvelwano, inkxaso nempilo kunye nodano futhi. Kodwa ke ngalo lonke ixesha obu budlelane businika ithuba lokukhula ekuthobelaneni; ekuxolelaneni side sifikelele ebudodeni bokholo.

Xhoba ngezikrweqe ezifanele idabi lobuKrestu.

Uzulindele inkcaso nenzame kweli dabi. Ngoko ke xhobani ngezikrweqe zikaThixo, ukuze nibe nako ukuxhathisa xa kunyembelekile, nize nifeze konke nimile ngxishi.
(Efese 6:13)

Yahlukana nento yonke ekunika isazela esisukasukayo.

Ewe kaloku singamdakumbisa uMoya oyiNgcwele ngokungamthobeli nangenkani yethu. Musani ukumdakumbisa uMoya oyiNgcwele kaThixo, kuba uniphawulele umhla wokugqibela wenkululeko.
(Efese 4:30)

Sukuzithemba, uze ungaxhomekeki kwawakho amandla.

Uthi uYesu: Hlalani nimanyene nam, njengokuba nam ndihleli ndimanyene nani. Kaloku isebe alinako ukuvelisa isiqhamo ngokwalo lingahlalanga limanyene nomdiliya. Ngokukwanjalo ke nani aninakuvelisa siqhamo ningahlalanga nimanyene nam. Ndim umdiliya; nina ningamasebe. Ohlala emanyene nam, ndibe mna ndihleli ndimanyene naye, uya kuvelisa iziqhamo ezininzi. Kaloku aninakwenza nento le nahlukene nam. (Yohane 15:4-5)

Mcele uThixo ukuze akuzalise ngoMoya wakhe.

UYesu uthi: Kuba wonke umntu ocelayo uvazuza, nalowo ufunayo uyafumana, nalowo unkqonkqozayo wovulelwa. Ngubani na kuni onukuthi enonyana ocela intlanzi, asuke amnike inyoka, okanye athi, ecela iqanda, asuke amnike nomadudwane? Ukuba ngoko nina, nikhohlakele nje, niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungifeyo, wobeka phi yena uYihlo osezulwini ukugqithisela ukubapha uMoya oyiNgcwele abo bamcelayo (Luka 11:1 0-13). Wabhala uBilly Graham esithi: “One baptism many fillings” Kuthetha ukuthi Sabhaptizwa kwakanye ngoMoya oyiNgcwele ngomhla wenguquko yethu, kodwa masicele uThixo ukuba ahlale esizalisa ngalo Moya wakhe, ukuze sihlale siphuphuma nguMoya.

Buza kwimeko nganye: uYesu wayeza kuthini na kwimeko enje?

Umntu uyakhula ngokomoya xa esoloko ebuza ukuba uYesu wayeza kuziphatha njani na kule meko akuyo ngoku? Kule meko ukuyo uYesu ulindele ukuba uziphathe njani na? Ulindele ntoni na kuwe njengokuba umgumfanekiso wakhe?

Mchase uSathana.

USathana usoloko etsala iingqondo zethu khon’ukuze sithandabuzele uxolelo Iwezono nothando lukaThixo kubantwana bakhe. Uyagxininisa njalo iziphako zethu, ahlale esikhumbuza ngeentsilelo zethu. Ngenxa yoko ke sisusa amehlo ethu kuYesu sijonge kuphela iintsilelo nokungaphumeleli kwethu. Lidabi elikhulu eli. KwisiTyhilelo 12:10 sifunda ukuba uSathana woyiswa ngoloyiso olugqibeleleyo: Kaloku umtyholi lo wayesoloko ewamangalela ubusuku nemini amawethu phambi kukaThixo wethu ukhutshelwe ngaphandle ezulwini. Kungoko kufuneka silithobele iLizwi likaThixo xa lisithi: Hlalani nithe qwa, nilumke! Kaloku ummangaleli wenu umtyholi ugquma njengengonyama. Uyajikeleza uzingela umntu angamqwengayo. Yimani ningahexi elukholweni,nimchase. Khumbulani ukuba namanye amakholwa athubeleza kwiimbandezelo ezikwanjalo apha emhlabeni. (1 Petros 5:8-9)

Yiba likholwa elihlala lilindele ukubuya kweNkosi.

Kakade ukuba umninimzi ebesazi ukuba isela lofika nini na ebusuku, nge-egadile, waza akavuma ukuba kuqhekezwe endlwini yakhe. Nani ke ngoko hlalani nizilungiselele, kuba uNyana woLuntu wofika ngexesha eningalilindelanga. (Matewu 24: 43-44)

Gcina uvuyo olunikwe nguYesu hleze lungabiwa nto nabani.

Uya kubona okokuba ukukhula ngokomoya kuhambisana novuyo? Thandaza kuThixo, ucele intliziyo enyulu nezele luvuyo kuye. Ezi zinto ndizithethe kuni ukuze nibe novuyo enilunikwe ndim, luze uvuyo Iwenu lugqibelele.
(Yohane 15:11)

UMoya oyiNgcwele uyasinceda. Siza kukhula ngokoMoya!

Share this post