Isidlo Esingcwele

Etafuleni neNkosi yethu

Isidlo seNkosi sikhethekile. Lena inkonzo ebaluleke emabandleni amaningi; emabandleni amancane, le nkonzo kuba yiyo kuphela lapho ibandla likhonza ngokuhlanganyela kanye nomfundisi. Yilesi sizathu esenza amalungu amabandla adele konke ukuze athamele le nkonzo. Amalungu ayaye azilungiselele, agqoke abukeke ngokuzimisela, abeke nemali engxenye yokwenza umnikelo wokubonga.

Imibono eyahlukene nokuqaphela okwehlukene

Isidlo esingcwele siqondwa ngokwahlukahlukene futhi senziwa ngokwahlukahlukene. Amanye amabandla asenza njalo ngamasonto kanti amanye awasenzi njalo. Kwamanye amabandla lena inkonzo ejulile okuyaye kwenziwe ngayo izifundo ezithile nokulandela inqubomgomo yebandla; kanti kwamanye amabandla lena inkonzo eholwa umoya wokwesasa kuvame umculo nokugida okwahlukahlukene.

Ukuhlaluka nokubaluleka okunikezwa isinkwa newayini nakho kuyehlukana ngokwamabandla. Inkolelo yebandla lamaRoma ukuthi isinkwa newayini kuphenduka umzimba negazi likaKrestu, umnikelo wasonqamlezweni uyaphindaphindeka. Emabandleni azimele enkolo yase-Afrika inkolelo ngalokhu ithi isinkwa namanzi kusebenza njengekhambi eliletha impilo, intuthuko kanye nenhlalonhle.

Amabandla aphinde asebenzise izimpawu ezahlukahlukene. Iwayini kanye nesinkwa yizona ezijwayelekile. Amanye amabandla ancamela isiphuzo sezithelo zamagilebhisi noma esinye isiphuzo sezithelo. Kukhona namabandla asebenzisa ukudla kwansukuzonke, izibonelo: iqebelengwana lempuphu kakolweni, izambane noma ubhanana kanye namanzi noma uju. UJesu ngesikhathi eqala le nkonzo wasebenzisa isinkwa newayini okuyizinto zalapha ezweni. Lezi zimpawu azikho semqoka zona ngokwazo kodwa kumele ekusebenzeni kwazo kugqame ngokusobala umyalezo womzimba negazi likaJesu.

Amabandla aqinisekisa ngokuphelele ukuthi lowo owenza Isidlo Esingcwele unesigqi nesithunzi esifanekile sale nkonzo. Kwesinye isikhathi, umPristi kuphela onelungelo lokwaba iwayini ebandleni. Kwamanye amabandla ukwabelana ngamasakramente kuyigunya elinikezwe umfundisi kuphela, ngakho-ke nguye onaleli lungelo ebandleni. Kodwa-ke sekuyenzeka ngokuvamile ukuthi emindenini ekholwayo inhloko yomndeni, okungumnumzane wekhaya, abelane ngesidlo esingcwele emndenini wakhe.

Kunezindlela ezahlukene zokulungiselela Isidlo. Amabandla amaningi aba nenkonzo yokulungiselela ngesonto elandulela lelo lesidlo. Lokhu kwenzelwa ukuthi amalungu afundiseke ngokubaluleka kwale nkonzo bese egqugquzelwa ukuba azihlolisise ngaphambi kokuba ifike. Amalungu ebandla lamaZayoni aye alindeleke ukuba azithobe phambi kukaNkulunkulu, lokhu kwenziwa ngokukhuleka nokuzila ukudla, bavume izono zabo kumholi ongumbhishobhi webandla noma phambi kwebandla. Ngenxa yale migomo, amanye amalungu ayaye angazimbandakanyi nale nkonzo ngoba ezibona engafanelekile futhi engcolile.

Okudabukisayo nje ukuthi amanye amabandla aseyenze le nkonzo yaba nemithetho kakhulu kunokufanelekile. Babuka ukuthi le nkonzo ingeyabantu abamsulwa, abangenasono ngaleyo ndlela Isidlo sisetshenziselwa ukujezisa amalungu ebandla. Uma ilungu kukhona elikwenzile okungamukelekile ebandleni noma lingawenzanga umnikelo wokweshumi, lelo lungu alivunyelwa ukwamukela Isidlo Esingcwele.

Le mibono ehlukahlukene emabandleni mayelana nesidlo ayimihle ngoba iholela ekwahlukaneni phakathi kwamabandla kanye nokubhekana ngeziqu zamehlo- okuyizinto ayengazihlosile ngesidlo esiNgcwele!

Ibhayibheli lifundisani ngeSidlo Esingcwele?

Amavangeli amathathu okuqala asitshela ngokumiswa kweSidlo Esingcwele (Mathewu 26:17-30, Marku 14:12-26 kanye noLuka 22:7-23). Ngobusuku uJesu akhashelwa ngabo enikelwa ukufa onqamlezweni, wamisa Isidlo Esingcwele. Wayala abafundi ukuba baqhubeke nokwenza le nkonzo. Uma ufunda iVangeli ngokukaJohane (6:25-59) kuvela kucace uJesu ehlephula isinkwa ngokugcizelela ukuthi uJesu uqobo lwakhe uyi “sinkwa sokuphila”. Evangelini ngokukaLuka 24: 13-35 sivezelwa ukuthi avuleka kanjani amehlo abafundi ababeya e-Emawuse ngenkathi uJesu esehlephula isinkwa enabo emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo.

Encwadini yeZenzo Zabaphostoli sifunda ngebandla lokuqala elalihlangana njalo emizini yamalungu emva kokuthululwa kukaMoya Ongcwele, labelana ngokuhlephula isinkwa (Izenzo 2:42). Nakwezinye izikhathi siyafunda ngokuhleshulwa kwesinkwa (Izenzo 20:7 kanye no 27:42). Emabandleni okuqala inkonzo yeSidlo Esingcwele, okuyinkonzo eyayibaluleke kakhulu masonto onke, yayibizwa “ngokuhlephula isinkwa” noma “ukuhlanganyela”. Le nkonzo yayiba inkonzo yokuhlanganyela isidlo futhi amakholwa ayehlanganyela kuleli tafula ayelalela ukufundwa kwemibhalo kanye nokufundiswa ngemibhalo bese ekhuleka ndawonye. Lesi sidlo sasiphela lapho kwenziwa umfuziselo kaJesu enza Isidlo Esingcwele. Lokhu kwakwenzelwa ukukhumbula ukufa nokuvuka kukaJesu. Indumiso nokubonga kwakuyinxenye ebalulekile yokukhonza kule nkonzo. Ngokuqhubeka kwesikhathi isidlo ngokuphelele sigcine ngokushabalala kwase kuqhakambiswa ukuhlephula isinkwa nokuphuza iwayini.

Incazelo ejulile ngokumiswa kweSidlo Esingcwele inikezwa umphostoli uPawuli encwadini ayibhalela ibandla laseKorinte. INkosi uJesu uqobo lwakhe wamisa ukusetshenziswa kwesinkwa newayini. Lo myalezo ucacisiwe encwadini 1Korinte 11:23-26: “Ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho, nenganinika khona, ukuthi: INkosi uJesu , ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wathi: “Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina; lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule.” Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa, wathi: “Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami; lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule.” Ngokuba njalo, nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike”. Uma sidla iSidlo seNkosi sithakasela ukuhlanganyela noKristu (1Korinte 10:16) ovukile silindele ngokulangazelela ukuhlanganiswa naYe ngokuphelele uma sekufika umbuso wakhe ngokuphelele emhlabeni. Le nkonzo iphinde ikhombise ukuthakasela kwethu ukuhlanganyela ndawonye omunye nomunye- ngoKristu sihlanganisiwe emzimbeni owodwa. Encwadini 1 Korinte 14:16 kugxilwe enkonzweni yokubonga (Isakramente), kunikwa uNkulunkulu udumo ngesipho sokukhululwa ngoJesu Kristu.

Ukuphi umsuka weSidlo Esingcwele?

Umsuka weSidlo Esingcwele uqala emlandweni wesizwe sakwa-Israyeli ngenkathi abakwaIsrayeli beyizigqila eGibhithe. Ngesizathu sokuthi uFaro wayenqaba ukukhulula abantwana bakwa-Israyeli, uNkulunkulu wehlisela iGibhithe ngezinhlupho ezahlukene. Ngobusuku benhlupho yokugcina, inkosana yalowo nalowo muzi waseGibhithe yafa. Kodwa, njengokomyalelo kaNkulunkulu, abakwa-Israyeli benza umhlatshelo wemvu base begcoba igazi layo ezinhlakeni zomnyango walowo nalowo muzi wabakwa-Israyeli. Ngenxa yalelo gazi ingelosi yokufa yazidlula izindlu zabakwa-Israyeli. Lo mkhosi waziwa njenge”Phasika”. Abakwa-Israyeli baqhubeka nokugubha umkhosi wePhasika ukukhumbula ubusuku abasinda ngalo ekufeni kanye nokukhululwa kwabo ebugqilini baseGibhithe. Lowo mkhosi wandulela ukufa kukaJesu Krestu, okwathi ngegazi lakhe abantu bonke bathola ukukhululwa kanye nempilo.

Kuchazani ukuthi Isidlo siyisakramente elingcwele?

Usuku lwangeSonto u-25 kuya ku-28 lweKhathekhizimu laseHeidelberg lichaza ukuthi uKrestu wamisa amasakramente amabili kuphela: “umbhabhathizo ongcwele” kanye “nesidlo esingcwele”.

Amasakramente ayizibonakaliso neziqinisekiso ezimiswe uNkulunkulu ngokwakhe. Ngalezi zibonakaliso uMoya Ongcwele uyasisiza sikholwe futhi siqonde kahle ivangeli. Kodwa-ke ngaphezu kokuba izibonakaliso-nje, lezi iziqinisekiso ezisinika isiqiniseko sokuthi siyazimbandakanya emsebenzini kaKristu wokukhulula abantu. La masakramente awagxilile nje kwesikwenzayo thina noma iminikelo esiyenzela iNkosi, kodwa agxile ngokuphelele kulokho iNkosi eyasenzela khona – izinikela ngenxa yethu.

Yini esiyigubhayo ngeSidlo?

Uma senza Isidlo Esingcwele sigubha isivumelwano phakathi kukaKristu nebandla lakhe, ngaso sonke isikhathi uma sizimbandakanya esidlweni lesi sivumelwano siyavuseleleka.

Isidlo Esingcwele isidlo sesikhumbuzo. Ngenkathi iNkosi imisa Isidlo yathi: “ Yenzani lokhu ukuba ningikhumbule” (Luka 22:19). Ukubona indlela esihleshulwa ngaso isinkwa nendlela okuthelwa ngalo iwayini esitsheni kusikhumbuzisa umnikelo kaKristu esiphambanweni, nendlela umzimba wakhe owalinyazwa ngayo kwaphalala igazi lakhe. Sikhumbula ukujula kokuhlupheka kwakhe- ehluphekela thina!

Isidlo Esingcwele siyisigxivizo, isiqinisekiso. Yingakho uJesu ethi: “Lokhu kungumzimba wami” nokuthi ” Lokhu kuyigazi lami” (Mathewu 26:25,28). Ngokokuqiniseka kwethu ekuboneni isinkwa sihleshulwa phambi kwethu newayini lithelwa, njengoba siqinisekile ekuzweni ngokuthinta, ukuhogela, nokunambitha isinkwa newayini- ngokweqiniso lemizwa yethu esibaluliwe- lokhu kusinika isiqinisekiso sokuhlanganyela ekufeni nasekuvukeni kukaKrestu. Lesi siqinisekiso simile ngokungananazi; kwenza sengathi sazithwalela thina isijeziso ngokwezono zethu! Lolu lwazi aluncikile emizweni yethu nasekukholweni kwethu: uNkulunkulu uqobo usinika lesi siqinisekiso.

Isidlo Esingcwele siwukugubha ukuhlanganyela kwethu noKrestu ophilayo kanye nomunye nomunye. Isidlo siselekelela ukuba sihlale sinobudlelwano noKrestu. Ngenxa kaMoya Ongcwele uKristu ophilayo ukanye nathi. Ngaphezu kwalokho, ngenxa kaMoya, yize sahlukahlukene, sihlanganisiwe othandweni njengamalungu omzimba owodwa kaKrestu (1Korinte 10:17).

Isidlo Esingcwele simemezela esikulindele okuzayo. Ngenxa yeSidlo siyaqinisekiseka ngobukhona beNkosi evukileyo ezimpilweni zethu. Yize kunjalo, ibandla lilindele ngokulangazelela ukubuya kwesibili kukaKristu. Isidlo siqinisekisa leli themba. Siyazi ngokungananazi ukuthi mhla ebuya uyokwenza konke, izulu nomhlaba kanye nathi, kube kusha futhi kuphelele – uNkulunkulu uyakuba”yikho konke kukho konke” (1Korinte 15:28). Ngokugubha Isidlo Esingcwele, ibandla njengomlobokazi kaKristu lilindele idili lomshado kanye neWundlu lapho, njengokusho kwebhayibheli i Good News, siyophuza ngokunqoba “iwayini elisha” kanye noKristu embusweni kaYise (Mathewu 26:29).

Isidlo Esingcwele siyidili lokuthokoza. Yize izimpawu zikhomba ukuhlupheka nokufa kukaJesu Kristu, ukunikela ngomzimba wakhe nokuphalala kwegazi lakhe, Isidlo asiwona umgubho onosizi. Leli idili lentokozo! Idili lapho iNkosi yabelana ngesithelo sokuhlupheka, ukufa nokuvuka kwayo eyakwenzela thina – ngokungenamibandela, ngomusa nesihawu sakhe kuphela. Ngaphezu kwalokhu, simelwe ukusamukela lesi sipho bese sabelana ngaso nabanye abantu. Isidlo siwumuzwa wedili lasezulwini elizayo!

Ngakho-ke Isidlo Esingcwele siyidili lokubonga. UMoya ongcwele uyasiqinisekisa ngezimpawu zesinkwa newayini isiqiniseko sokusindiswa kwethu kuKristu. Sigubha Isidlo ngokubonga okusuka ekujuleni kwenhliziyo, futhi asikwazi ukwenza ngenye indlela ngaphandle kokubonga izinsuku zonke zokuphila kwethu.

 Ubani ofanelekile ukwamukela Isidlo Esingcwele?
Kufanele sisondele kanjani tafuleni?

Usuku lweSonto lwama-30 kwiKhathekizimu laseHeidelberg lisifundisa ukuthi ubani okufanele asondele etafuleni leSidlo: ilabo abazaziyo ukuthi bayizoni futhi abaphendukayo bese bekholwa ukuthi uJesu ubaxolele izono zabo, ngamanye amazwi, abantu abamukela ukukhululwa kuKristu ngokubonga nangenjabulo.

Incwadi 1Korinte 11:17-34 kanye ne 2Korinte 13:5 zisifundisa ukuthi umuntu nomuntu akazihlole inhliziyo yakhe ngaphambi kokuhlanganyela Esidlweni Esingcwele. Lolu hlelo lokuzihlola lunezinhla ezintathu:

Kumele ngisibone isono sami, ngiphenduke kuso bese ngizithoba phambi kukaNkulunkulu.

Kumele ngibambelele ekukholweni nasethembeni lokuthi izono zami zonke zixolelwe ngenxa kaJesu.

Kumele ngizimisele ukulandela nokuthanda uJesu impilo yami yonke ngigcwele ukubonga; usuku nosuku kube usuku lokubonga ukusindiswa nguye.

Isidlo Esingcwele siyindlela yethu yokuqala yonke into usuku nosuku!

Isidlo Esingcwele sinomnotho nencazelo ejulile kumaKristu; kufanele sigubhe le nkonzo izikhathi ngezikhathi ngokuzinikela okukhulu. Le nkonzo iwumongo wokukhonza kwethu; yilapho sihlangana khona noJesu Kristu okunguye sikhombisa izimpawu zokukhululwa. Kule nkonzo sihlanganyela naye njengamakholwa angamaKristu, lapha imiphefumulo yethu iyondleka ithole nentokomalo. Siphuma enkonzweni yeSidlo nomyalelo wokuya ezweni siyokwabelana nabanye ngezimpawu zomusa kaNkulunkulu ngendlela esikhuluma ngayo kanye nangendlela esenza ngayo. Isidlo Esingcwele idili lokugubha ngenjabulo. Lokhu kungenxa yokuthi Isidlo seNkosi samiswa yiyo uqobo!

Share this post