Lord Jesus

INkosi uJesu iyabuya futhi

INkosi uJesu izobuya, kulokhu isizokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Ukuza kwesibili kuwukuphela kwezikhathi ezintathu. Isikhathi sokuqala sisukela ekudalweni komhlaba kuze kube ukuzalwa kukaJesu Kristu, lesi sikhathi sibizwa ngesikhathi sikaNkulunkulu uBaba. Emva kwalesi kulandela isikhathi esisukela ekuzalweni kukaJesu kuze kube sekuthululweni kukaMoya Ongcwele ngePhentekhoste bese lesi sikhathi sibizwa ngesikhathi sikaNkulunkulu iNdodana. Isikhathi sesithathu siqala kwiPhentekhoste siyophela ngokuza kwesibili. Lesi-ke sibizwa ngesikhathi sikaNkulunkulu uMoya Ongcwele. Kuzona zontathu lezi zinkathi uButhathu Obungcwele busemsebenzini, kodwa enkathini ngayinye kugqama kakhulu isiqu esisodwa sikaNkulunkulu oZiqu zintathu.

Izinsuku zokugcina

Ngabe siphila ezikhathini zokugcina? Yebo, inkathi yesibili (inkathi yeNdodana) nenkathi yesithathu (inkathi kaMoya Ongcwele) ngokuhlanganyela zibizwa ngokuthi izikhathi eziphakathi kwezikhathi, lokhu kungenxa yokuthi zimi phakathi kokuza kokuqala nokwesibili. Thina siphila ngalesi sikhathi. IBhayibheli ezindaweni eziningi libiza lesi sikhathi ngokuthi izinsuku zokugcina. Ngenkathi kuthululwa uMoya Ongcwele ngokusa kwePhentekhoste, uMphostoli uPetru wasukuma wama phambi kwezinkulungwane zabantu ababemangele, egcwele uMoya Ongcwele wathi kubo: Okwenzekayo lapha kwabikezelwa nguNkulunkulu emakhulwini eminyaka edlule ngezwi loMphrofethi uJoweli. Ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu uyakuthulula uMoya wakhe kubantu (Izenzo 2:16-21; Joweli 2:28-32). Umbhali wencwadi yamaHebheru naye uthi: UNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi, ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngeNdodana yakhe”.

Kuyacaca-ke ukuthi, noma kungathatha isikhathi esingakanani kodwa lokhu kuzokwenzeka, ngoba sekuyizo izikhathi zokugcina. Cishe eminyakeni ethi ayibe izinkulungwane ezimbili ezedlule uMphostoli uPetru wayesebenza phakathi kwabantu ababehlekisa ngokubuya kwesibili bethi: Yonke into isenzeka njengoba yayenzeka kusukela ekudalweni komhlaba. UPetru wathi, qha, iNkosi ayikulibazisi ukubuya kwayo, kodwa kwenzeka okuphambene kunalokho. UNkulunkulu uyasibekezelela (ngisho nalabo abahlekisayo!), ngenxa yokuthi akafisi kube khona noyedwa ozobhujiswa, kepha ukuba bonke baphenduke (2Petru 3:3-9). Ukubukeka sa”kuhamba kancane” kokuza kwesibili kukhombisa uthando lobunkulunkulu. Isineke sobunkulunkulu esenza afise ukunika bonke abantu ithuba lensindiso (2 Petru 3:15).

Okungalindelekile

Yebo, iNkosi iyofika kungalindelekile! Ukufika kweNdodana yomuntu kuyofika kusheshe njengombani, kusho uJesu. Akekho owaziyo ukuthi iyakufika nini. Nezingelosi ezulwini azazi. Nayo iNdodana uqobo ayazi. UBaba kuphela owaziyo ukuthi kuyakuba nini (Mathewu 24: 27, 36). Yingakho iNkosi uJesu isexwayisa ngemifanekiso, njengalowo wezintombi eziyishumi, ukuze sihlale silungile ngoba asisazi isikhathi sokuza kwesibili (Mathewu 25: 1-13).
UMpostoli uPawulu watshela ibandla laseThesalonika ukuthi bayazi yini ukuthi iNkosi iyakufika noma nini, njengesela ebusuku (1 Thesalonika :2). Ngenxa yalokhu, ngeshwa abanye bazenzela isinqumo sokuthi iNkosi seyibuyile ngakho-ke abasazozimisela ngalutho. Yingakho uPawulu abhala incwadi yesibili exwayisa ngale nkolelo. Ukuza kwesibili okungalindelekile akuchazi ukuthi lokhu kuseduze (2 Thesalonika 2:2). Kufanele sisebenze kusekuhle silandela isibonelo sikaPawulu nalabo ayesebenzisana nabo. Akekho okumele avilaphe noma agxambukele ezindabeni zabanye njengokujwayelekile. Lowo ongafuni ukusebenza akumele adle (2 Thesalonika 3:6-12). Kumele siqhubeke sisebenze bese silinda ukuza kweNkosi ngoba asazi ukuthi lokhu kuyoba nini.

Indawo yokulinda

Bayaphi abantu asebafa kanye nalabo abazofa ngaphambi kokubuya kweNkosi? Le ndawo ivamise ukubizwa ngokuthi umkhathi wabafileyo (eBhayibhelini lesiHebheru kuthiwa sjeol bese kwelesiGriki kuthiwa hades- ihayidesi). Lena indawo yokufa, isitha sokugcina sikaNkulunkulu, kanti lesi sitha sesinqotshiwe ngokufa nokuvuka kukaJesu (1 Korinte 15: 26; Isambulo 1; 17-18). Umzimba wemvelo ubuyela othulini noma emlotheni. Kwenzekani-ke ngomphefumulo? IBhayibheli lisinika ulwazi oluncane mayelana nalokhu. Angeke sikwazi ukusebenzisa, isibonelo, umfanekiso wesicebi noLazaru ukuzakhela umqondo ngalokhu (Luka 16: 19-31). Emifanekisweni kugqama kuphela umqondo wendaba okungukuthi kulo mfanekiso kugqame indaba yokuba abacebile babonelele abahlwempu abaphila phakathi kwabo. Mhlawumbe singawenza umqondo wokuthi kulo mfanekiso sikhonjiswa ukuthi labo abafe ngaphambi kokubuya kweNkosi banakho ukuzwa ukuthi yini ebalindele emva kosuku lokwahlulela.
Incazelo ecacile ngalokho okulindele abakholwayo emva kokufa ukuthi: bayoba kanye noKrestu. UJesu uqinisekisa esinye sezelelesi ayephanyekwe kanye naso onqamlezweni ukuthi uzoba naso epharadesi ngalolo suku (Luka 23:43). UPawulu, ngakolunye uhlangothi, ubhala uthi ulangazelela ukuhlanganiswa kanye noKrestu (Filipi 1:23).

Ukubuya kwesibili

AmaKristu awafinyeleli esivumelelwaneni mayelana nokubuya kweNkosi. Abanye bakholelwa ukuthi uzobuya masinyane azolanda labo abamlindele ngokweqiniso. Labo abayosala bayoba nesikhathi sohlupho olukhulu. Kuyothi-ke emva kwesikhathi iNkosi iyobuye ibonakale kube nokukhala okukhulu kwecilongo lapho yonke into iyokwenziwa ibeyintsha. Lo mbono uveza ukubuya kweNkosi kwenzeka izigaba ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, iThestamente Elisha likhuluma ngokubuya okukodwa kuphela. IZwi lisifundisani kahle hle ngalokhu?
Ukuza kwesibili kuyohambisana noshintsho olukhulu emazulwini (Mathewu 24: 29).
INkosi iyakubuya iza ngamafu, inamandla kanye nenkazimulo enkulu, ngokushesha njengesela ebusuku noma njengombani, bese kuthi ngezwi lengelosi enkulu nangecilongo izwakalise ukuza kwayo ( Mathewu 24: 27, 30; 1 Thesalonika 5:2 ; 1 Thesalonika 4:16).
Bonke abantu bayakumbona, ngisho nalabo abambulala, futhi zonke izizwe nabantu bayakulila ngaye ( Isambulo 1: 7; Mathewu 24:30).
Uyakuthumela izingelosi zakhe ngenhlokomo yecilongo ukubiza abantwana bakhe emhlabeni wonke (Mathewu 24:31). Labo abafe bekuKristu bayovuka kuqala bese bethathwa kanye nalabo abaphila kuKristu bamhlangabeze emafwini babe naye njalo (1 Thesalonika 4: 16-17).

Impilo yaphakade

NgokweBhayibheli, impilo yaphakade , okuchaza impilo emva kokubuya kweNkosi, iqukethe izulu kanye nesihogo.

Izulu

Encwadini 1 Korinte 2:9 sifunda ukuthi, “Lokho iso elingakubonanga, nendlebe engakuzwanga, okungavelanga enhliziyweni yamuntu, uNkulunkulu akulungisela abamthandayo”. Le ncasiso yobuhle bezulu isebenzise izinto ezahlukene zasemhlabeni ukucacisa. Amagama alabo abathembekile abhaliwe ezulwini bese kuthi igama likaNkulunkulu libhalwe emabunzini abo (Luka 10:20; Isambulo 22:4). Ezulwini-ke abalungileyo bayobe sebekhazimula njengelanga (Mathewu 13:43). Ngenxa yobuhle obummangalisayo bemizimba eguquliwe yasezulwini (1 Korinte 15: 35-58) laba bayakubona uNkulunkulu njengoba enjalo ngenxa kaJesu Kristu (Mathewu 5:8; Johane 17:24; 1 KaJohane 3:2; Isambulo 22:4). Izinceku zakhe ziyakumkhonza, ziyakwamukeliswa ifa bese zibusa phakade (Isambulo 22:3,5; Mathewu 25:34). Ngokuhlanganyela noKrestu, bayakushiyelana idili embusweni kaNkulunkulu (Mathewu 26:29).
UJohane uchaza impilo yaphakade njengezulu elisha kanye nomhlaba omusha oneJerusalema elisha kanye nensimu enhle eyehla ezulwini (Isambulo 21:1-22:5). Lapha kukhona umfula onamanzi okuphila kanye nomuthi wokuphila othela unyaka wonke futhi omaqabunga awo ayokwelapha izizwe (Isambulo 22:1-2). Akusayikubakhona ukoma, inkathazo, usizi, ukugula, izingozi, ukufa noma ukuqalekiswa. UNkulunkulu kanye neWundlu bangukukhanya okuxosha bonke ubumnyama. Lapha uNkulunkulu uhlala nabantu bakhe besivumelwano abavela kuzo zonke izizwe (Isambulo 21:3). Lokhu kungukugcwaliseka kwesivumelwano sikaNkulunkulu no-Abrahama (Galathiya 3:8). Kulo mhlaba ozayo uNkulunkulu uyobe “eyikho konke kukho konke” (1 Korinte 15:28). Leli ikhaya labalungileyo (2 Petru 3:13), lapho uNkulunkulu ethi: “Ngenza konke kube kusha!” (Isambulo 21:5).

Ukulahlwa

UMprofethi uDanyeli ubiza ukulahlwa noma isihogo ngendawo yehlazo nokunengwa kwaphakade (Daniyeli 12:2). IThestamente Elisha lichaza isihogo ngezindlela ezahlukene. Lena indawo yokujeziswa okungunaphakade (Mathewu 25:46) akunakuphumula, ubusuku nemini abukho (Isambulo 14: 11). Lena indawo yobumnyama, lapho kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo (Mathewu 25:30). Kunomlilo ongunaphakade olungiselwe usathane nezingelosi zakhe( Mathewu 25:41) lapho impethu yakhona ingafi nomlilo ungacimi (Marku 9:48). Le ncazelo yokugcina iwumfuziselo wendawo yemfucuza eyayingaphandle kweJerusalema ngesikhathi sabaphostoli lapho kwakunesibabuli somlilo nezimpethu ezazidla izidumbu ezibolayo. UPawuli unikeza le ncazelo egqamile ngesihogo: lapha kutholakala ukujeziswa okubhubhisayo ingunaphakade kanye nokuxoshwa ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye nasemandleni ombuso wakhe (2 Thesalonika 1:9).
Ngenxa yomusa wakhe uNkulunkulu akabaluli izinga lesijeziso kulaba ababazi nababengazi (Luka 12:42-48), noma ngokuthi kwenziweni noma okuhle noma okubi (2 Korinte 5:10).

Izimpawu zokuza kwesibili

IBhayibheli lisinika uhla lwezimpawu ezahlukene ezikhomba ukuza kwesibili. UJesu ubika izimpawu ezifana nezimpi, amahemehemu ezimpi, indlala, ukuzamazama komhlaba (Mathewu 24;6-7) nolo lonke uhlobo lwesifo (Luka 21:11). Ngisho ukubhidlizwa kwethempeli eJerusalema ngonyaka wa-70 AD kubonakala njengezinye zalezi zimpawu zokuza kwesibili. Ngaleso sikhathi abaJuda abaningi benza njengalokhu uJesu ebayala kuMathewu 24:16-18 babaleka eJerusalema naseJudiya. Ukuchithwa kweJerusalema kuncikene kakhulu nokubuya kwesibili kule ncwadi ngendlela yokuthi kunzima ukukwehlukanisa okunye kokunye. Ngale ndlela izehlo zokubuya kukaJesu okokuqala ziwumfuziselo wokubuya kwesibili.

Okrestu bamanga nabaphrofethi bamanga

UMphostoli uPawuli uxwayisa abaseThesalonika mayelana nesilingo sabaphikikrestu ngaphansi kwamandla kasathane (2 Thesalonika 2:7-12). Umbhali weSambulo ubona abaphikikrestu kweminye yemibono yakhe engumfanekiso wesilo siphuma olwandle (Isambulo 13:1-10). UMphostoli uJohane usikhombisa ukuthi base bekhona bebaningi abaphikikrestu ngesikhathi sakhe (1 KaJohane 2: 18-22, 4: 2-3). Lokhu kuyiqiniso ngisho nasemlandweni. Singabuka ababusi ababengondlovu kayiphikiswa njengo Stalin waseRashiya, Hitler waseJalimane, Mao Zedong wase Shayina, Kim II waseNyakatho Korea kanye no Idi Amin wase-Uganda. Lokhu kungafaniswa nabaprofethi bamanga abafundise abantu amanga ngoJesu. Ngenkathi umbhali wamaHebheru ebona isilo siphuma emhlabeni siphoqa abantu ukuba bakhonze abaphikikrestu (Isambulo 13:11-17), uMphostoli uJohane ubheka ukuthi baningi abaprofethi bamanga abeze emhlabeni( 1 KaJohane 4:1). Ngisho uJesu uqobo lwakhe uxwayisile okrestu bamanga nabaphrofethi bamanga (Mathewu 24:4-5, Mathewu 24: 23-24).

Ukuhlushwa njengophawu

Noma yikuphi ukuhlushwa kwamaKrestu kuwuphawu lokubuya kwesibili. UJesu uthi uma lezi zinsuku zingafinyezwanga, bekungesindiswe muntu (Mathewu 24:21-22). Kodwa-ke iNkosi ithi ukuza kwesibili kuyofana njengasesikhathini sikaNowa, ngaphambi kukazamcolo: abantu babedla, bephuza, beganana kwaze kwafika isikhathi senhlekelele (Mathewu 24:38-39). Loku kusinika umqondo namanje wabantu abaphila bengayikhathalele iNkosi, beqhubeka-nje nezenzo zabo zemihla yonke kungekho ukulindela ukubuya kweNkosi.

Ukuhamba kwevangeli njengophawu.

Uphawu olubalulekile lokubuya kwesibili ukushunyayelwa kwevangeli emhlabeni wonke, ezizweni zonke, ngaphambi kokufika kokuphela (Mathewu 24:14). Wonke umuntu okholwayo kufanele akuthokozele ukuba yingxenye yalolu phawu lokuza kweNkosi! Lokhu kungenzeka ngomkhuleko womuntu ngomuntu endaweni yakhe akhulekele ukuhamba komyalezo emhlabeni wonke (Kolose 4:2-4; 2 Thesalonika 3:1), nangokusebenza ngomusa nangobuhlakani uma usebenza nabangesiwo amaKrestu (Kolose 4:5-6) kanye nangokusiza ukulekelela abavangeli emsebenzini wabo (3 KaJohane: 5-8). Babusisiwe labo abayobe bekwenza lokhu ngokuzikhandla mhla kubuya iNkosi!

Ukubuya kweNkosi sikulindele ngentokozo

Kuyiqiniso elisobala ukuthi iNkosi uJesu izobuya. Siyakukholwa futhi siyakuvuma lokhu. Futhi sikulindele ngokulangazelela, kuyithemba lethu. Sikukhulekela ngokulangazelela. Thina, njengebandla, sikubiza njengomlobokazi ebiza umyeni: Woza! Futhi simema nabanye: Wozani! Idili lomshado seliyaqala ngakho lowo owomileyo makaphuze amanzi okuphila! (Isambulo 22:17). Kulokhu iNkosi uJesu uphendula athi: “Yebo, ngiyeza masinyane” (Isambulo 22:20).

Share this post