Indumiso 23

INdumiso 23

NguNdikhoyo umalusi wam

Umhobe kaDavide.

  InguNdikhoyo nje ondalusayo,

ndingaswela ntoni na?

2Nguye ondikhaphelela

kumadlelo aluhlaza,

andikhokelele kwimilambo

empompozayo,

3nditsho ndihlaziyeke

emphefumlweni.

Undithundezela kwezona

ndlela zilungileyo,

  ukuze lidunyiswe igama lakhe.

4Ngoko ke, nokuba ndihamba

kwiingxondorha ezimnyama,

andinadyudyu.

Kaloku ungakum, wena Ndikhoyo;

isagweba sakho nebhunguza lakho

lixhadi lam.

5Undamkela okondwendwe

oluxabisekileyo,

uqukeze ude undihlinzeke ngesidlo,

iintshaba zam zibukele.

Ngenene, iyaphuphuma

indebe yam.

6Ngoko ke ndiya kulandelwa

kokulungileyo nabububele,

umzi wakho ube likhaya lam

yonke imihla yobomi bam.

UMatewu 6

 

Umthandazo weNkosi

Bawo wethu osezulwini:

Malaziwe lihlonelwe igama lakho,

10malongame ulawulo lwakho,

makwenziwe ukuthanda kwakho,

emhlabeni njengasezulwini.

11Sibonelele kwiintswelo zethu

zemihla ngemihla;

12usixolele amatyala ethu,

njengokuba nathi sibaxolela

abasonayo;

13ungasiyekeli ekulingweni,

koko sihlangule kumtyholi;

[kuba ngenene nguwe olawulayo,

namandla ngawakho, nodumo,

kude kube ngunaphakade!

Amen.]

Share this post