ENG142

Induduzo nenkuthazo evela

Uma ugula miningi imibuzo eba semqondweni wakho. Uze ufune nomuntu ongakhuluma naye ongase akududuze ukuze uthole nokuthula emqondweni wakho. Izethembiso ezivela kuNkulunkulu esizithola eBhayibhelini zingakududuza ngenkathi ugula.

Ukungeniswa esibhedlela, nokulindela ukuhlinzwa noma ukwelashwa okunzima sonke kusethusa kakhulu. Ngisho noma ungazama ukuziqinisa phambi lwabangani bakho, ulokhu unovalo ngaphakathi. Uyesaba, ikakhulu ngoba awunasiqiniqiseko ngokuzokwenzeka kuwe.

Ungaze uzibuze uthi – yini kwenzeke kimi lokhu? Kodwa ngeke uyithole impendulo egculisayo yalo mbuzo.

Baningi abantu abahluphekayo emhlabeni. Kuningi okukhalisayo (Joh 11:35). Kuleli tekisi uJesu usho okungejwayelekile: “Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa” (Math 5:4).

Akaqonde khona ukuthi unenhlanhla uma ugula, kodwa usho ukuthi unenhlanhla uma ukhalela ukugula kwakho ngendlela efanele – ngoba ungaduduzwa.

Umuntu okhala phambi kukaNkulunkulu uyoduduzwa. Funda kuIsaya 38: 1 – 6 ngokuthi waye-gula kanjani uHezekiya. Wakhala kakhulu wakhuleka kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabe esethi, “Ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho; ngiyokwenezela ezinsukwini zakho iminyaka eyishumi nanhlanu.”

UNkulunkulu futhi waduduza uJobe lapho ekhuleka kuye ekhala phambi kwakhe (Jobe 16:20).

NguNkulunkulu kuphela ongakududuza

Lokhu kududuza akhuluma ngakho uJesu kubhekiswe kuphela kulabo abakhala phambi kukaNkulunkulu ngoba bengenakho okunye abethembele kukho. UJesu wezela labo abakhalayo. Labo abangakhali phambi kukaNkulunkulu, kusho ukuthi aba-mdingi!

Lokhu kufana nengane eya kuyise kuphela, ikhala phambi kukayise kuphela, yethemba yena kuphela.

Induduzo kaNkulunkulu isho okungaphezulu kokusinda empilweni. KuJohane 16:33 uJesu uthi, “Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe.”

Asikuqondi konke luleli lizwe. Ngisho noDavide kumaHubo 77:11 uthi akaqondi ukuthi uNkulunkulu yini angenzi lutho ngobuhlungu abuzwayo (uDavide).

Sibuza imibuzo

Akukho zimpendulo asinika zona uNkulunkulu ngokugula noma ukudabuka. UNkulunkulu nguye luqobo oyimpendulo yethu noMduduzi. Nguye oyokuthwala – ufika kube nguye owenza izinto. Uthi: “Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza” (Math 11:28). Ufuna ukuba silethe kuye izinyembezi zethu. Uzosiduduza.

KumaHubo 6:6 uDavide uthi: “Ngikhathele ukububula kwami; ngimatisa icansi lami njalo ebusuku, ngimatisa ukhukho lwami ngezinyembezi zami.” Kodwa bese ku mkhanyela futhi evesini 9: “UJehova uzwile ukunxusa kwami, uJehova uyamukela umkhuleko wami.”

Ngobanike abangaduduzwa? KuMathewu 5:4 uJesu uthi, “Babusisiwe abakhalayo ngokuba ba-yakududuzwa.” Sikhala kuphela uma kungasekho mandla asasele kithina.

Induduzo evela eZwini likaNkulunkulu

IBhayibheli lithi akumele ukuba sizibheke thina nje uma sigula noma sihlupheka. EBhayibhelini sifunda ngabantu ababekhalela nabanye. UNehemiya yindoda eyakhala ngenxa yokuhlupheka kwabanye. KuNehemiya 1:4 kuthiwa: “Kwathi lapho ngizwa lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi, ngalila izinsuku ezithile ngazila ukudla, ngikhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu.”

UPawulu kwakuyindoda eyenzela uNkulunkulu okuningi. Kodwa naye wakhala kakhulu. KuZenzo 20:19 uthi ukhonze iNkosi ngokuthobeka okukhulu nangezinyembezi. UPawulu akakhalanga nje ngoba ezidabukela. Wabuye wakhalela nabanye abantu. Awubusiswa ngoba nje ugula, udabukile. Ubusiswa ngoba ukugula kwakho nokuhlupheka kungakuholela kuNkulunklulu, uMduduzi omkhulu.

KumaHubo 131 uDavide uthi: “Ngiduduzile ngawuthulisa umphefumulo wami; njengomntwana olunyuliweyo kunina, njengolumulekileyo unjalo umphefumulo wami phakathi kwami.”

UNkulunkulu usiduduza kanjani?

UMoya Oyingcwele unguMduduzi wethu. Nguye onathi. Lapho sikhala, nguye osiduduzayo. UMoya Oyingcwele ukhuluma nathi ngamazwi aseBhayibhelini.

Ziningi izinyembezi emhlabeni. Lokhu akusoze kwajika kuze kube sekugcineni. UJesu wahluphe-kela izono zethu nokugula kwethu esiphambanweni. Wathwala konke – unguMnqobi wethu.

KuSambulo 21:4 sifunda ukuthi uyozesula  izinyembezi emehlweni ethu. Ngemva kwalolo suku ngeke kusaba bikho zinyembezi nabuhlungu. Nge-nhlanhla enkulu kukhona abantu, kwanjengamanje nje abakhala phambi kukaNkulunkulu. UMduduzi osiduduzayo manje ulindele ukusamukela ngalelo langa. Kodwa uhamba nathi kwamanje. Siyokwazi ukumbona ngalelo langa, noma singamboni manje ngamehlo ethu.

UNkulunkulu uyakududuza

Noma singakuqondi manje, siyoduduzeka uma sikhala phambi kwakhe – noma sikhala njengoDavide, ngoba asimqondi uNkulunkulu.

KumaHubo 42:3 no-6 kuthiwa: “Izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku, ngokuba usuku lonke bathi kimi: Uphi uNkulunkulu wakho, na? Yini ukuba udangale, mphefumulo wami, uya-luze phakathi kwami na? Methembe uNkulunkulu, ngokuba ngisazakumdumisa ngokusindisa kobuso bakhe.”

NoJobe yamhlupha le nkinga (Jobe 3). Noma kunjalo ukholo lwakhe aludambanga (Jobe 5:18), lokhu kwaba yinsindiso yakhe. Noma engazange wathola izimpendulo zemibuzo yakhe wayelokhu emethembile uNkulunkulu, ukholo lwakhe kuNkulunkulu lwabe lulokhu – lunganyakaziswa yilutho. Ukugula akusona isijeziso sesono esithile. Ngelinye ilanga abafundi bakaJesu bambuza ukuthi ngabe indoda ethile yayiyimpumputhe ngenxa yezono zayo yini noma ezabazali. UJesu waphendula wathi, “Akonanga noma yena noma abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu” (Johane 9: 1 – 4).

Uma utshelwa ukuthi isifo sakho asinakwelapheka, uzokufa, kumele wazi ukuthi uNkulunkulu nguye osabusa ngaphezu kokuphila nokufa. Cela umuntu omunye ukuba akuvakashele, nixoxe naye ngalokhu. Kukhona izifo ezinjengomdlavuza nengculazi ezesatshwayo ngoba ukwelashwa kwazo kunezinkinga. Kodwa kumuntu oyikholwa akukho sifo esingathathwa ngokuthi sesiwukuphela kwakho konke.

Induduzo enkulu esingaba nayo ngezikhathi zokukhathazeka ngeyokuthi uJesu Kristu unathi ekuhluphekeni kwethu. Akukho buhlungu anga-buqondi ngoba uyazi ukuthi ukuhlupheka kuyini. Ngokuhlupheka kwakhe, wathatha ukuhlupheka kwethu wakwenza okwakhe. Uma uhlupheka, unawe eduze kwakho ngempela. Yiyona nduduzo enkulu kithi lena uma sigula. Uma sibambene nesifo esingelapheki, kufika isikhathi zokudumala, ukuphika, ukukhungatheka, ukudideka, nokuphelelwa yithemba. Ziyoba khona nezikhathi zokwemukela konke nokuzidela ongakunikwa nguNkulunkulu kuphela.

Kukhona owake wathi, “Enye yezinto ezijulile engike ngizizwe yisimanga samandla ayingcwele kaNkulunkulu ngaphakathi kwami angenza ukuba ngikwazi ukuqhubekela phambili noma impilo yami kufana nokuthi ifahlakile. Noma ezinye zezinsuku zibuhlungu zinomnya ma ngenxa yokushona kwengane yami, ngikhulekela abanye ngicabange nanga-labo owabo umthwalo osindayo kunowami. Ngithola amandla amasha uma kuthi noma nami ngilahle-kelwa ngizwa ubuhlungu, ngikwazi ukuhlala phansi nomunye umuntu ngilalele engixoxela ngokwakhe ukuhlupheka.”

INkosike iyakwazi ukukusiza, ukukududuza nokukuqinisa, ngisho ngabe zinjani ezakho izimeko.

Nanka amanye amatekisi emibhalo engcwele angase akulethele induduzo ngezikhathi zokugula:

Eks 14:14; AmaH 23:4; AmaH 27; AmaH 38;

AmaH 73:26; Isaya 41:10; 43:2; 2 Kor 4:16 – 5:10; Math 14:14; Joh 5:1-15; IzE 4:14-16 

Siyakubonga, Nkosi, ngokuba nguMelaphi omkhulu.

Siyakubonga ngokusebenzisa odokotela, onesi

kanye nemithi yokwelapha ukuze  selapheke.

Siyakubonga ngokusinika injabulo nangesikhathi sizwa ubuhlungu  nokuhlupheka.

Siyakubonga ngokuba nathi noma ngabe sikuphi nangokusinakekela kwakho njengomelusi enakekela izimvu zakhe.

Siyakudumisa.

Amen

Share this post