Two Brothers

Indaba Yamadodana Amabili

Ngelinye ilanga, umuntu mumbe owayevela kwenye indawo, wahlanganisa abantu ayengabazi, abantu ababengezwani. Kwakukhona abantu ababecebile nababeswele, abantu abahlonishwayo kanye nabafokazana, kukhona izoni, kanye nalabo ababezicabanga ukuthi bona benza kahle futhi bebukela phansi abanye abantu. Into eyayibahlanganise bonke ndawonye kwakuyi le ndoda. Base beke bezwa ngayo phambilini, nangezinto eyayizenza futhi izisho. Babelangazelele ukwazi futhi befuna ukubona bezwe. Kuthe nje ezintweni ababez-ilindele, yavese le ndoda yaqala yabaxoxela imifanekiso!

Le ndoda yabe isibatshela ngendoda yimbe eyayinamadodana amabili.

Indodana encane yathatha ingxenye yemali kayise yaya nayo ezweni elikude elingaziwa. Yadla konke eyeyinakho le yakuqeda iphila impilo yokuba umdlwembe. Kuthe emva kokuba indodana isiyimoshe yonke imali yayo, kwafika indlala enkulu ezweni lonke, nayo indodana le yaqala yaba senkingeni. Yabe isisuka indodana yayohlala nesakhamuzi sakuleyo ndawo yelusa izingulube zaso – lona kwakuwumsebenzi owawubukelwa phansi kakhulu ngabantu bangaleso sikhathi. Ngisho nezisebenzi zikayise zaziphila kangcono kabi kunale mpilo eyase iphilwa yile ndodana encane. Yafisa ukubuyela ekhaya.

Abanye balabo ababelalele baqala bayizwa indaba ukuthi iqondephi, nokungenzeka mhlawumbe ukuthi nawe uzithola usesimweni sokuzwa ukuthi le ndaba iqondephi. Le ndaba imayelana nabantu abaqhelelene noNkulunkulu, abantu abaphoxekile, abenzelwe phansi yizethembiso zaleli zwe kanye nangabangani babo. Abantu abagaxele esonweni ngendlela yokuthi babulala izimpilo zabo futhi baqhelelana kakhulu noNkulunkulu kunakuqala. Abantu abalangazelele uNkulunkulu (yize-ke noma bona bengasoze bakuvume lokhu).

Ngakho-ke yagcina yenze njani indodana? Yenza isinqumo: yakhetha ukuthi izobuyela kuyise ifike imtshele ukuthi iyaxolisa ngazo zonke izinto ezingezinhle eyayizenze kuNkulunkulu nakwabanye abantu. Indodana yanquma ukuthi yayizocela uyise ukuthi ayemukele futhi, ingabe isaba yindodana manje, ngoba yayizibona ingasakufanele lokho, kodwa ayemukele njengesisebenzi.

Kwabe sekwenzeka into engejwayelekile. Kwathi lapho isekude indodana iza, uyise wayibona, wayihlangabeza wafike wayanga. Wayemukela njengendodana, wayigqokisa izimpahla ezinhle, wayihlabisa inkomo ekhulu-phele wabe esebiza wonke umuntu ukuthi ajabule kanye nabo. Ukubuya kwendodana yakhe kwakufana nomuntu owayekade eshonile wabe useyavuka futhi.

Le ndaba akuseyona nje indaba eyejwayelekile. Manje isiphenduke isimemo. Ezonini kanye nalabo ababelahlwe ngaphandle ngaleso sikhathi, kanye nakimi nawe, le ndaba isiyisimemo sokubuyela kuNkulunkulu. UNkulunkulu usilindile. Uyasibuka ekude nathi. Thina nje okumele sikwenze ukuguqa ngamadolo ethu sivume izono zethu kuye nakwabanye abantu.

Akumele sesabe ukuya kuNkulunkulu nezono zethu kanye namaphutha ethu! Le ndoda engaziwa eyayixoxa le ndaba yiNdodana kaNkulunkulu, uJesu, okunguye amthumile ukuthi azothola abuye asindise abalahlekile.  Nguyena kanye owasithathela izono zethu esesiphambanweni ukuze sithethelelwe. Nguyena kanye, uJesu owenze ukubuyela kwethu ekhaya kwayinto eyenzekayo…

Lena enye indodana yona-ke? Yathi uma ibona wonke umuntu ejabula ngokubuya komfowabo, yacasuka kakhulu. Kodwa ubaba wayo wayengajabula kanjani ngokubuya komuntu owayemphikile wamosha konke ayenakho nezoni? Bheka uyise wayincenga, wathi kuyo, “Umfowenu ubefile, manje useyaphila futhi, ubelahlekile sesimtholile futhi. Kufanele sijabule!”

Le ngxenye yendaba yanamhlanje yenzelwe abalaleli emaqoqweni kanye
nabantu ebandleni lanamuhla, abangase-mukeli isifiso sikaBaba wethu oseZulwini sokuthi izoni zibuyele ekhaya. Ngale ndaba uBaba wethu uyasincenga ukuthi sivule izinhliziyo zethu kanye namakhaya ethu kuwona wonke umuntu olahlekileyo, nolahliweyo ongafunwa muntu futhi ophila impilo yosizi, nokuthi samukele wonke umuntu oza Kuye ngenjabulo. Nanokuthi simelwe ukujabula ngawo wonke umuntu oza kuNkulunkulu.

Wena-ke uthathe siphi isinqumo? UNkulunkulu ukulindile! Yiza ekhaya! Qoqa labo abasalahlekile. Hamba uyotshela abanye ngoNkulunkulu obalinde ngezandla ezifudumele. Bemukele ngenjabulo. Qala ngokuthi unikeze umuntu leli pheshana bese umkhulekela!

Share this post