Imithetho kaNkulunkulu isigcina ukuze siphephe

Ake ubheke othango oluhlukene abalwakhe abantu ukuzungeza imizi yabo. Kukhona othango olunamandla noluphakemeyo. Abanye bafaka ucingo noma amapulangwe. Othango labo bakhona ngesizathu esisemqoka. Kaningi kuvimba abantu abafuna ukungena ezindlini ngezizathu ezingasile, kubuye kuvimbe abantwana abancane ukuba bangaphumi bawele isitaladi bagxotshwe yizimoto.

Imithetho ifana nothango oluzungeza indlu yethu

Phela akumnandi uma uyihlo noma unina esho ukuthi: “Cha ngeke! Ungalokothi lapho! Qaphela!’ Ngesinye isikhathi kuzwakala ukuthi kuyimithetho esibophayo noma esivimbayo njengothango. Angithi kumnandi ukwenza nje intando ngokuthi ngizokwenza noma ngizoshiya. Sicabanga kanjalo thina.

Nokho siyazi: ngesinye isikhathi sikhetha into njenge siphukuphuku ezosifaka enkingeni noma engozini. Senza okungalungile okusibangela ukukhala noma kuyasilimaza. Ngalokho empeleni kuhle ukuba kubekhona imithetho engasisiza. Abazali bayazi kangcono akunjalo! Abathandi ukuba silimale noma sivelelwa yingozi noma sibathunuke abanye; ngakho bayasixwayisa, ngakho banayo imithetho. Imithetho ayihlosi nje ukuvimba injabulo yethu; ikhona ukusikhosela. Uma silalela imithetho kuzobanga ukuthi phela sibe nenjabulo futhi sibe nokuphepha.

Kunjengokuba uthango ekhaya lusivikela ukuba singalimali, kukhona futhi imincele esivikela ezitweni ezimbi. Leso- naleso sikole kanye nesports noma izwe kunayo imithetho esifanele ukuyilalela. Kepha imithetho esemqoka kunayo yonke okufanele umhlaba wonke uyilalele, kuyimithetho leyo uNkulunkulu asinikeza yona kulo iBhayibheli.

Imithetho kaNkulunkulu

UNkulunkulu wasinika lemithetho ukuze siphephe nokuthi sibe nentokozo. Njengokuba uthango oluzungeza indlu yenu lunivikela, nangesikhathi usemncane ungakaqondi kahle, uNkulunkulu wasipha imithetho yakhe ukusigcina. Lemithetho ayikugcini nje wena ukuba uthokoze, kepha iyakuvimba futhi ukuba ungabathunuki abanye. Kepha ikakhulu ikuvimba ukuba ungamthunuki uNkulunkulu.

Khona kwiBhayibheli, kuEksodusi 20 kukhona umongo wemithetho kaNkulunkulu. UNkulunkulu kade wamnikeza lemithetho eyishumi uMose entabeni iSinayi. UMose wayemele ukuwafundisa amaIsrayeli. AmaIsrayeli ayeyisizwe sikaNkulunkulu esasidabula ihlane siqonde ezweni elisha elimangalisayo uNkulunkulu abathembisa lona. UNkulunkulu wabhala imithetho eyishumi ezibhebheni ezimbili zamathse – kwakuyinto esemqoka kuNkulunkulu ukuba abantwana bakhe bayilalele. Lemithetho kaNkulunkulu nanamuhla isasele isemqoka. Ihlala igcina abantwana bakaNkulunkulu bakhoselekile futhi bathokozile. Iyenza ukuba bahlale kamnandi benokuthula nabanye abantu kuyo indawo uNkulunkulu asipha yona. Ngakho kusemqoka kangaka ukuba siyazi siyigcine lemithetho.

Imithetho eyiShumi

LoNkulunkulu esimkhonzayo, unguNkulunkulu oyedwa futhi oweqiniso. Asinakukhonza lutho olunye noma bani omunye.

UNkulunkulu uboba ngosemqoka kunakho konke empilweni yethu. Phela kuyasho ukuthi singathanda umndeni wethu kanye nabangani bethu kanye nezinto esidlala ngazo, kepha akufanele ukuba lezizinto zibe zedlule uNkulunkulu zisivimbe ukuba simkhonze uNkulunkulu ngokwenhliziyo.

Kasifanele ukuphatha iGama likaNkulunkulu ngendlela engalungile. UNkulunkulu ungcwele, ngakho neGama lakhe lingcwele futhi. Asifanele ukukhuluma ngoNkulunkulu singamhloniphi, futhi asifanele ukuliphatha iGama lakhe ngokuthuka. Kepha igama lakhe singalisebenzisa ngomthandazo. Sifanele ukulidumisa iGama lakhe uma sicula noma uma sibatshela abantu ngaye.

Ngosuku olulodwa ngeviki sifanele ukumkhumbula uNkulunkulu ngendlela edlulayo ezinye. Kusho ukuthi lolusuku luhlukile nezinye izinsuku. Sifanele ukuphumula ngalo simdumise uNkulunkulu sibasize nabanye. NgamaSonto asiyi esikoleni. Sesingaya esontweni sifundiswe nekhathekhizima. Kulusuku oluhle lokuhlangana nabomndeni nabahlobo bethu ukuba sithokozele indalo enhle kaNkulunkulu. NgamaSonto simbonga uJesu Kristu owasipha ukuphila okusha.

Sifanele ukubahlonipha abazali bethu. Futhi sibahloniphe abanye abadala, kanye nothisha bethu. Kuyasho ukuthi sifanele ukubalalela, sibathande sibakhulumise kahle. Futhi nakhona abazali nabanye bafanele ukubahlonipha abantwana bangabathunuki.

Asifanele ukubabulala abanye abantu. Ukuphila kwabantu kufanele kube semqoka kithi. Asifanele ukulimaza nobani. Kungcono ukuba sibasize abantu lapho sikwazi ukwenza njalo.

UNkulunkulu uyasho ukuthi umshado usemqoka. uNkulunkulu ulindele ukuba abashadileyo bathandane bathembane. Wena usemncane kodwa khumbula ukuthi ngelinye ilanga ungahle ushade nokuthi kufanele uhloniphe umzimba wakho nowomunye.

Akufanele sebe izinto zomunye. Sifanele ukuhlonipha izimpahla zabanye. Kasifanele ukuzihlwithela konke esikufunayo.

Asifanele ukuqambelana amanga futhi asifanele ukukhohlisana.

Asifanele ukunxanela izimpahla zabanye futhi asifanele ukuba nomhawu. Sifanele ukubathokozela abanye uma bethola inhlanhla.

Umthetho omkhulu uluthando

UJesu Kristu wathi lemithetho eyishumi isho izinto ezimbili kuphela:

–    Sibomthanda uNkulunkulu kakhulu. Impilo yethu yonke ifanele ukukhombisa ukuthi siyamthanda nokuthi siyamethemba.

–    Sibobathanda abanye abantu – sibathande njengoba sizithanda. Sifanele ukwenzela abanye lokho esithanda ukuba basenzele thina.

Unkulunkulu uyasithanda kakhulu futhi uyazi kahle ukuthi kuyini esikudingayo ukuze sithokoze ngempela. Ngalokho wasipha lemithetho. Uma ke ufunda lemithetho futhi ufeze okushiwo, uzoba nokuthula noNkulunkulu nanabanye abantu ohlala nabo. Singamdumisa uNkulunkulu simbonge ngokusipha lemi-thetho.

 

Not available in hard copy.

Share this post