Iindaba ezimnandi

Usemtsha. Maxa wambi utsala nzima, kuba akuqondwa ngabo bonke. Ngamanye amaxesha uba akukho bani ukuthandayo. Usemtsha, kodwa maxa wambi wenza izinto ezingalunganga.
Wenza isono. Ezinye izono zisekuhleni.  Zona ziyohlwaywa. Kukho ezinye izono ozenzayo ekungekho bani waziyo ngazo.

Kambe ukho lowo ukwaziyo konke.

Ewe, noxa unezono ekungekho bani wazi ngazo, ukho lowo uzaziyo.

Noxa kungekho bani ukuthandayo, ukho lowo ukuthandayo.

NguThixo.

UThixo ukuthande ngangokuba angafuni ukuba uhlale uyihamba ixesha elide le ndlela yesono. Le ndlela asiyondlela ilungileyo; imbi.  Ukuba uhlala uyihamba le ndlela uya kuphelela kwindawo embi kakhulu, esihogweni.

Kulapho umntu aya khona ukuhlawula ityala lezono zakhe. Le ndlela yindlela yasekufeni, kuba “isono sinomvuzo: samkelisa ukufa” (kwabaseRoma 6:23).

Kodwa ikho enye indlela.

Indlela yobomi

IBhayibhile iqhubela phambili ithethe ngenye indlela phaya kwiNcwadi kwabaseRoma 6:23.  Ithi: “Ke sona isipho asibabala ngaso uThixo ngokumanywa kwethu noKrestu Yesu iNkosi yethu, bubomi obungonaphakade.”

Indlela yobomi esinga kuThixo

Ubusenokuthi: Ndiyafuna ukuya kuThixo, kodwa ndiya kuthini ukufikelela kuye?  Yiyiphi indlela eya kuThixo? Mandithini ukuze ndiyifumane loo ndlela?

Indlela uyikhonjwa yiBhayibhile. Yona ithi: “UThixo ihlabathi ulithande kangangokuba ude wancama uNyana okuphela kwakhe, ukuze wonke umntu ozinikele kuye ngokupheleleyo angatshabalali, koko abe nobona bomi bungenasiphelo” (uYohane 3:16).

Yiloo nto uYesu, uNyana kaThixo, watshoyo ukuthi: “Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi. Akukho namnye unokuya kuBawo engayi ngam” (uYohane 14:6). Ewe, indlela nguYesu. Nguye indlela esinga kuThixo, indlela esinga ebomini.

Ukuze uyifumane le ndlela zine izinto omelwe kukuzazi:

  1. Ungumntu owenza izono

Ungumntu.  Ekubeni ungumntu imvelo yakho kukuba ufune ukwenza izinto ezingafanelekanga – izinto ezingalunganga emehlweni kaThixo, isono ukutsho.

Akafuni ukuba kube njalo uThixo.  Akasenzelanga oko. Usidale ukuze siphilele yena, kodwa ngoku siphilela isono, kanti umvuzo esiwuhlawulwa sisono kukufa (kwabaseRoma 6:23). Ukuphila usenza isono kukuphila usenza intando kaSathana. Yena ngumbulali-mntu, ixoki lamaxoki, usonkohliso.  Ngokuphila esonweni sizikhokelela ekufeni nasekugwetyweni ngonaphakade. “Kambe ke yinto eyoyikekayo ukugwetywa nguThixo ophilayo” (kumaHebhere 10:31). Kodwa uThixo akathandi ukuba sitshabalale, koko ufuna ukuba siguquke (2 kaPetros 3:9).

  1. Akunako ukuzinceda ngokwakho

Kufuneka uqonde ukuba akunako ukuziguqula ngokwakho ube mntu wumbi.  Akukwazi ukuzenza umntu onako ukuhamba indlela eyiyo elungileyo.

Ngaphezu koko akukho namnye omnye umntu onako ukukuguqula.

  1. Ukho lowo unako ukukunceda

Kufuneka uqonde ukuba ukho lowo unako ukukunceda.

Yena uyafuna ukukunceda ukuze ube nako ukuphila njengoko uThixo wayefuna ukuba uphile kakade. Yena unako ukukunceda ukuyihamba indlela esinga ebomini.

Mnye kuphela onako ukukwenza oko, kuba yena sewazihlawulela kudala izono zakho.  Isohlwayo ebesifanele wena sithwelwe nguye.

“Ungxwelerhwe ngenxa yokukreqa kwethu; ewe, ubulewe nenxa yobugwenxa bethu.  Ukohlwaywa kwakhe kusiphathele uxolo; thina sinyangwe ngamanxeba akhe. Sonke salahleka njengeegusha, elowo wabhadula ngeyakhe indlela; ke yena uNdikhoyo wamwisela ngobugwenxa bethu sonke.”  (UIsaya 53:5-6.)

Oko ukwenze kuba ekuthanda, ekwazi ungekazalwa nokuzalwa. Kaloku yena unguNyana kaThixo; yaye uThixo uyakwazi konke.

  1. Kufuneka ukholwe kuYesu

Akwanelanga ukuba ube nolwazi nje ngayo indlela.  Kufuneka indlela leyo uyihambe.  Wenza oko ngokholo nethemba.

UYesu wathi: “Ndim indlela.”

NguNyana kaThixo ohambe indlela yokufa ukuze wena ube nako ukuhamba indlela yobomi.

Ubulewe ngabantu. Kwaba ziintsuku ezintathu efile. Ukoyisile ukufa, wavuka ekufeni, waphuma engcwabeni. Yiloo ndlela yena ayihambileyo ukuya kuThixo, indlela ecande ekufeni (kwabaseRoma 4:25). Ke ngoku iNkosi ithi kuwe: “Yizani, khe sithetha-thethane. Noba sewudyobeke wankone sisono, mna ndokuhlambulula utsho ube mzulwa; kanti nokuba sewuyinyhuku-nyhuku, mna ndiya kukwenza ube mhlophe qhwa.”  (UIsaya 1:18.)

Sixolelaniswa noThixo ngenxa kaYesu Krestu xa sithe salibeka kuye ngokupheleleyo ithemba samamkela okoMsindisi wethu.

Oko kuthetha ukuthi silibeka kuKrestu ithemba lokuba awulungise umcimbi wethu kuThixo.

Ke ngoku?

Njengoko ubomi bakho ubunikezele kuThixo nje akusenguye owakho – ungumntwana kaThixo ngoku, kuba sifunda eBhayibhileni kusithiwa: “Bonke abâmamkeláyo, bezinikele kuye ngokupheleleyo, wabanika igunya lokuba ngabantwana bakaThixo” (uYohane 1:12).  Oku kuthetha ukuthi bonke abamkele iNkosi uYesu, bekholwa nguye, bangabantwana bakaThixo.

Ngaba oku kuthetha ukuthi akuyi kuphinda wenze isono? Hayi, kodwa akuyi kuba saba wonwabile usona.  Akuyi kuba safuna ukwenza isono. Uya kufuna ukumthobela uBawo osezulwini kuba umthanda.  Ubusenokufunda oko kubhalelwe amakholwa ngumthunywa kaYesu uYohane kwincwadi yakhe yokuqala 2:1-8.

Okomntwana kaThixo uya kubathanda abanye abantwana bakaBawo osezulwini (1 kaYohane 5:1-2).  Ke ngoko akuyi kukutyeshela ukuya ezintlanganisweni zabantwana bakaThixo (kumaHebhere 10:25).

Ke okomntwana kaThixo uya kuba usiya ngokuya ukhula elukholweni, naseluthandweni, nasekomeleleni, nakulwazi, ngokuthi utye ukutya kwasemoyeni, kutya oko okuliLizwi likaThixo (kumaHebhere 5:12-14; 1 kaPetros 2:2-3).

Ukuba ubuvuya ngenene ngenxa yezi ndaba akungebi nako ukuthula ngazo. Uya kufana noPetros owathi: “Thina asinakuyeka ukuthetha ngento esiyibone sayiva ngokwethu” (uMsebenzi 4:20).

Share this post