Ihubo 23

IHUBO 23

UJehova ungumalusi omuhle

Ihubo likaDavide.

UJehova ungumalusi wami,

angiyikuswela.

Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza;

uyangiyisa ngasemanzini

okuphumula.

Ubuyisa umphefumulo wami;

uyangihola ezindleleni zokulunga

ngenxa yegama lakhe.

Noma ngihamba esigodini sethunzi

lokufa,

angesabi okubi, ngokuba wena unami,

intonga yakho nodondolo lwakho

ziyangiduduza.

 

Ulungisa itafula phambi kwami

ebusweni bezitha zami;

ugcoba ikhanda lami ngamafutha;

indebe yami iyachichima.

Impela okuhle nomusa

kuyakungilandela

imihla yonke yokuphila kwami;

ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze

kube phakade.

 

BABA WETHU

Baba wethu osezulwini,

malingcweliswe igama lakho;

mawufike umbuso wakho;

mayenziwe intando yako emhlabeni njengasezulwini;

usiphe namuhla isinkwa sethu

semihla ngemihla;

usithethelele amacala ethu,

njengalokhu nathi sibathethelela

abanecala kithi;

ungasingenisi ekulingweni,

kodwa usikhulule kokubi;

ngokuba umbuso ungowakho,

namandla, nenkazimulo,

kuze kube phakade.

Amen.

The Bible in Zulu

© Bible Society of South Africa 1959, 1997

Share this post