Two Brothers

Ibali lezalamane ezibini

Ngenye imini indoda ethile, umntu owayevela kwenye indawo, wabuthela ndawonye kuye iqela elingaqhelekanga labantu, abantu ngokuqhelekileyo owawungenakubabona besidl’ imbadu kunye. Kwakukho izinhanha ezingawothiyo umlilo namahlwempu, abantu abahloniphekileyo nabantu ababengajongelwa nto eluntwini, aboni nabantu ababezicingela belungile yaye bebanyevulela abanye abantu. Ekuphela kwento eyayibadibanisile yayiyile ndoda. Babevile ngayo, izinto eyayizenza neyayizithetha. Babefuna ukwazi, bazibonele bazivele ngezabo iindlebe. Suke isimanga sento, le ndoda yaqalisa ukubabalisela amabali!

Yabaxelela ngendoda ethile eyayinoonyana ababini.

Unyana omnci wathabatha isabelo sakhe kwimali kayise waza wazichitha iintente wajongisa umbombo kwilizwe elikude. Elapho wayidla wayosulela entloko imali yakhe ngokuphila ngokurheletya. Akuba engenayo nepeni emdaka, kwabakho indlala enkulu kwelo lizwe liphela, yaye naye waqalisa ukuswela. Ngoko waya kuhlala nommi othile kwelo lizwe waza wolusa iihagu zakhe – umsebenzi owawuphantsi gqitha kubantu baloo maxesha. Kwakungelo xesha ke awathi wayiqonda into aphulukene nayo, nokuba wayeyinkom’ edla yodwa kwaye engumpha ochutywe walahlwa. Nditsho nezicaka endlwini kayise zaziphila ubomi obungcono kunobu wayebuphila. Wakhumbula ikhaya kwakhona.

Abanye kubantu ababephulaphule xa kungoku inoba babeqonda ukuba wayethetha ngabo, mhlawumbi nawo uyifumanisa iqhelekile le meko. Apha kuthethwa ngabantu abaye bacezela kude noThixo, abantu abaphoxwe zizithembiso zeli hlabathi nabahlobo babo. Abantu abatshone abavela nangonwele ezonweni ezitshabalalisa ubomi babo nezibenza bazive bengamalolo kakhulu. Abantu ngoku (nakuba bona bengenakuyivuma loo nto) abamlangazelelayo uThixo.

Ngoko wenza ntoni unyana? Wenza isigqibo: wayeza kubuyela kuyise aze atarhuzise ngenxa yazo zonke izinto ezimbi awayezenzile kuThixo nakwabanye abantu. Wayeza kuguqa ngedolo abongoze uyise ukuba amamkele kwakhona, hayi njengonyana wakhe, kuba loo nyhweba yayingasamfanelanga, kodwa njengesicaka.

Kwenzeka into engumnqa. Ngeli xa wayesekude kakhulu, uyise wambona, wabaleka ukuya kuye, waza wamwola ngeengalo zakhe. Wamamkela njengonyana, wamambesa ngezambatho ezintle, kwaxhelwa ithole elityetyisiweyo, waza wacela wonke umntu ukuba athelele kugcotywe. Ukubuya konyana wakhe kwakunjengokuvuka komntu obefile.

Ngoku eli bali ayiselobali nje kuphela. Sisimemo. Sibhekiswe kuboni neempula zikaLujaca phakathi kwabaphulaphuli belo xesha, nakuwe nakum, sisimemo sokubuyela kuThixo. UThixo usilindile. Usibukele emgama. Ekuphela kwento ekufuneka siyenze kukuguqa ngedolo sivume izono esimone ngazo yena nabantu esiphila nabo.

Akuyomfuneko ukuba soyike ukusondela kuThixo nezono kunye neentsilelo zethu! Le ndoda ingaziwayo eyayibalisa eli bali nguNyana wakhe ncakasana, uYesu, lowo uThixo wamthuma ukuza kukhangela nokusindisa abo balahlekileyo. Nguye ozithwalele kuye izono zethu emnqamlezweni ukuze sibe nokuxolelwa. Nguye, yena Yesu, osivulele indlela yokubuyela ekhaya…

Omnye unyana yena? Xa wabona wonke umntu egcobile ngenxa yokuba umntakwabo ebuyile, waqumba kakhulu. Angathini uyise ukubhiyoza ngokubuya komntu owayemshiye ethe caa izisini nowachitha zonke izinto zakhe ezonwabisa naboni?  Uyise wadomboza embongoza, “Umntakwenu ebefile, yaye uyaphila kwakhona; ebelahlekile yaye simfumene kwakhona. Kufuneka sigcobe

Le nxalenye yebali yenzelwe abaphulaphuli ababekwelo qela kunye nabantu abasecaweni namhlanje, abangafaniyo noBawo wethu osezulwini ngokunqwenela ukuba umoni abuyele ekhaya. Ngeli bali uBawo wethu uyasibongoza ukuba sivule iintliziyo zethu namakhaya ethu sivulele wonke umntu olahlekileyo, obukulwayo nosebugxwayibeni; ukuba samkele wonke umntu oza kuye ngovuyo. Ukuba siya kuvuyiswa kukubona wonke umntu obuyela ekhaya kuThixo.

Ugqibe ngelithini wena? UThixo ukulindele! Buyelo ekhaya! Khangela abo basalahlekileyo. Hamba uye kuxelela abanye ngoThixo obalindele ngezandla ezivulekileyo. Bamkele ngovuyo. Qalisa ngokunika omnye umntu eli phetshana nangokumthandazela!

Umbhalo owongezelelweyo: Eli bali lingoonyana ababini liyinxalenye yebali elikhulu, ibali elingendlela uThixo awamthuma ngayo uNyana wakhe, uYesu Kristu, yaye kamva necawa yakhe, kwihlabathi elilahlekileyo. Eli bali lilonke linokufundwa kwincwadi “IVangeli kaLuka” kunye nencwadi “Umsebenzi wabaThunywa”. Ibali elingasentla linokufunyanwa kwisale Hluko se-15 se-”Vangeli kaLuka”. Ukuba akuyazi ukuba ungazifumana phi na ezi ncwadi, buza kwicawa ekufuphi nawe okanye utsalele umnxeba kwi – Christian Literature Fund kwinombolo engezantsi.  

0218736964

Share this post