I-Alkoholi kukhona engisondelene naye

Ake ukhohlwe nje ukuthi lo muntu uphuza kangakanani, nakangaki, uphendule  le mibuzo engezansi ngobuqotho:

Uma uphendule  wathi  “yebo” kunoma yimuphi umbuzo kwengenhla, iqiniso ukuthi lo muntu unenkinga yokuphuza engeke izinyamalalele nje.

Kunezinto ezimbalwa okumele uziqonde ngenkinga yokuphuza.

Noma ngabe lo muntu uthini, akuwena imbangela yokuphuza kwakhe. Ngisho ngabe bewungekho wena, ubezothola esinye isizathu sokuphuza.

Ungakukholwa ukuthi  umuntu uyokunciphisa ukuphuza lapho usushadile noma wethembisene umshado nomunye, noma uhlalisana nomunye, noma ngasiphi esinye isizathu. Uma usushadile noma wethembisene nomunye noma usunabantwana kuyoba lukhuni kakhulu ukusenza ngcono isimo.

 Ukwesabisa, izinyembezi nezethembiso zakho ngeke kukunqamule ukuphuza. Umuntu angazisola okwesikhashana nje, kodwa kwakhona lokho sekumnika esinye isizathu sokubuye aphuze futhi.

Kuyasiza yini konje ukuchitha noma ukufihla utshwala bomuntu? Phinde. Umuntu uyoqhubeka athenge obunye utshwala ngemalli esivele incane.

Uma ufuna siguquke usimo kumele uthole usizo. Cela usizo kumfundisi noma udokotela noma uSonhlalakahle egatsheni eliseduze lakwaSANCA (WC).  Uma ulinda ukuba lo muntu azitholele usizo, uyolinda isikhathi eside kabi.

Ngingenzenjani?

Hlela isikhathi sokubonana noSonhlalakahle  egatsheni eliseduze leSANCA (WC)  noma aboMnyango Wezenhlalakahle  (Department of Social Development)  noma abakwaBadisa.  Kulukhuni kakhulu ukuba kube khona ozenzela khona ngalokhu. USonhlalakahle uzokusiza ukuba nenze uhlelo oluzohambisana nesimo sakho.

Uma ude uhlaselwa noma ubukelwa phansi ungafaka isicelo emahhovisi angakini emantshi sokuba kuvinjwe lokho. Uma usuyitholile incwadi evimbayo, kodwa umuntu aqhubeke nokuhlupha wena noma izingane zakho, lowo muntu angase aboshwe ngamaphoyisa avalelwe isikhathi esithile.

Uma kungenzeka cabanga ngokuyohlala nabangani bakho noma abomndeni, lowo muntu aze enze okuthile okwethembisayo ngokuphuza kwakhe. Abasebenzisa kabi i-alkhoholi basheshe bathole ukuthi kukhona omunye eduze ongalungisa izinkinga ezidalwe ukuphuza kwabo.   Uma nje kunabantu abazolungisa izinkinga zomuntu ophuzayo, yena akasoze afunda ukuzithathela izinyathelo zokuzisiza.

Zihlanganise nenhlangano enjenge-Al-Anon noma i-CAD.  Lezi zinhlangano zinabantu abafana nawe ababhekene nenkinga yokuba nababathandayo abayizigqili ze-alkhoholi. Ziyokwazi ukukwesekela, ungazizwa uyintandane nje.

Yikuphi ukwelashwa okutholakalayo?

Ngokusizana nawe uSonhlalakahle uyohlola ukuthi isiqhubeke yafikaphi inkinga yokuphuza.

Kumalini ukwelapha lokhu? Asinamali eningi!  USonhlalakahle uzothola imidati ngalokhu.  Izinhlangano eziningi ziye zikhokhise okuthile, kodwa akukhokhayo umuntu kuya ngokuthi uholani, kanti kwaSANCA  siyozithola izindlela zokusiza labo abangenamali.  UMnyango Wezenhlalakahle uyasiza kancane ngokuba abanye belashwe mahhala.  Imvamisa lapho umuntu ezicelela usizo, umqashi wakhe uye elekelele ngokumkhokhela izindleko.

Uma uSonhlalakahle ebona ukuthi umuntu angelashelwa ngaphandle  kwesikhungo sokwelapha, angahlela nenhlangano efana  neSANCA (WC). Owelashwa ngale ndlela uyode eyohlangana nabayiqoqo ukuze asizakale emzameni wakhe wokuhlala engadakiwe.

Lo muntu uyokwelashwa, athole usizo ngokudla okufanele, abuye ayohlangana nabanye  ukuthola usizo ngokuphila ngaphandle kwe-alkhoholi.

Uma esededelwe kule ndawo yosizo, kumele ede eyohlangana nabangamaqoqo ezindaweni ezinjengo-Alcoholics Anonymous noma oCAD (Christian Action for Dependence). Kubaluleke kakhulu lokhu ngoba uma kungenziwanga abaphuzi babuyele esimeni sakudala sokuphuza futhi.

Uma owelashwayo kungohlalisana naye  impilo yonke kubalulekile ukuba ujoyine naye izinhlangano zosizo.

Ngilutholaphi usizo?

  • SANCA(WC) Bellville 021  945 4080
  • BADISA 021 957 7130
  • Christian Action for Dependence  021 930 4472
  • Khuluma nomfundisi. Department of Social Development / UMnyango Wezenhlalakahle 0800 220 250
  • South African Police Services / Emaphoyiseni  0860010111
  • City of Cape Town: 0800435748

UKristu wasikhulula ukuba sibe nenkululeko; ngakho-ke yimani niqine, ningabe nisaboshelwa ejokeni lobugqili …. Hambani ngoMoya, khona aniyikufeza izinkanuko zenyama  (KwabaseGalathiya 5:1 no- 16). Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuheka nezinkanuko. Uma siphila ngoMoya, masihambe futhi ngoMoya (KwabaseGalathiya 5:24-25).

 

Not available in hard copy.

Share this post