HLABUKHANGELE

Mhlobo wam endimthandayo

Njengoko usemncinane, uzele bubomi namandla, ungacinga into yokuba ungumphathi weqela lakho lebhola. Ndikubhalela le ncwadi ndikukhumbuza ukuba uYehova owakudalayo uyakuthanda. UThixo ukuthanda ngokumangalisayo. Uyazingca ngawe ngokuba unomahluko kuye.

Kodwa ke uThixo unexhala ngawe. Abaninzi kule ntanga yakho bayabhubha kule mihla. Kuyimingcwabo impelaveki nempelaveki.

Oyena nobangela woku kufa sisandulela sikagawulayo (i-HIV) nogawulayo ngenkqu (i-AIDS). Intsholongwane ithi yosulele ngokukodwa xa umntu athe wabelana ngesondo nomntu onesandulela sikagawulayo.

Alikho ke ichiza lesi sifo. Ukuba kuthe kanti uchaphazelekile, uya kuhlala unjalo ubomi bakho bonke. Ezi pilisi zibizwa ngokuba zi-ARV ziyathomalalisa nje, zenze impilo yakho inga ingcono, kodwa aziyisusi intsholongwane emzimbeni wakho.

Akukho neyeza/ikhambi elo lesintu, kungekho nacebiso leSangoma elingathi likuhlangule kule meko.

Njengoko umqeqeshi webhola ekhatywayo enokutsho ukuthi: akunakunceda nto ukuphikisana nosompempe xa ethe wakunika ikhadi elibomvu. Okungcono kukuba udlale ngokwemigaqo ebekiweyo.

Kufuneka ke uyazi mhlophe imigaqo yomdlalo, udlale ngokuyilandela nokuyiqaphela, khonukuze usinde ekufumaneni eli khadi libomvu lokudlala ngokungemthetho.

UThixo wasinika iMithetho yakhe  kunye necebo elilungileyo kumdlalo wobomi, ebandakanya nendlela yokuziphatha kwethu ngokwesondo. IMithetho eLishumi eseZibhalweni eziNgcwele icace gca malunga nexabiso lomntu ngamnye, (“uze ungabulali”), kunye nexabiso nokubaluleka kwenkonzo yomtshato, (“uze ungakrexezi”- NIRV).

Abantu abaninzi bayayityeshela le Mithetho. Bazenzela eyabo imithetho ethi ukwabelana ngokukhululekileyo ngesondo kwamkelekile. Ngokwenje njalo ke babeka ubomi babo esichengeni. Bangaqabuka sekophulwe bazibone bedyobhekile ngugawulayo, nto ke leyo enokuthi ilimaze impilo yabo ngokumandla, nengakhokelela ekubeni umntu aphulukane nobomi bakhe phambi kwexesha.

Ukwabelana ngesondo ngaphandle kokuzikhusela kufaka ubom beqabane lakho enkathazweni enkulu. Kungenzeka kuthi kanti unentsholongwane kagawulayo nto nje awazi, ube sele uyidlulisela kwiqabane lakho. Ngokubeka ubomi balo esichengeni uya kuba umphosanisa  nexabiso lobomi bakhe.

IMithetho kaYehova malunga nendlela eyiyo yokuziphatha ngokulalana

Zihloniphe.

Hlonipha ubomi babanye abantu.

Bazi ubume bakho malunga nesandulela sikagawulayo.

Yiba nolwalamano oluthembekileyo noThixo. Makathi uMoya wakhe oyiNgcwele ayilawule impilo yakho kunye nobomi bakho bonke. UYehova wasidala sangabantu ababuni buthile, efuna sibesempilweni ngokwasemoyeni nangokwasemzimbeni. Kananjalo uthanda sonwabe.

Ukuba unokuthi uzikhethele ngokwakho, linda de utshate phambi kokuba nilale neqabane lakho. Ingabonakala ke le nto ingathi inobunzima, kanti ke iindlela zakho zokuphila ezizizo zingakunceda kakhulu. Yibaleke into eza kukusa ekuhendweni. Khetha abahlobo bakho ngenyameko. Kodwa ke ukuba uzifumana ukwimeko yokungazikhetheli ngokwakho, zama kangangoko unako kubekho uthethwano malunga nezesondo ezikhuselekileyo. Xa usebenzisa idyasi kamkhwenyana (ikhondom), yisebenzise ngendlela efanelekileyo neya kuthi yenze ukhuseleko oluqilima. Funa ukhuseleko oluvela ngaseNtla, uzame ubuhlobo obuya kuthi benze wena nomzimba wakho nihlonipheke nixabiseke.

Zihlanganise neqela labantu abafuna ukuthobela uYesu: Zinikele kwintlalo enyulu nengcathu.

(Gcwalisa le fomu ukuba uqinisekile ngale nto uyenzayo, uyigcine njengesikhumbuzo sesigqibo osithabathileyo):

Ngofefe lukaMdali wam, mna

 

—————————————-

ndiyazimisa phambi koThixo, indim, usapho lwam, abahlali kunye nalowo uza kuba ngumlingane wam, ukuba ndiphile intlalo enyulu de nditshate. Nokokuba andinayo inkululeko yokukhetha ngokunokwam, ndakuyibonakalisa imbeko kuwo umzimba wam nowomnye umntu ngokuthi ndithethathethane nalowo ufanelekileyo ngokhuseleko ngokulalana.

Ukuba uSombawo undikhokelela emtshatweni, ndakuhlala ndinyanisekile kumlingane wam, de kuse ekufeni.

 In conjunction with CABSA

Share this post