HIV + Jwale Ke Etsa Eng?

O ka haroha letswalo ha o utlwile hore o tshwerwe ke HIV. Empa ho tloha nako eo, o ithutile ho phela ka letsatsi le leng le le leng le kokwana-hloko ya HIV; e, o phetse le tseo tse tsamayang hammoho le yona – e leng tshabo le dipelaelo le ho kgeswa ke batho ba bang.

O tswela pele ho nahana ka mokgwa ona: Na ho sa na le tshepo ho nna? Ebe batho ba tla reng ha ba tseba ka boemo boo ba ka? Ke mang eo nka mo  tshepang ka ho bua le yena ka bokudi boo ba ka? Ebe ke tla etsa jwang ha ke lahlehelwa ke mosebetsi wa ka? Na ho sa na le molemo wa ho phela? Na ke tshwaeditse e mong ke sa tsebe?

Modimo o rata ho o tshedisa.

Ho Baroma 8:31-39 o tla fumana molaetsa oo o ka o balang neng le neng, e reng: “Ana re tla reng tabeng tseo na? Ha Modimo o eme le rona, ke mang ya ka hanang ho rona na? Wona o sa kang wa qenehela Mora wa wona wa sebele, wa mpa wa mo tella rona bohle, na o ke ke wa re sitsa ka dintho tsohle le yena na? Bao Modimo o ikgethetseng bona, ke mang ya tla ba bea molato na? Modimo ke wona o ba beang ba lokileng. Ya tla ba tswa ke mang? Kreste ke yena ya shweleng, a bileng a tsoha, hape ke yena ya leng letsohong le letona la Modimo, hapehape e sa le yena ya re rapellang. Ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kreste na? Na a ke botubo, kapa tsietsi, kapa hloriso, kapa tlala, kapa bofumo, kapa timelo, kapa lerumo? … Tjhe! Empa nthong tseo tsohle, re hlola ka ho fetisisa ka ya re ratileng.”

Ka Jesu Kreste o na le tshepo. O hlotse lefu, mme o a o lokolla. Ha o inehela ho yena, bophelo ha bo fele ka lefu – ho na le tshepo ya bophelo bo  botjha, jwale le ka mora lefu.

Ha o kgone ho fetola boemo ba hao ba HIV, empa o ka qala ho phela bophelo bo botjha. O ka kgona le ho sebedisa boemo ba hao le tsebo ya hao ya HIV ho bua le ba bang, wa boloka maphelo a ba bang. Etela setsi sa  ATICC (AIDS Training, Information and Counciling Centre) mo o dulang teng. Bua le  mohlabolli  kliniking, kapa le titjhere eo o mo tshepang, kapa le moruti. Moruti kapa moetapele e mong wa Sekreste o tla o thusa ho nehelana ka bophelo ba hao ho Modimo a ntse a o thusa ho lemoha morero wa Modimo le bophelo ba hao hore o phelele Modimo. Mekgatlo ena kaofela e ka kgona ho o thusa ho laola bokudi ba hao, o ntse o phela ka tshepo ka letsatsi la leng le le leng.

Bophelo ba ka bo ka ba le molemo jwang?

 • Tshepo e a hlokahala bophelong bo botle. Tshepo e ka o thusa hore o ipaballe.
 • Etsa dintho tse nang le molemo o sa feleng – di tla o fa se hlokwang ke bophelo ba hao.
 • Bopa setswalle se setjha le batho, o ele hloko ho boloka setswalle sa jwale le ba bang.
 • Eba le botshepehi ho wena le ho ba bang.
 • O amohele lerato la mmele le la moya, mme o rate ba bang jwalo.
 • O kopane le metswalle le ba lelapa la hao.
 • Bua le ba ka kgonang ho o thusa, o ntse maikutlo a hao – leha o halefa, kapa o utlwa pelobohloko, kapa leha o na le tshepo, kapa o batla ho qosa ba bang. Mme sena se tla o thusa ho lekalekanya bophelo leha o sokola.
 • O nahane haholo ka mekgwa ya ho hola moyeng le tumelong, o sebedise nako le matla a hao ho thusa ba bang.

Sebedisa boemo ba HIV ba hao ka ho etsa tse latelang:

 • Eya ngakeng kapa kliniking, haholoholo ha o qala ho tshwarwa ke sefuba le metso kapa diso tsa letlalo Hanghang ha o tshwaetswa, matla mmeleng wa hao a fokotseha ke ho lwantsha tshwaetso.
 • O je hantle, robala ka ho lekana, o hlokomele hore o se ke wa kgathala haholo.
 • O qobe ho tsuba le ho nwa jwala. Tsena tsohle di ka fokotsa matla a mmele wa hao a ho lwantsha tshwaetso.
 • O ikwetlise ka mekwa e ke keng ya o kgathatsa haholo, empa ka mokgwa o ka tiisang (matlafatsa) mmele wa hao.
 • Tswela pele ho sebetsa kamoo o kgonang kateng.
 • O sebedise nako ya hao ka hobi kapa ka ho tshwantsha, kapa ka tsela e nngwe e ka thusang ho fokotsa kgathello ya maikutlo a hao.
 • O sebedise kgohlopo nakong ya thobalano le molekane wa hao, leha bobedi ba lona le leng HIV+. E tla thiba kemaro; hape, e tla thiba mafu a mang a tsamayang le motabo, a kgonang ho fokotsa ho kgona ha hao ( le ha molekane wa hao) ho lwantsha bokudi.

Lefu le teng.

Kokwana-hloko e ka senya mmele wa hao hakalo, eba lefu le qale ho bonahala haholo. Mohlang oo ho molemo ho ela hloko ditaba tse latelang:

 • O itokise ho kgotsofala hore lefu le tla tla, o amohele hore nako e tla fihla moo dingaka di tla sitwa ho o thusa haholo.
 • O be le bonnete ba hore baratuwa ba hao ba tla hlokomelwa ha wena o ba tlohetse, mme o ba thuse ho amohela nnete ena ka kgotso.
 • O tsebe hore ha o a ema o le mong dipelaelong tsa hao, empa ho na le batho ba o ratang.
 • O tshwarele batho ba bang seo ba o entseng sona, mme le wena o itshwarele ka baka la tseo o di entseng ho ba bang.
 • Eba le bonnete hore ditakatso tsa hao di tla hlomphuwa, mme o fuwe ditokelo tsa ho etsa diqeto mabapi le bophelo ba hao le tse tla etsahala ha o fihla qetellong ya bophelo ba hao.
 • O be le bonnete hore o ke ke wa lebalwa, empa hore bophelo ba hao bo be le sepheo se feteng seo o ka se nahanang motsotsong ona.

Tshenolo 21 e ngola ka lehodimo le letjha le lefatshe le letjha: “… mme Modimo o tla ba le bona ka sebele sa wona e be Modimo wa bona. Modimo o tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona; lefu ha le sa tla hlola le eba teng; mme ha ho sa tla ba maswabi, leha e le ho bokolla, kapa bohloko  (3,4)…” Temaneng ya 5 o re: “Bonang, ntho tsohle ke di etsa tse ntjha.”

Bophelo ba na le moelelo ha o bo utlwisisa hore:

 • Na wena o mang (lelapeng la hao la lefatsheng la semoya)?
 • Wena o wa mang? (O ngwana wa Modimo).
 • O kgona ho etsa eng ka mohau wa Modimo? ( 2 Bakorinthe 12:9: “Mohau wa ka o a o lekana…” le 1 Samuele 16:7: “Hobane Jehova ha a bone kamoo motho a bonang kateng”).
 • Wena o tla hopolwa jwang?

Kgarebe ya ka kapa mohlankana wa ka kapa e mong wa lelapa o na le tshwaetso ya HIV+

Ha o na le kgarebe kapa mohlankana kapa e mong wa lelapa ya nang le tshwaetso ena, bana bohle ba hloka tsheetso yohle ya hao, hobane ba tshabong e kgolo hammoho le ho ipona molato, kapa ho tlala dipelaelo. O se ke wa ba leleka. Mohlomong le wena o ka ikutlwa o na le tshabo kapa kgalefo. Ke bohlokwa ho bua le e mong ya ka o thusang kapa ya ka kokobetsang maikutlo a hao

Ke tshwanetse ho phela jwang le motho ya nang le tshwaetso ena (HIV+)?

 • Ho ntse ho bolokehile ho phela le motho ya nang le tshwaetso ena. Le ka ja mmoho, le palama hammoho, le ho hlatswa diaparo hammoho. O ka ama motho eo, o mmontsha lerato le kamohelo. Ke feela nakong ena o lokelang ho itshireletsa ha o amana le maro a motho, jwaloka madi le dipeo tsa botona kapa botshehadi.
 • Thusa motho eo ho phela bophelo ba botle ka ho mo amohela ka lerato. Bua le yena ka maikutlo a hae kapa dipelaelo tsa hae. Hape, o bue le yena ka ditebello le ditoro tsa hae, o mo thuse ho fihlela tseo a ka di kgonang. O etse bonnete hore motho eo a ja dijo tse lokelang, le hore e se ke ya eba lekgoba la ho nahana haholo ka mathata a hae. Ha eba ke motho ya sebetsang, mo tseetse ho tswela pele mosebetsing wa hae. Ka bokgutsanyane, thusa motho ya nang le tshwaetso ho phela le HIV le Aids, e seng ho shwa ka baka la yona.
 • Ha nako e fihlile ya ho kula kapa ya ho fokola haholo, mmontshe lerato le seriti sa botho ba hae. Thusa motho eo ho phela tokolohong ha eba ho kgoneha, o mo thuse haholo. Bua le yena mabapi le se bolelwang ke bophelo ba hae, le ka lefu. Mo thuse ho etsa kgotso le ho e boloka kamanong le Modimo le batho ba bang.

“Ana re tla reng tabeng tseo na? Ha Modimo o eme le rona, ke mang ya ka hanang ho rona na? Wona o sa kang wa qenehela Mora wa wona wa sebele, wa mpa wa  mo tella rona bohle, na o ke ke wa re sitsa ka dintho tsohle le yena na? Bao Modimo o ikgethetseng bona, ke mang ya tla ba bea molato na? Modimo ke wona o ba beang ba lokileng! Ya tla ba tswa ke mang? Kreste ke yena ya shweleng, a bileng a tsoha, hape ke yena ya leng ka letsohong le letona la Modimo, hapehape e sa le yena ya re rapellang. Ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kreste na? Na a ke botubo, kapa tsietsi, kapa hloriso, kapa tlala, kapa bofuma, kapa timelo, kapa lerumo? … Tjhe! Empa nthong tseo tsohle, re hlola ka ho fetisisa ka ya re ratileng. “ (Baroma 8:31-39).

Share this post