Dihlabelo tse hlahang Bebeleng le Tsa Kajeno

Bebeleng re bala ka dihlabelo ho tloha qepheng la ho qala ho isa ho la ho qetela. Dihlabelo ke diphoofolo le mefuta e meng ya dijo tseo batho ba fanang ka tsona ho tlotlisa Modimo kapa ho fumana ho hong ho Yena.

Ha se Baiseraele feela, batho ba Modimo ka Bebeleng, ba neng ba etsa dihlabelo. Ditjhaba tse ding tse neng di sebeletsa medimo e meng le tsona di entse dihlabelo. Diphoofolo tseo batho ba di hlabang ka moetlo wa bona bakeng sa baholo kapa medimo kapa batho bao ba kopang thuso ho bona, di ka bitswa dihlabelo.

Rona re le Bakeresete re nahana eng ka dihlabelo? Na re lokela ho etsa dihlabelo tsee tseo re balang ka tsona Tasetamenteng ya Kgale? Na rona re le Bakeresete re ka nna kapa ra tswela pele ho etsa moetlo wa rona le ho hlaba diphoofolo tsee?

Ele hore re utlwisise dihlabelo le ho tseba seo re lokelang ho se etsa, re lokela ho ba le tlhalohanyo ya dihlabelo tse fapaneng ka Bebeleng le kajeno.

  1. Dihlabelo tse ka Bebeleng

Matsatsing a qalo a Bebele dihlabelo di ne di etswa dibakeng tse fapaneng nakong eo motho a batlang ho tlotla kapa ho leboha Modimo (Genese 4:3-4). Ka nako eo mang le mang o ne a lokolohile ho etsa sehlabelo, empa hangata e ne e le hlooho ya lelapa ya neng a di etsa (1 Samuele 1:3). Dihlabelo di ne di etsetswa aletareng, eo e neng ele qubu ya majwe moo mollo o tla besetswa ho tjhesa sehlabelo.

Ha Iseraele e fetoha setjhaba mme Modimo O ba fa melao ya hae, O itse ho bona ba etsetse dihlabelo tsa bona sebakeng sa ho rapella (jwaloka kereke ho rona kajeno). Qalong e ne ele tente ya ho rapella (tabarnakele) ha morao, ha e se ele setjhaba Kanana, ka tempeleng. Hape aletare e ne e sebediswa ka tempeleng.

Ho tloha nakong ena ho ya pele batho ba kgethehileng, baprista, ba ile ba kgethwa ke Modimo. Ba ile ba lokela ho etsa sehlabelo lebitsong la batho. Esita le ntata Johanne Mokolobetsi e ne ele e mong wa baprista. (Luka 1:8-10). Ho Levitike 8 – 10 re bala ka mesebetsi e ikgethileng ya baprista. Ba ne ba lokela ho halalela le ho etsa dihlabelo ho ya kamoo Modimo o ba bolellang kateng. Levitike 16 e bua ka sehlabelo se ikgethileng se neng se etswa hang ka selemo Letsatsing le Leholo la Poelano/Pheko. Letsatsing lena Moprista e Moholo o ne a lokela ho nkela madi a sehlabelo ka sebakeng se halalelang sa tempele ho kopa tshwarelo ho Modimo sebakeng sa dibe tsa batho. Madi ana a ne a emela dihlabelo tsohle tse entsweng hara selemo.

Tasetamenteng e Ntjha phetoho e kgolo ya eba teng. Lefu la Jesu sefapanong le bitswa sehlabelo (Baefese 5:2; Baheberu 7:27; 9:26; 10:5-10). Bebele e bitsa dihlabelo tsa Tasetamente ya Kgale “diriti” tsa sehlabelo sa nnete eleng Jesu Keresete (Bakolose 2:16-17; Baheberu 9:23; 10:1-4). Dihlabelo tsena di ne di supa hoo eleng hona ho tlang ho tla.

Tlhalosong ya Tasetamente ya Kgale dihlabelo tse katlase re tla bona kamoo di neng di supa sehlabelong sa nnete sa Jesu. Empa dihlabelo tsena tseTesetamenteng ya Kgale di re thusa ho teba kutlwisisong ya seo Jesu a re etseditseng sona ha A re shwela sefapanong.

  1. Mefuta e fapaneng ya dihlabelo

Bala Levitike 7:37-38. Re bala haholo ka dihlabelo bukeng ya Levitike. Levitike 1-7 re bala kamoo dihlabelo tsena tse fapaneng tse boletsweng ditemaneng tsena di ne di etswa ka teng. Hantlentle ho ne ho e na le mefuta e mmedi ya dihlabelo:

Sehlabelo sa ho leboha Modimo le ho tlisa tlotliso ho Yena. Levitike 1 o hlalosa dihlabelo tsa diphoofolo mme Levitike 2 dihlabelo tsa dijo, jwaloka koro. Dihlabelo tsena di ne di tjheswa hore di fele. Hona ho bontsha hore batho le tsohle tsa bona ke tsa Modimo kahohlehole. Tsena ke dihlabelo tse kang tsa Kaine le Abele (Genese 4) le Nowe le Abrahama le ba bang ba bangata. Dihlabelo tsena di ne di etswa letsatsi le letsatsi, haholo ka Sabata le ka mekete e meholo (Numere 28-29).

Sehlabelo sa ho kopa tshwarelo ya sebe ho Modimo. Levitike 3-5 o hlalosa dinyehelo tse fapaneng bakeng sa dinyehelo tse neng di etswa dibakeng tse fapaneng le bakeng sa dibe tse fapaneng. Mohlala, ho ne ho ena le dihlabelo bakeng sa baprista, baetapele, batho ka kakaretso le badumedi ka bomong. Dihlabelo tse kgethehileng tse neng di etswa selemo le selemo mohla Letsatsi le Leholo la Poelano kaofela ke dinyehelo bakeng sa sebe (Levitike 16). Ntlha e ikgethang ditshebeletsong tsa letsatsi lena ke hore podi e le nngwe e ne e hlajwa ha e nngwe e lelekellwa lehwatateng ho shwella teng (Levitike 16:20-22). “Poelano” e bolela ho lefela phoso ele ho busetsa dikamano dipakeng tsa Modimo le rona tse sentsweng ke sebe.

 2.1 Dihlabelo tse loketseng dibe

Bala Levitike 3:1-5. Mekete ya bodumedi le dihlabelo di ne di lokela ho phethwa ka mokgwa o nepahetseng (Numere 16). Ntho e nngwe le e nngwe e neng e lokela ho etswa ha dihlabelo tsa Tasetamenteng ya Kgale di ne di etswa ho re thusa ho utlwisisa lefu la Jesu hantle. Baheberu 8:5 e re: “Mosebetsi oo ba o etsang ele baprista ke setshwantsho le seriti sa tse lehodimong”, sa tseo Jesu a di entseng.

Dihlabelo tsa sebe di ne di etsetswa tabarnakeleng mme hamorao ka tempeleng (Levitike 17:1-4). Hona ho bolela hore Jerusalema ke sona feela sebaka se nepahetseng hore ebe Jesu o shwetse dibe tsa rona teng. Ha ho tsela e nngwe kapa sebaka seo re ka fumanang tshwarelo kantle ho Jesu (Johanne 14:6).

Kaofela dihlabelo tsena di ne di etswa ke baprista. Empa Moprista e Moholo o ne a lokela ho etsa sehlabelo se ikgethang selemo le selemo ka Letsatsi le Leholo la Pako. Buka ya Baheberu e re Jesu ke Moprista e Moholo jwaloka Melikiseteke, ya neng a phahametse esita le baprista ba bang ba baholo. Seo Jesu a se entseng ka ho iketsa sehlabelo o se entse ele Moprista e Moholo ya ikgethang (Baheberu 7:26 – 8:4). Ho fapana le Baprista ba Baholo o ne a sa tlise sehlabelo bakeng sa hae, hobane o ne a se na sebe. O ikentse sehlabelo bakeng sa rona.

Diphoofolo tsohle tse neng di hlajwa di ne di lokela ho hloka sepha (Levitike 3:1). Hore a tle a lefele dibe tsa rona, Jesu o ne a lokela hoba motho le Modimo ka nako e le nngwe. Ele Mora Modimo ya hlokang sebe ebile sehlabelo se nepahetseng (1 Bakorinte 5:21; Baheberu 9:14).

Motho ya neng a tlisa phoofolo o ne a beha letsoho le leng hloohong ya phoofolo. Lena e ne ele letshwao la hore o beha sebe sa hae le molato wa hae phoofolong (Levitike 16:21). Dibe tsa rona di behwa ho Jesu mme o shwetse dibe tsa rona.

Poho kapa nku kapa podi e ne e lokela ho bolawa ele sehlabelo. Sebe se ne se lokela ho lefshwa ka lefu (Baroma 6:23). Empa re sitwa ho lefela dibe tsa rona ka lefu. Modimo o hlophile hore phoofolo e shwe sebakeng sa moetsadibe. Diphoofolo tsena di supa ho Jesu, ya shweleng sebakeng sa rona

Ka Letsatsi le Leholo la Poelano podi ele nngwe e ne e bolawa e nngwe e lelekiswa ho shwela ntle lehwatateng. Sena se re hopotsa hore Jesu le yena o shwetse ka thoko ho motse hodima leralla la lefu (Mattheu 27:32-33; Baheberu 13:10-12).

Madi a sehlabelo a ne a lokela ho behwa aletereng. Ka Letsatsi le Leholo la Poelano madi a ne a nyanyatswa hodima sekwahelo sa Lebokose la Selekane (Levitike 16:14). Madi a emela bophelo ba phoofolo e bolailweng: madi a tshwere bophelo (Genese 9:4). Ha re re “madi a Jesu a re hlatswa dibe” ho bolelwa hore o lefetse dibe tsa rona ka bophelo ba hae (1 Johanne 1:1-2:2; Baefese 1:7; Baheberu 9:12-15, 22).

Ditho tse bonolo tse monate haholo di ne di tjheswa ho thabisa Modimo. Sehlabelo sa Jesu ke sona feela se hlileng se thabisang Modimo (Baheberu 10:5-10).

Dihlabelo tsa sebe di ne di lokela ho phetwa hape le hape ha motho a entse sebe le hang ka selemo ka Letsatsi le Leholo la Poelano. Jesu o shwetse dibe tsa rona hang feela; sehlabelo sa hae ha se lokele ho phetwa hape le hape (Baheberu 10:11-18). Seo re lokelang ho se etsa ha re lemoha hore re entse sebe ke ho ipolela le ho kopa tshwarelo (Mattheu 6:12; 1 Johanne 1:8-2:1).

Hona ho bolela hore ha re hloke ho boloka dihlabelo tsa Tasetamente ya Kgale. Hona ke diriti tse ileng tsa feta ha Jesu a fihla (Baheberu 9:13-14). Ha ho sa hlokahala sehlabelo sa letho (Baheberu 9:25-26).

“Keresete o fane ka sehlabelo se le seng bakeng sa dibe, nyehelo e sebetsang nako tsohle … Ka sehlabelo se le seng, jwale, O entse ho phethahala ha bohle ba hlatswitsweng dibe. Jwale ha dibe tsena di tshwaretswe, ha ho sehlabelo se hlokahalang hape” (Baheberu 10:12, 14, 18).

2.2. Dihlabelo tsa Teboho

Bala Jeremia 33:11. Dihlabelo tse etswang ho leboha Modimo le ho mo rorisa bakeng sa tlhokomelo ya hae le ditlhohonolofatso di ne di etswa ke moikutlwa pelo ha motho a itebohela bakeng sa ditlhohonolofatso tsa Modimo (Genese 8:20). Hape ha phutheho yohle e kopana ka mekete selemo le selemo dihlabelo tsena di ne di tliswa. Ka tsela ena batho ba ne ba bontsha lerato le tlamahano ya bona le Modimo (Pesalema 116:17). Dihlabelo tsena di ne di hlahiswa ka dipina le dithapelo tsa thoriso (Pesalema 141:2).

Hangata re bala hore dihlabelo tsena di ne di sa amohelehe ho Modimo (Amose 4:4; 5:22). Ha motho a leboha le ho rorisa Modimo empa ele hore ha a tiya kapa ho etsa dintho tse fosahetseng, jwaloka Kaine, sehlabelo sa hao ha se re letho; Modimo o re o se hloile. Ka hona Modimo o re pelo e hlwekileng le bodumedi ba moya di molemo ho feta sehlabelo sa mofuta ofe kapa ofe seo motho a ka se tlisang (Pesalema 40:6-8; 51:16-17; Diporovebia 21:3; Hosea 6:6).

Paulosi o re thapelo ya nnete ke ho “inehela Modimo jwaloka sehlabelo se phelang, se inehetseng mosebetsing wa hae le ho mo thabisa” (Baroma 12:1). Baheberu 13:15-16 o re: “A re feng Modimo dithoriso tsa rona ele sehlabelo ka Jesu Keresete, eleng nyehelo e etswang ka molomo e mmolelang ele Morena. Le se ke la lebala ho etsa hantle le ho thusana, hobane tsena ke dihlabelo tse thabisang Modimo” (hape Mikia 6:6-8; Jakobo 1:27).

Hape tjhelete eo re fanang ka yona ho etseng mosebetsi wa Modimo le ho thusa batho ba hlokang e bitswa sehlabelo (Bafilipi 4:18). Paulosi o hlalosa tsela eo re lokelang ho fana ka yona ho 2Bakorinte 8:1-15.

2.3 Dihlabelo tsa Diphoofolo kajeno

Bala 1 Marena 18:20-39. Ditjhaba tse ngata mehleng ya Tasetamente ya Kgale le Tasetamente e Ntjha di entse dihlabelo. Ba etseditse medimo ya bohata dihlabelo. Ha Iseraele a fihla Kanana ho phela hara ditjhaba tsena kaofela, Modimo wa ba laela ho heletsa dialetare moo ho neng ho etsetswa dihlabelo tsa bohata teng (Deotronoma: 7:1-6). Molao wa pele le wa bobedi wa Melao e Leshome e re ho na le Modimo a le mong feela wa nnete mme a keke a sebeletswa jwaloka medimo ya bohata. Hape, re keke ra sebeletsa le ho etsetsa sehlabelo ntho e nngwe pela Hae.

E nngwe ya dintho tseo batho ba ditjhaba tse ding ba ileng ba ba Bakeresete kamora Pentekonta ba ileng ba di bolellwa ke hore ba “se ke ba ja nama e hlabetsweng medimo ya bohata” (Diketso 17:16, 23). Paulosi a eletsa Bakeresete ba batjha ho se be le seabo dihlabelong tsena. Ha motho a etsa dihlabelo tsena, o itlamahanya le medimo ena ya bohata, ho tshwanang hantle le ho sebeletsa disatane.

Empa ho bile le badumedi ba bang ba Korinte ba itseng ba hlobohane ho hang le tumelo ho medimo ena ya bohata. Ka lebaka leo ba bolela hore ba lokolohile ho ja nama e hlabetsweng medimo ena. Paulosi a dumellana le hona, empa a hlokomedisa hore ho etsa jwalo ho fokodisa Bakeresete ba ntseng ba dumela ho medimo ena le ho lahla tumelo ya bona mme ba kgutlele ho e sebeletsa (Bakorinte 10:23-33). Kgaolong ya 8 o bua ka bothata bo tshwanang mme o re: “Hlokomelang hore le se etse tokoloho ya lona ya diketso hore ba fokolang tumelong ba wele sebeng. Jwale he, haeba sejo se etsisa ngwaneso sebe, ha ke sa tla hlola ke eja nama” (1Bakorinte 8:9, 13).

Meetlong e mengata ya MaAforeka diphoofolo di ya bolawa bakeng sa meetlo e fapaneng le mekete. Phapang ya tsena le ho hlabela ho ja nama ke hore mabitso a baholo ba lelapa a ya bitswa ha ho hlajwa kgomo kapa podi. Phoofolo e hlabelwa ho bolella baholo ho hong kapa ho ba kopa ho hong. Bakeresete ba bang ba hotseng le meetlo ena ba dumela hore ho nepahetse hore ba etse ele Bakeresete: Ke karolo ya moetlo wa bona. Ba bang ba utlwa hore ke kgahlano le bodumedi ba Bokeresete.

Batho ba re baholo ba bona ha se medimo ebile hase disatane (1 Bakorinte 10:21). Ke nnete. Bebele ha e bua ka ho toba ka baholo le ka moetlo wa rona. Empa hobaneng meetlong e batho ba hlaba? Ba lebeletse ho hong ho tswa ho baholo ba bona. Ba tshaba hore ha ba sa etse dihlabelo tsena, bomadimabe ho ka ba wela hodimo. Hona ho bolela hore ba dumela ho baholo ba bona, ba a ba tshepa.

Molao wa pele o re re keke ra ba le modimo o mong pela Modimo; re ke ke ra tshepa ntho e nngwe haese Modimo. Molao wa bobedi o re re keke ra etsa letho ho bontsha tumelo ya rona dinthong tse ding. Baholo ele nnete hase medimo kapa medimo ya bohata. Empa re ba etsa medimo ya bohata ha re etsa dintho tse bontshang hore re ya ba tshepa.

Batho ba bang ba re ba sebeletsa Modimo hobane dihlabelo tseo ba di etsang di etsetswa Yena. Ba re baholo ba haufi le Modimo ho feta rona mme ba ka re buella ho Modimo. Hona ha se nnete. Jesu ke yena feela ya ka re buellang, ke yena feela Mmuelli (1 Timotia 2:5).

Ho na le dikereke tse ding tse hlabang dipodi kapa dikgoho ele karolo ya tshebeletso ya bona (Sexhosa ba re ke isihlabelo). Ho thata haholo ho re na ho nepahetse kapa ho fosahetse. Ho tswa thutong tsa kereke ka sena le ka tumelo ya modumedi ka mong. Ho motho e mong e ka ba letshwao feela le se nang matla. Ho e mong ekaba mokgwa wa Sekeresete wa ho sebeletsa baholo. Ho hlaba hona ka hara kereke ho kotsi. Ho ka etsa hore batho ba nahane hore ba sebeletsa Modimo o phelang. E ka kgutliseba batho ditumelong tsa bona tsa kgale. Bebele e hlakile haholo hore ha ho sehlabelo sa phoofolo hape ha ho tshollo ya madi e hlokahalang. Jesu ke yena feela le sehlabelo sa ho qetela (Baheberu 10:14, 18).

– Dr Danie van Zyl

Share this post