Bybelgids

Hoogtepunte uit die Bybel

Skeppingsverhale: Gen 1 & 2

Sondeval: Gen 3

Sondvloed en Toring van Babel: Gen 6:5 – 8:22, Gen 11:1-9

God roep en sluit ’n verbond met Abraham: Gen 12:1-7, Gen 15

God roep en openbaar Hom aan Moses: Eks 3:1-15, Eks 34:5-7

Paasfees en uittog uit Egipte: Eks 12

Tien gebooie: Eks 20, Deutr 5:1-22

Die tempel in Jerusalem: 2 Kron 6:1-21

Israel geroep as dienaar van die nasies: Jes 49:1-7, Sag 8:18-23

Die nuwe tyd van verlossing kom: Jes 53 & 55, Sag 9:9-10

Die geboorte van Christus: Luk 2, Matt 1:18-25

Die Bergrede: Matt 5 – 7, Luk 6:20-49

Die groot gebod: Deutr 6:4-9, Matt 22:36-40

Belangrike gelykenisse: Matt 13, Mark 4, Luk 10:25-37;  15 – 16

Belangrike wonderwerke: Mark 8:35-36, Luk 8:22-25, Joh 11:1-44

Instelling van die Nagmaal: Matt 26:26-30, Mark 14:12-26,  1 Kor 11:23-25

Lyding en sterwe van Christus: Matt 26-27, Mark 14-15, Luk 22:39 – 23:56, Joh 18 – 19

Opstanding: Matt 28:1-19, Mark 16:1-8, Luk 24, Joh 20, 1 Kor 15, 1 Tess 4:13-18

Uitstuur van die kerk: Matt 28:16-20, Joh 20:19-23, Hand 1:8

Hemelvaart van Christus: Luk 24:50-53, Hand 1:9-11

Die uitstorting en die werk van die Heilige Gees: Hand 2,  Joh 14:17, Joh 16:5-15

Jesus kom weer: 1 Tess 5:1-11, 2 Pet 3:10-13, Open 1:7-8, Open 21 & 22

Wat ons glo

Geloof in die Drie-Enige God: Joh 16:5-15, Joh 17:21, 2 Kor 13:13

God skep en onderhou alles: Gen 1 & 2, Ps 8, Ps 24:1-2, Ps 104, Jes 40:12-31

Die mens is sondig en verdien die dood: Rom 1:18-2:11, Rom 3:9-20

God verlos ons uit genade: Rom 3:21-27, Ef 2:1-10, Rom 5:1-11

Christus ons enigste Verlosser: Joh 3:16-18, Joh 14:6, Hand 4:12

Ons sondes is vergewe: Ps 103:8-13, Kol 2:13-14, 1 Joh 1:9, 1 Joh 2:1-2

Versoen met God: 2 Kor 5:11-21, Kol 1:15-23

Verlossing deur die geloof: Rom 1:17, Rom 3:19-28, Rom 5:1, Rom 10:5-15

Dankbaar leef ons vir Christus: Rom 6, Ef 2:10

Volhard in die geloof: Heb 10:32-39, Heb 11, Heb 12:1-3

Gesag van die Woord van God: 2 Tim 3:16-17

Hoop op die toekoms: Heb 11, 1 Pet 1:3-9, 2 Pet 3:13

Meer as oorwinnaars: Joh 16:33, Rom 8:31-39

Opstanding, ewige lewe: 1 Kor 15, 1 Tess 4:13-17, 1 Joh 5:11-12

 

Hoe ons leef

Die nuwe lewe in Christus: Rom 12, Kol 3:5-17, Ef 4:17 – 6:9, Heb 13:1-6

Lewe deur die Gees: Rom 8:1-17, 2 Tim 1:7

Ons moet mekaar liefhê: Joh 13:34-35, Rom 13:8-10, 1 Kor 13, 1 Joh 3:18, 1 Joh 4:7-21

Bekering: Eseg 36:27-28, Sag 14:2-9, Mark 1:15, Hand 2:38, Open 3:19-20

Deernis vir en diens aan mekaar: Luk 10:25-37, Gal 6:1-10, 1 Pet 4:7-11

Ons is tot getuies geroep: Kol 4:5-6, 1 Pet 2:9-10, 1 Pet 3:15-16

Lig vir die wêreld: Matt 5:14-16, Fil 2:12-18

Om heilig te lewe: Rom 14:7-9, 1 Kor 6:12-20, 1 Pet 1:13-16

Bediening van die versoening: Matt 5:21-26, 2 Kor 5:11-21

Vergewe mekaar: Matt 18:21-26, Kol 3:13

Gebed: Matt 6:5-15, Matt 7:7-11, Kol 4:2-4, 1 Tim 2:1-7, Jak 5:16-20

Blydskap: Fil 4:4, 1 Tes 5:16

Vrede: Joh 14:27, Fil 4:6-9

Nederigheid: Luk 9:46-48, Mark 9:33-37, Fil 2:3-11, 1 Pet 5:5-7

Vrug van die Gees: Gal 5:19-26

Huwelik en gesin: Ef 5:21-33, Kol 3:18-21, Heb 13:4

Lof aan God: Ps 150, Ef 1:3-14, Kol 3:16-17

Goeie werke: 1 Joh 3:18, Jak 2:14-26

Eenheid van die kerk: Joh 17:11,21, Ef 2:13-14, Ef 4:1-6

 

Troos in tye van:

Berou: Ps 32, Ps 51, Ps 130:1-4, Miga 7:18-20, Luk 18:9-14

Dood van ’n geliefde: Joh 11:24-26, Joh 14:1-3

Eensaamheid: Ps 189, Joh 14:18-19

Gevaar: Ps 16, Ps 18:2-3, Ps 91, Ps 121

Gebrokenheid: 2 Kor 4:7-15

Hooploosheid: Rom 5:1-5, Rom 15:13, Heb 10:23

Kommer: Ps 13, Ps 131, Luk 12:22-34, Fil 4:11-13

Lyding en swaarkry: Ps 23, Ps 24:2-11, Jes 61:1-3, 2 Kor 4:16 – 5:10, 1 Pet 4:12-19

Vrees: Num 6:24-26, Jes 41:10,13,14, Jes 43:1-4, Jes 52:12

Moegheid: Ps 127:1-2, Jes 40:27-31, Matt 11:28-30

Natuurrampe: 2 Kron 4:12-14, Ps 46, Hab 3:17-19

Onreg: Ps 36:6-13, Ps 37:1-8, Ps 146:6-10

Siekte: Jes 38, Luk 8:40-56, 2 Kor 12:7-10, Jak 5:13-16

Twyfel: Ps 42, Mark 9:22-24

Verlies: Job 1:21, Rom 8:28

Versoeking: 1 Kor 10:12-13, 2 Tes 3:3

 

 

Share this post