By die doop

Liewe doopouer …

Hartlik geluk met die doop van jou kind. In elke gesin is dit iets om oor verwonderd te wees, ʼn vreugde-gebeurtenis. Dis nie maar net ’n mooi gebruik of kerklike tradisie nie; nee, iets groots gebeur met die doop! Vir jou as ouer bring dit egter ook verantwoordelikheid – ouers maak immers voor die gemeente ʼn belofte aan God! Ek wil graag met jou gesels oor die ryke betekenis van die doop.

Jesus het voor sy hemelvaart aan sy dissipels die opdrag gegee: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels, doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Matteus 28:19). Met hierdie woorde is die Christelike doop ingestel, dieselfde doop waarmee jou kind in opdrag van Jesus gedoop is.

Saam met die doop gaan ook die opdrag om hulle wat gedoop word, te leer. Die taak om die kind te leer, begin by jou as ouer. Nadat die Here sy verbond met ons bevestig het – dat Hy as enigste ware God Homself in liefde aan ons verbind, en ons Hom daarom voluit moet liefhê – sê Hy:
“Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle praat as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ʼn merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.” (Deuteronomium 6:4-9). Dit is jou plig, maar ook voorreg, om jou kind van kleins af van die Here en van sy liefde te vertel, en veral ook ʼn voorbeeld vir jou kind te stel. Later kan die kerk of skool dan voortbou op die fondasie wat jy as ouer gelê het. Daarom vereis die doopformulier van die doopouers die voorneme om hul kinders in die leer “te onderrig en te laat onderrig”.

Die betekenis van die doop

1. Die doop kom van God af. Hy neem inisiatief. Die doop in die Nuwe-Testament is die plaasvervanger van die besnydenis in die Ou-Testament. God maak in Genesis 17 ’n belofte aan Abraham dat Hy op ’n spesiale manier aan Abraham en sy nageslag verbind is. Hy is hulle God en hulle sy volk. Van hierdie ooreenkoms (verbond), was die besnydenis aan babaseuntjies op agt dae ouderdom die teken. Die besnydenis kom van God af, nie van Abraham nie. So ook die doop waarmee dopelinge in die tyd na Jesus se hemelvaart gedoop is. Dit is iets wat God doen, nie mense nie. Met die doop sê die Here dat Hy vir jou kind ’n God sal wees en dat jou kind soos sy kind moet leef.

2. Die doop bevestig dat jou kind God se eiendom is. Jou kind se naam is in die dieselfde asem as God die Vader, die Seun en die Heilige Gees genoem. Dit druk iets uit van die noue verbintenis wat daar tussen jou kind en God bestaan. Maar God het jou kind ook aan jóú gegee. Jy moet jou kind na Jesus Christus lei. Watter voorreg is dit nie! Jou kind – wat aan die Here behoort en Hom as Vader het – word aan jou sorg toevertrou. By die doopbak het jy onderneem om na jou kind om te sien soos wat God dit self sou doen. Jy doen dit maar net “in God se plek”. Jy pas maar net God se eiendom op!

3. Die doop maak jou kind deel van die kerk, deel van die volk van God, deel van die gemeenskap van gelowiges. Hierdeur gee die doop aan jou kind ’n bepaalde identiteit – een van ingeslotenheid (inklusiwiteit) in die liggaam van Christus. Volgens Prof Nico Koopman word jou kind se menslike waarde en menswaardigheid daardeur bevestig. Omdat jy reeds jou geloof in Jesus Christus in die openbaar bely het, is jy deel van die gemeente. Jy is ’n belydende lidmaat wat verklaar dat jy vir God lief is. Nou kom kry jou kind ook status as lidmaat van die kerk, as déél van die gemeente. Jy en jou kind het een God as Vader. Soos wat God vir jou alles wil wees, wil Hy ook vir jou kind alles wees. Julle staan daarom op gelyke voet voor Hom.

4. Die doop is ’n openbare belydenis van jou geloof in die Here. Dis nie maar sommer enige kind wat in die kerk gedoop word nie. Nee, net kinders wie se ouers met woord en daad in die Here glo, word gedoop! Jy is so ’n ouer! Hoe anders sal jy jou kind met oortuiging van die Here kan leer as jy Hom self nie ken nie, as jy self nie ’n belydende en getuigende kind van God is nie? Jy het met jou kind se doop nog ’n keer in die openbaar bely dat jy in die Here glo. Jy het jouself weer ’n keer aan die Here kom verbind. Dit is ’n goeie vertrekpunt vir die reis wat jy by die doopbak saam met God en met jou kind se geloofsvorming begin het!

5. Die doop vind ’n hoogtepunt in jou kind se toekomstige aflegging van belydenis van geloof. Die getuienis in die Nuwe Testament is dat waar mense tot geloof gekom het, die doop aan hulle, sowel as aan hulle gesinne, bedien is (Handelinge 10: 24 en 48; 16: 15; 16: 31-33; 18:8 en 1 Korintiërs 1:16). Geloof en doop hoort saam, hoewel die een dalk voor die ander kom. In ons kerk word die “leer”, waarvan die grondslag by die huis gelê word, in die kategese verder geneem. Die hoogtepunt van jou kind se doop vind plaas wanneer hy of sy in die toekoms bely: “Ek glo in God en het vir Jesus as my Verlosser en Saligmaker aangeneem.” Wanneer dít gebeur, sal dit die bewys wees dat jou kind God se belofte by die doop aanvaar. Hoe dankbaar sal jy as doopouer dan nie wees dat jy die rol wat jy hierin moes speel, pligsgetrou vervul het nie?

6. Die doop (ook jou kind se doop) is ’n gebeurtenis met openbare belang. Dit is wel ’n betekenisvolle en intieme gesins- en familiegeleentheid. Dis egter ook ʼn kerklike gebeurtenis, veel meer as net ’n private geleentheid. Dis ’n geleentheid waar God aan die werk is. Jy onthou mos dat ons vroeër gesê het dat God die inisiatief in die doop neem? Dis Hy wat deur die doop sy aanspraak op jou kind, as sy eiendom, bevestig het. Hy verbind Hom met die doop aan jou kind. Dit gee aan jou kind ʼn nuwe identiteit van ingeslotenheid en menswaardigheid. God werk egter ook in die samelewing. Daarom het dit alles ook gevolge vir hoe jy na ander gedooptes in die samelewing kyk en met hulle omgaan. En ook hoe jy omgaan met hulle wat nog nie gedoop is nie, en aan wie God Homself ook graag so wil verbind.

God self help jou hiermee 

Die doop maak die genade van God vir mense sigbaar – die water wys heen na die bloed van Jesus Christus wat mense losgekoop het van die vloek van sonde, nog voordat hulle dit kon verstaan of glo. Daarom word die doop ’n sakrament (heilige teken) genoem. Hierdie sakrament is nou aan jou kind bedien en dit kom met die groot verantwoordelikheid om verbondsouer te wees.

Dis wonderlik om te weet dat ouers hierdie verantwoordelikheid nie alleen hoef te dra nie. Hulle kan leiding en die gawe van onderskeiding van God vra. Aan sy teenwoordigheid by ons as verbondsouers, hoef ons nie te twyfel nie. Dis presies wat die Here Jesus bedoel as Hy sê: “En onthou: Ek is met julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matteus 28:20) 

Tydens die doop van:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leraar  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum    Ds Eugéne Beukes

Share this post