ABC ya kgobo ya

Kgolo ya moya ke tatellano ya dikgato

Jwalokaha tholwana e fetang dikgatong tse fapaneng pele e butswa, ho na le dikgato tse fapaneng tsa kgolo ya moya. Pele ho na le ho thunya, kgato eo o lemohang ho lahleha ha hao le Lebitsong le le leng feela leo o ka pholoswang ka lona, le leratong la Modimo. Ho tswa ho thunyeng ho hlaha tholwananyana. Jwaloka ha ho thunya ho fela ha tholwana e qala ho hlaha, le wena o shwa jwalo dikgatong tsa kgolo ya moya ho wena.

Jwaloka ha bophelo ba hao bo tswelapele ka tataiso ya Moya o halalelang ho Kreste, o butswa haholwanyane, o ba motle haholwanyane moyeng le ho ba molemo haholwanyane. Mmala le monko wa ditholwana tsa hao wa semoya di a teba. Tholwana ya Moya e leng lerato, lethabo, kgotso, monyaka, mamello, ho ba le setswalle, bopelonolo, boikokobetso le boikgalemo- e a bonahala. E mong le e mong a ka bona hore o wa Jesu Kreste, mme o a hola hobane metso ya hao e ho Yena, mme o itshwarelleditse ho Yena.

ABC ya kgolo ya moya

Dikopano tsa bomong le Modimo. Jesu a re: Empa wena, ha o rapela, kena phaposing ya hao, mme ha o kwetse monyako wa hao, o rapele Ntatao ya sephiring; mme Ntatao ya bonang sephiring, o tla o putsa (Matheu 6:6).

Sheba boemo bo bong le bo bong jwaloka monyetla wa ho hola. Lefatsheng le tletseng pherekano le mathata Baroma 8:28 ke tshiya eo o ka itshwarellang ka yona: Mme re tseba hore dintho tsohle di sebedisana hammoho molemo wa ba ratang Modimo, e leng ba bitsitsweng ka morero wa wona.

Ithute mme o rate Lentswe. Tumeloe tswalwa ke tsebo le tshepo. Tshepo re e fumanntshwa ke Moya o halalelang, empa tsebo ke ho ithuta Lentswe la Modimo mmoho le Modimo. Ha re ithuta Lentswe ho fetisa, re tiisa Pesalema 119 ho fetisa mme re tshepa Modimo ho fetisa.

Rapela hore Modimo a ntjhafatse mohopolo wa hao. Ebe o nahana botjha ka batho, ka ketso e nngwe le e nngwe, le lentswe le leng le le leng le tswang molomong wa hao: Le se ke la ipapisa le lefatshe lena, le mpe le fetohe ka ntjhafatso ya kelello ya lona (Baroma 12: 2).

Rapela thapelo ya Ntata rona ha o tlelwa ke ho qeaqea le ho fellwa ke tshepo. Thapelo ya Jesu e phethahetse bakeng sa boemo bofe kapa bofe le qaka efe kapa efe: Jwale lona, rapelang jwalo, le re: Ntata rona ya mahodimong, lebitso la hao a le ke le kgethehe; ho tle mmuso wa hao; thato ya hao e etswe lefatsheng, jwalokaha e etswa lehodimong; o re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng; o re tshwarele melato ya rona, jwalokaha re tshware la ba nang le melato ho rona; o se ke wa re isa molekong; o mpe o re lwele ho e mobe
(Matheu 6:9-13).

Dula ho seo Lentswe le o rutang sona. Mamela feela Lentswe. Hobane Lentswe la Modimo ke lentswe le phelang, le matla, mme le fetisa ka bohale disabole tsohle tse leoditsweng ka nqa tse pedi; mme le a hlaba, le ye ho kena le dikgaohanong tsa pelo le tsa moya, le manonyellong le mokong; mme le ahlola maikutslo le mehopolo ya pelo (Baheberu 4:12).

Arohana le sebe se seng le se seng seo o se tsebang. Hleka re tla hlola sebeng hore mohau o tle o ngatafale na? Ho se ke ha eba jwalo. Ana rona re shweleng ka nqa ya sebe, re ka nna ra phelela jwang ho sona? (Baroma 6:1-2).

Kreste o tshwanetse a eketsehe, nna ke fokotsehe! Johanne 3:30.

Rapella badumedi ba bang ba nang le dineo tse ding tsa moya tse fapaneng le tsa hao. Ba kenyeletse thapellong. Le se ke la tima Moya, Lentswe le a re eletsa (Bathesalonika 5:19). Hape: Eo (Jesu Kreste) mmele wohle o bopehileng hantle, o kopantsweng hammoho, ka dikopano tsohle tse fepang ditho tsohle, o nkang kgolo ho yena, ka matla a abelwang se seng le se seng sa tsona, o tle o hahuwe leratong (Baefese 4:16).

Jara dihlomo tsa tumelo. Satane o leka ho qwedisa modumedi e mong le e mong ka hara ho qeaqea. “Ha o a loka ka ho lekana,” o re jwalo ho rona. “Ke ha kae o sa kgopjwe?” Apara thebe ya Baefese 6:10-18 ka tumelo. Mme o dule o e tshwere.

Nwa Lentswe jwaloka lesea le letjha le nwa lebese la mma lona. Phela ka ho hloka molato: Jwale, le ke la lahle lonya lohle, le thetso yohle, le boiketsiso, le mohono, le diketselletso tsohle; mme le lapele haholo, jwaloka bana ba tswang ho tswalwa, lebese la moya, le sa tswakwang, le tle le holele poloko ke lona (1 Petrose 2:1-2).

Hlompha Modimo ka botho ba hao bohle. Modimo o elelliswa batho ba sa etseng hoo: Setjhaba sena se ntlhompha ka molomo wa sona, empa pelo tsa bona di hole le Nna (Matheu 15: 8).

Paka Jesu Kreste le pholoso eo A e tlisitseng: Empa haele lona, le moloko o kgethilweng, le baprista le marena, le mofuta o halalelang, le setjhaba se ruilweng, le tle le bolele dithoko tsa ya le bitsitseng lefifing ho le kenya leseding la hae le hlollang (1 Petrose 2:9).

Dumela matleng a madi a Konyana. A ntoo nka senwelo, a leboha, a ba nea sona; mme ba nwela ho sona bohle. A re ho bona: Hona ke madi a ka, a selekane se setjha, a tshollelwang ba bangata (Mareka 14:23-24). Paka matla a madi a Jesu Kreste. Jwale he, wena o fumana ditlholo tsa hae tsa semoya: Ba mo hlotse ka madi a Konyana, le ka lentswe la bopaki ba bona; mme ha ba ka ba re letho ka bophelo ba bona, le ho isa lefung (Tshenolo 12: 11).

Nka karolo lebellong la semoya. Tsepamisa maikutlo ho Jesu feela. Mathang ka mokgwa oo le tlang ho o nka ka wona (1 Bakorinthe 9:24).

Fumana phoso ha o lahlehelwa ke bohlahlo ba hao sa semoya. Bala Bakolose 3. O tla elellwa dibe tsa bophelo ba hao tse lebisitseng ho kgaoho ya mollo ya semoya moo.

Tsoma kgalalelo le kgotso. Phehellang, ho ba le kgotso le batho bohle, le kgalalelo eo ho seng motho a tlang ho bona Modimo, ha a se na yona. Iponeleng, hore e mong a se ke a haellwa ke mohau wa Modimo, monoko a mahloko o se ke wa hlahela, wa tla wa le ferekanya, mme ba bangata ba senyeha ke wona (Baheberu 12:14-15).

Kgetha tlhweko. Kgolo ya semoya e kenyeleditse kgetho e nang le kelello ya ho hlweka pelong le ho fadimeha monahano wa hao hammoho le moya: Tsohle tseo e leng tsa nnete, tsohle tse hlomphehang, tsohle tse lokileng, tsohle tse hlwekileng, tsohle tse ratehang, tsohle tse botumo bo botle, tsohle tseobokgabane bo bong le poko e nngwe e leng teng ho tsona, le ke le hopole tsona. Tseo le ithutileng tsona la di amohela, la di utlwa, la di bona ho nna, etsang tsona; mme Modimo wa kgotso o tla ba le lona (Bafilipi 4:8-9).

Phela kganyeng. Kgaohana le merero ya sephiri; phela ka botshepehi kapela Modimo le kapela batho. Ke ena taba eo re e utlwileng ho yena, eo re le bolellang yona, ke hoba Modimo o lesedi, mme ha ho lefifi ho wona hanyenyane. Ha re bolela hore re na le kopano le wona, athe re tsamaya lefifing, teng re leshano, mme ha re etse ka nnete. Empa ha re tsamaya leseding, jwalokaha wona o le leseding, re na le kopano hammoho, mme madi a Jesu Kreste, Mora wa wona, a re hlatswa dibe tsohle (1 Johanne 1:5-7).

Phela tlholong ya Jesu Kreste. Amohela hore bophelo bo tla tlala mathata, empa o dumele hore Jesu Kreste ka Moya wa hae o halalelang o na le wena, mono moo enjene ya koloi e emang, mono moo o emang o sheba koloi ya hao e senang dikwaelo tsa mabidi. Jesu Kreste o itse: Ke le boleletse taba tseo, hore le be le kgotso ho nna. Le tla ba le mahlomola lefatsheng; le mpe le bete dipelo; ke hlotse lefatshe (Johanne 16:33).

Phela ka bowena leratong la Modimo, o phedise lerato la Jesu Kreste. Thabela mme o kgothaletse ba bang. O se ke wa nyenyefatsa le ho ahlola. Arabela lerato ho wena ka lerato le kgaphatsehang mme bobe ka botle. Le se ke la busetsa bobe ka bobe, leha e ka ba ho mang le mang. Batlang tse leng ntle mahlong a batho bohle. Ha ho ka etswa, mme ha e le ka lona, le dule ka kgotso le batho bohle. Barutuwa, le se ke la iphetetsa e le lona (Baroma 12:17-19).

O itiise hore o lemohe tse leng bohlokwa ke eng. O itiise hore o ka bua jwaloka Paulose wa re: Empa tse neng di le moruo ho nna, ke di entse tshenyehelo ka baka la Kreste Ke fela ke lekanya hoba ntsho tsohle ke tshenyehelo, ha di ka bapiswa le boholo ba ho tseba Jesu Kreste… ke tle ke tsebe Jesu Kreste, le matla a tsoho ya hae, le ho kopana le yena mahlomoleng a hae… ha ke itekanye hore ke se ke se hapile, empa ke etsa ho le hong feela: Ke lebala tse kamorao, mme ke hahamalla ho tse kapele; ke mathela moo ho lekantsweng teng, e leng pheo eo re e biletswang hodimo ke Modimo, ka Jesu Kreste (Bafilipi 3:7-14).

Boloka mantswe a Jesu Kreste pelong. Ekare ha motho a nthata, o tla boloka lentswe la ka; Ntate o tla mo rata, mme re tla tla ho yena, re ahe ho yena (Johanne 14:23).

Hopola mme o nyakalle ke hona hobane tshokollohong ya hao o kolobeditswe ka Moya o halalelang. O se ke wa dumella batho ho kenya qeaqeong ka sena. Hobane rona bohle re kolobeditswe Moyeng o le mong, hore re be mmele o le mong, leha e le Bajuda, leha e le Bagerike, leha e le ba ruilweng, leha e le ba sa ruwang; mme bohle re nositswe Moyeng o le mong (1 Bakorinthe 12:13).

Nehelana ka taolo ya bophelo ba hao ho Moya o halalelang. Tholwana eo Modimo a e batlang, e ke ke ya eba teng maphelong a rona ka mokgwa ofe kapa ofe ha e se ka phetisetso ya Moya o halaleleng: Empa tholwana ya Moya ke lerato, le thabo, le kgotso, le sebetse, le kgauho, le molemo, le botshepehi, le bonolo, le boitshwaro
(Bagalata 5:22-23).

Ha ho tshebeletso ya Modimo ka bomong feela. Jwaloka ha Ntate a Nthomile, le nna Ke le roma jwalo (Johanne 20:21). Ha re a tshwanela ho bona bophelo ba rona ba semoya e le taba ya bomong. Ka boitlamo bo bulehileng ha re hole tumelong ya rona feela, empa re hasa evangeli e monate ya lethabo.

Batlisisa mme o ithute Lentswe bakeng sa ho arola nnete ho leshano. O ba halaletse ka nnete ya hao; lentswe la hao ke nnete (Johanne 17:17).

Kena phuthehong, kerekeng e ntlong kapa mokgoping o monyenyane. Kgolo ya moya e etsahala ka potlako moo badumedi ba e etsang taba e tiileng hammoho. Bommohong bona re fumana tshehetso le pherekano, lerato le ho se utlwisise, qenehelo le phodiso, empa le ho sulafallwa le ho feellwa ke thabo. Boemo boo re tshwanetseng ho sebetsa le ba bang le ho buisana, bo fana ka monyetla o mong le o mong wa ho hola boikokobetsong, ho hola tshwarelong, ho hola le ho ba matla.

Apara hantle bakeng sa ho ntshetsapele ntwa ya semoya. Lebella se o tobileng mme o lwane. Ka baka leo, nkang dihlomo tsohle tsa Modimo, le tle le tsebe ho tiya ka tsatsi le lebe, le ho ema le setsi le hlotse tsohle (Baefese 6:13).

Qoba tsohle tse etsang hore letswalo la hao le se phuthollohe. Re ka utlwisa Moya o halalelang bohloko ka manganga le ho hloka boikokobetso: Le se ke la swabisa Moya o Halalelang wa Modimo, oo le tshwaetsweng letsatsi la topollo ke wona
(Baefese 4:30).

Qoba mofuta ofe kapa ofe ho boikemelo le ho ikgona. Jesu o re: Dulang ho nna, le nna ho lona. Jwaloka lekala ha le sitwa ho beha le nnotshi, ha le sa kgomarele sefate, ho jwalo le lona ha le sa nkgomarele, Ke nna sefatse sa morara, mme lona le makala. Ya dulang ho nna, le nna ke dula ho yena, eo o beha haholo; hobane kantle ho nna le ka sitwa ho etsa letho (Johanne 15:4-5).

Kopa Modimo ho o tlatsa ka Moya wa hae. Jesu o re: E mong le e mong ya kopang o a fuwa, mme ya batlang, o a fumana; mme ho tla bulelwa ya kokotang. Ntata motho ke ofe hara lona, ekareng ha ngwana hae a kopa bohobe ho yena, a ka mo fang lejwe? Leha a kopa hlapi, a ka hla a mo fa noha bakeng sa hlapi na? Leha a kopile lehe, a ka mo fa phepheng na? Mme ha esita lona ba lonya, le tseba ho nea bana ba lona dintho tse molemo, Ntata lona mahodimong a tla fetisa hakakang ka ho nea Moya o Halalelang ho ba o kopang ho yena (Luka 11:10-13). Billy Graham o hlalosa bophelo ba rona le Moya o halalelang tjena: “Kolobetso e le nngwe (ka pako ya rona), ditlatsetso tse ngata.”

Botsa boemong bo bong le bo bong: Jesu o ne a ka etsang? Motho o hola moyeng ha a ipotsa kgafetsa hore Jesu o ne a ka etsang ka wa heno. Mme ke boitshwaro bofe boo a bo lebelletseng ho wena, e leng setshwantsho sa hae, maemong ana.

Thibela satane. Satane o tlosa maikutlo a rona a ho lokollwa ke Modimo le a lerato la Modimo baneng ba hae. O re hopotsa ka mehla ka bomadimabe ba rona. Re be re se re sa tsepamise maikutlo ho Jesu Kreste, empa ho bomadimabe ba rona. Boholo ba teko ya hae bo a hlaka ha re bala ho Tshenolo 12:10 ka tlholo ya ho qetela ho Satane: Moqosi, wa banababo rona, ya neng a ba qosa pela sefahleho sa Modimo motshehare le bosiu, o dihetswe. Ka hona re tshwanetse ho etsa seo Lentswe le se bolelang: Le tsohe masene, le fadimehe; hobane Diabolose, e leng sera sa lona, o ntse o dikadika jwaloka tau e purumang, e batlang eo e ka mo jang. Hanang ho yena ka ho tiya tumelong, le ntse le tseba hobane dihlore ho di le ding le tsena di ntse di hlahela banababo lona ba lefatsheng (1 Petrose 5:8-9).

Eba modumedi ya phelang ka mahlo a hae ho ho tla la bobedi. Le mpe le tsebe hobane monga ntlo, hola a ka tseba nako eo senokwane se tla tla ka yona, o ka lebela, mme a ke ke a dumela hoba ntlo ya hae e phunngwe. Le lona, itokiseng ke hona; hobane Mora motho o tla tla ka nako eo le sa e hopolang (Matheu 24:43-44).

Hanela motho kapa ntho e ka utswang lethabo leo Jesu a o fileng lona. O tla elellwa hore kgolo ya moya le lethabo di tsamaya mmoho. Rapella pelo e ikokobeditseng le e hlwekileng le moya o tletseng thabo. Ke le bokletse taba tseo, hore thabo ya ka e dule ho lona, mme thabo ya lona e tlale (Johanne 15:11).

Share this post