Ho hola tumelong, ka ho ema moyeng wa Modimo

Na o rata ho ba le dikamano tse haufiufi le Modimo ho feta tseo o na le tsona hajwale? Mohlomong o tla lakatsa ho ba le kutlwisiso e tebilleng ho feta ya lerato la Modimo? Kapa mohlomong o hloka kgotso le phomolo. Ho kanna ha etsahala hore o na le tabatabelo ya hore Modimo o fetole bophelo ba hao.

Mefuta ena ya maikutlo e bontsha tlhoko ya kgolo moyeng wa borapedi. E mabapi le takatso ya ho amohela tumelo ya Modimo e eketsehileng, tshepo le lerato bophelong ba hao. Hona ha ho feta ho mpa o labalabela dimpho tsa Modimo, empa ke tlhlolohelo ya Modimo ka boyena. Ha o mong tlholohelong ya hao ya Modimo. Bongata ba batho bo ikutlwa bo hloka Modimo. Leha ho le jwalo, tlholohelo ena ya Modimo e utlwahala le ho hlaloseha ka ditsela tse fapananeng.

Tlhoko ya rona ya Modimo e fapane

Re reha tlholohelo ya rona ya Modimo mabitsobitso a fapaneng. Bangodi ba Bebele le bona ba sebedisitse mantswe le ditshwantsho tse fapaneng bakeng sa boiphihlelo ba mofuta o tshwanang wa moya wa borapedi. Morena o file e mong le e mong wa rona botho bo ikgethileng mme e mong le e mong wa rona o na le maemo ao eleng a hae ao a fetileng ho ona.
Ka tsela ena re na le boiphihlelo ba Modimo bo fapafapaneng mme re hlalosa tlhoko ya rona ya kgolo ya moya wa borapedi ho ya ka mofuta wa rona wa moya wa borapedi:

Ho bana ba bang ba Modimo moya wa borapedi o hokahane ka matla le tumelo ya maikutlo mme ba lakatsa ho kenwa ke ‘lerato le leholo la Modimo’. Ba batla ho utlwa ba phela dikamanong le Modimo le dinehong tsa Moya o Halalelang ka dinako tsohle.
Badumedi ba bang ba batla ho sebeletsa Modimo ka monahano wa bona. Moya wa borapedi ba bona ke tumelo ya kelello. Ke ka lebaka lena ba hlokang ho ba le ‘tsebo e kgutsitseng’ ya tshebetso ya Modimo maphelong a bona.
Moya wa borapedi wa sehlopha sa boraro sa Bakreste ke sa tumelo ya pelo. Ba hlalosa tlhoko ya bona ya kgolo ya moya wa Modimo ‘ho hola ho kahare ha kgotso ya Modimo’. Ba lebeletse hore Modimo o tla fetola bokantle ba maphelo a bona ka ho sebetsa ho tswa kahare.
Sehlopha se seng sa badumedi se tsepamiseditse maikutlo kgolong e bonahalang ka ntle ho mameleng thato ya Morena. Ba tjhesehella haholo ho etsetsa Modimo dintho. Moya wa bona wa borapedi o mabapi le tumelo ka diketso.
Ha ho hlokahale hore o tshwenyehe haeba o sa ikutlwe o na le matla a dihlopha tse fapaneng. Ke hantle ha re fapane. Ntho ya bohlokwa ke ho iphumana moo re lokolohileng ka ho fetisisa. E amohele mme o se nyefole ba bang ba sa tshwaneng le wena. Modimo o rata phapang ya maikutlo.

Phoso e kgolo ya badumedi

Leha re fapane ditlhokong tsa rona tsa kgolo ya moya wa borapedi, ka mokgwa o tshwanang re etsa phoso e tshwanang e sitisang le ho thibela kgolo ya moya wa borapedi. Phoso ke hore re nahana hore, ‘Ke nna ya nang le boikarabelo bakeng sa kgolo ya ka moyeng wa borapedi mme ke lokela ho etsa hore hona ho phethahale.’

Ho se utlwisisi hona ho lebisa ho swabeng ho hoholo. Re leka ka matla, empa re a nyahama ha kgolo e sa be teng leha phetoho e sa intshetse pele. Phetoho hangata e ba ya maiketsetso e sa feteng tlotlontswe ya tumelo e sebediswang ka dinako tsohle. Ha ho phetoho e tebileng e tlang ka Moya wa Modimo, jwaloka ho se felle bana ba rona pelo ha bonolo kapa ho tshwarela ba bang ha bonolo.
Ke botho ho nahana hore hona ho itshetlehile hodima seabo, dihlabelo le mawala ao e leng a hao. Batho ba bangata ba nang le bodumedi bana le kgolo e tjena. Ba dumela hore ho etsa mahlabelo a mangata ho rapela ka thata le ho etsa ditshwanelo tsa bodumedi ba hao, di tla etsa hore o fumane ho hongata – hona ke thero le thapedi ya bareri ba bangata. Bakreste ba bangata ba nkeha habonolo ke mokgowa ona wa thero. Kgolo moyeng wa borapedi ka tsela e jwalo e utlwisiseha ele seo re se etsang ka botho ho seo Modimo o se etsang pele: Modimo o re pholosa pele, empa re lokela ho etsa ho hong ho buseletsa hoo. Ho se utlwisisi hona ke hore Modimo o etsa hore re be balokileng ka mohau wa hae, mme seo rona ka botho re ba le boikarabelo ba ho halalela. Hona ke hoo ba bangata ba balang Bebele ka teng.

Moya wa Modimo ke sephiri

Ke Moya o Halalelang wa Modimo o re ntjhafatsang le ho re etsa hore re halalele. Empa tshebetsong ena ya ho halalela Moya o Halalelang ha o qhelele maikutlo, kelello le boithatelo ba rona thoko. Ke rona re hlolohelang tshebetso ya Moya o Halalelang kahare ho rona. Ke rona re lokelang ho mamela Moya o Halalaleng. Re tlameha ho phethisa seo Lentswe le re bolellang ho se etsa. Empa le teng, ha ho ya itshetleha ho rona re le bang…
Ho Johanne 3 Jesu o hlalosetsa Nikodimase jwalo. Moya o Halalelang o sebetsa jwaloka moya: o keke wa bona moya, empa o utlwa seo o se etsang. Nahana mohlala ona, kamoo moya o etsang hore folaga e pheulehe, kapa ho tsukutla makala a sefete kapa ho tlisa maru mmoho pele ho pula. Hona ke kamoo Moya o Halalelang wa Modimo o sebetsang ka teng. O keke wa laola moya kapa ho o kgahlilsa ele hore o o etsetse ho hong.

Leha re tshwana le folaga e pheulwang ke moya, makala a kebeselang moyeng le maru a bokeletswang ke moya, ha re a qelelwa ka thoko ho se etsahalang ho rona. Moya o Halalelang o re kenyeleditse mme o sebetsa ka botho ba rona. Ha ho bolele hore Moya o Halalaleng o itshetlehile tshebedisanong mmoho ya rona. Jwaloka moya Moya o Halalelang o fokela moo o ratang.
Re sitwa ho utlwisisa ka botebo sephiri sena sa Modimo. Ke rona re fetohang, empa ke Modimo o re ntjhafatsang. Maphelo a rona a jwaloka khaete. Haeba re feela re batla ho hola moeng wa borapedi, re tlameha ho dumella moya wa Modimo ho re phahamisetsa hodimo. Re ka tswa moyeng le ho qoba tshebetso ya ona ho rona, empa re keke ra o thibela ho foka. Ha moya wa Modimo o re phahamisetsa hodimo ha se hobane re lokile ha kaalo, empa ele hobane Modimo o lokile!

Ho ema moyeng wa Modimo

Ha ho ya itshetleha hodima rona. O itshetlehile ho Modimo. Re ka ema jwang moyeng wa Modimo? Re lokela ho matlafatsana mekgweng ya rona ya tumelo ele hore Moya o Halalelang o sebetse ka rona le ho e etsa mofuta wa batho bao Modimo o re reretseng ho ba bona.
Mofuta ka mong wa borapedi oo re o hlalositseng kahodimo o na le boemo bo ikgethang moyeng wa Modimo. Re ka ithuta haholo ka hona ka ho rutana. Tsela eo re hlokang thahasello ho yona ke yona eo re e hlokang ka ho fetisisa…

Ho phela ka maikutlo
Re ithuta mofuta ona wa ho ema moyeng haholoholo ka tumelo ya maikutlo. Tumelo maikutlo e etsa hore batho ba be le kelohloko mme ba batlane le mantshwao a tshebetso a Modimo.
Ho etsa eka tumelo ke seipone seo motho a bonang tsohle tse mo potapotileng ka sona. Motho o bona bonnete ka sefe ya tumelo. Tumelo e bona seo ba bang ba sa se boneng, e tadima ho feta se siretseng pono ya batho ba bang (Luther). Nowe o bona ho hong hwa Modimo mme o a mo mamela ka ho le leng Abrahama a sa ka a dumella dilemo tsa hae tsa ho hola le bonyopa ba mohatsae ho thibela pono ya hae. (Baheberu 11).
Tadima ka seipone sa tumelo etswe le sefate se sa reng letho kantle ho ntlo ya hao le kgalase ya metsi e sa reng letho e tafoleng ya hao e tla ba le tjhebahalo e botle bo sa tlwaelehang. Di tswa ho Modimo. O tadima ba bang ka mahlo ana a matjha ha o sebedisa sefe ya tumelo ho Modimo. Mohatsao, le bana ke batho bao Modimo a o nehileng bona. Ntho e nngwe le e nngwe eo o e tlwaetseng o tla e bona ka lesedi le letjha.
Etswe le ho tshwenyeha le mathata e ba menyetla ya kgolo. O ka bona ho hong sefapanong sa Morena Jesu. A keke a tloha ho rona. O na le rona, kamehla.
(Baroma 8: 31-38).

Ho mamela ka ho hlollwa
Hopola, seo re ka se etsang feela ke ho ema moyeng wa modimo. Etswe matla le poneletso ya ho etsa hona, hantlentle e tswa ho Morena.
Moya o Halalelang o batla ho bodulela mantswe le setshwantsho sa Jesu maphelong a rona (Johanne 14). Na ha se nnete hore Jesu o ile a romelwa ho tla re bontsha hore Modimo o jwang (Johanne 1:18)? Ka ho bala kapa ho mamela dipale tsa Bebele ka tebello, Moya o Halalelang o bodulela dinnete maphelong a rona ele ho re bopa.
Re ithuta mokgwa ona wa ho ema moyeng haholoholo ka badumedi le kelello e nang le tumelo. Ba lemoha hore seo e mong a se nahanang le ho se lakatsa qetellong se tla fetoha nnete bophelong ba hae. Kahoo, ha re rapela ke ho bula ditakatso tsa rona tse tebileng le menahano bakeng sa moya wa Modimo ho phunyeletsa ho rona. Paulosi o etsa kopo e mabapi le hona tjena: ‘Fetohang ka ho ntjhafatsa dikelello tsa lona. Kahoo le tla kgona ho etsa teko le dumella seo thato a Modimo e leng sona’ (Baroma 12:2) hape ‘Mme hona ke thapelo ya ka: hore lerato la lona le ngatafale tsebong le botebong ka leihlo la moya’ (Bafilipi 1:9).
Ba dumelang ka kelello hangata ba feta mehatong e mmalwa ya tumelo. Ka mora ho fetoha ba ba le nyakallo le matla a felletseng a ho fetola lefatshe. Tsohle di a ba hlakela mme di ba le moelelo ho bona. Motho o lokela ho amohela sehlabelo sa Kreste sefapanong. Ebe ho ba le mohato wa qeaqeo. Ha se sohle se sebetsang ka ho phethahala mme se fumanwang Bebeleng ha se etse kelello. Ke hobaneng Modimo o ile wa …? Ka lehlohonolo ho na le mohato wa boraro oo tumelo e o sibollang: Modimo o feta kamoo re utlwisisang ka teng. Re keke ra utlwisisa Modimo, empa re ka ba le maikutlo a hlompho le tshabo pela Modimo. Mohatong wa ho makallang boholo ba Modimo Bebele ha e sa hlola e tshwana le buka feela e ipallwang ho fumana kamoo lefatshe le ileng la bopjwa ka teng kapa diketsahalo tsa nalane feela. Bebele ke Lentswe le phelang la Modimo le re bolelellang ka botho ba rona bo eisehang. Setshwantsho sa Bebele se a hlompjhwa. Se supa bonnete ba Modimo bo fetang ditshwantsho tseo re bileng le tsona [mehopolong] ka boholo ho fihla mothating ona. Moya wa Modimo o sebedisa ditshwantsho tsena le dipale ho ntlhalefisa.

Ho emela Modimo ka kgutso
Tumelo ya kelello ke mokgwa o bohlokwa wa ho ema moyeng wa Modimo. Re lokela ho ba le dinako tsa kgutso mmoho le Morena. Ha re kgutsa pela Modimo dithapelo tsa rona ha dibe jwaloka letoto la dintho tse labalabelwang tseo Modimo a lokelang ho re etsetsa tsona. Lebaka la pele la thapelo ke ho elellwa boteng ba Modimo. Ntle le ho behaka melao e mengata ya ho rapela re tsepamisa maikutlo ho amoheleng Modimo le ho amohela matla a ho etsa thato ya hae.
Bakeng sa sa dithapelo tsena o lokela e seng feela ho behella nako ka thoko, empa o lokela hape ho fumana sebaka se loketseng. O lokela ho ba sebakeng se tshwanetseng moo o mehopolo a hao e kekeng a hohelwa ke tse o potapotileng kapa wa ba le mokgathala. Ka ho tsepamisa maikutlo mohopolong wa thapelo e le nngwe jwaloka ‘Morena ke Modisa wa ka’ mehopolo ya hao e ba le kgutso le ho dumella lentswe la Modimo ho bua.
Kgolo e hlileng e babatsehang e etsahala hantlentle ha re sa kope eng kapa eng ya dimpho tsa Modimo, empa feela ka ho utlwa ho hong ho itseng ka boteng ba Modimo. Ha se feela seo a tlamehang ho re neha sona ho re beha monyetleng, empa kamoo re ka bang karolo ya motsamao wa lerato la hae lefatsheng.

Ho etsa sehlabelo ka bophelo ba hao
Ba dumelang ka diketso ba na le matla a ho tsepamisa maikutlo ho seo Paulosi a se nkang e le bohlokwa ba Bokreste: ‘Ke a le kgothaletsa … ho nehelana ka mmele ya lona jwaloka dihlabelo tse phelang’ (Baroma 12:1). Jwalokaha motho a phaphalatsa khaete moyeng, re neha mmele ya rona Moyeng o Halalelang wa Morena. Ha ele hantle ka ‘Morena’ ho hlaloswa ‘monga’.
Ha ke sa rapella feela lebitso la ka, thato ya ka le mmusonyana wa ka, empa hore lebitso la Modimo le tle le tsejwe, le hore thato ya lerato la hae e etswe le hore mmuso wa o tle o ate ho ba nnete lefatsheng lena. Morena o ntshebedisa kamoo ke leng ka teng. Kgafetsa ke ba karolo ya motsamao wa lerato la hae ka sefapano seo ke sejarang, kapa kamoo Paulosi a supang ka teng, ‘mmutlwa nameng’…
Ha ke na rapela Modimo feela ho fa mafutsana a naha ya rona mosebetsi le dijo, empa ke tla emela Morena ho mpha sebete, matla le bohlale ho ya etsa phapang ka bonna.

Evangeding e ngotsweng ke Johanne re fumana ditshwantso tse ntle tse hlalosang kamoo re lokelang ho etsetsa Modimo le batho ka teng. Johanne o hlalosa hore re lokela ho ema moyeng wa Modimo. Ebile o sebedisa le ditshwantsho tse ding. Kgolo e tswa feela sefateng sa morara mme kahoo re lokela ho dula re le sefateng sa morora e le hore re behe ditholwana (Johanne 15). Kapa ho sebedisa setshwantsho sa motho e mong sa sejwalejwale sa pale e ho Johanne 4: Lerato la Modimo le phalla ho tswa ho Modimo. Tsamaya o lo ema tlasa dipororo tsa Modimo hore di o kolobise tee mme o kgone ho kgaphaletsa metsi a hae a phelang ho ba bang ba o potapotileng!

Share this post